جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ-  …
hand drawing a check mark on blackboard made of Compliance related words: rules,control, governance, respect, law, strategy, conformity, regulation, standards, guide, risk.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

۲-۴ سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت[۴]۱ (ABC )
بها یابی برمبنای فعالیت اطلاعاتی را فراهم می آورد که مدیران جهت تصمیم گیری هایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که از یکسو ناشی از بازار های رقابتی و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران برای تعیین ارزش و تبیین معیار اندازه گیری دقیق و شفاف می باشد، باعث شد سازمان ها رویکرد سنتی مبتنی بر پاداش و اندازه گیری عملکرد را مورد بازنگری قرار دهند . سیستم سنتی، منابع مصرف شده را به دو قسمت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تولیدی تقسیم بندی می کند. محصولات علت اصلی ایجاد هزینه هستند از این جهت آن را”سیستم تخصصی هزینه بر مبنای حجم” می نامند،که معمولا پیچیدگی های ساخت، تنوع در ساخت و بسیاری از مشخصه های محیط های نوین ساخت را مد نظر قرار نمی دهد.
گام های متداول بها یابی بر مبنای فعالیت
در عمل، جهت پیاده نمودن سیستم متداول بها یابی بر مبنای فعالیت باید گام های زیر را به گونه ای نظام مند و به ترتیب برداشته شود
مرحله تخصیص اولیه :
تعیین موضوع هزینه ( مشتری، محصول و.. ….)
شناسایی فعالیت های اصلی مربوط به موضوع هزینه
جمع آوری هزینه مربوط به موضوع هزینه
تخصیص هزینه مربوط به هر فعالیت
مرحله تخصیص ثانویه:
گزینش محرک هزینه مربوط به هر فعالیت
محاسبه نرخ هزینه هر فعالیت
تخصیص هزینه هر فعالیت به موضوع هزینه
تعیین بهای تمام شده موضوع هر هزینه
مهم ترین مزایای سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
– شناسایی هزینه با ساختار پیچیده
– احتمال حذف محصولات با بهای تمام شده بالا
– برخورد مناسب با هزینه های توزیع و فروش
– کاربرد آن در صنعت، خدمات و دولت
– تخصیص بهینه منابع محدود به موضوع هزینه
– تعیین دقیق تر بهای تمام شده نسبت به روش سنتی
– کاهش هزینه فعالیتهایی با هزینه بالا و دستیابی به مدیریت کیفیت جامع
– کمک در قیمت گذاری بهتر محصولات برای فروش و تعیین قیمتهای انتقالی
با وجود مزایای ذکر شده، سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت دارای مشکلات اجرایی،نگهداری و پشتیبانی می باشد که برخی از این محدودیتها به شرح زیر می باشد:

  1. رابطه یک طرفه بین حجم فعالیت ها و هزینه ها وجود دارد، در حالی که در عمل ممکن است این ارتباط یکطرفه بین میزان هزینه و عوامل محرکه وجود نداشته باشد.
  2. امکان وجود هزینه ها و تولیدهای مشترک نادیده گرفته می شود که منجر به تهیه سود و زیان در سطح واحد محصول می شود.

۳٫ظرفیت و میزان سودمندی منابع در نظر گرفته نمی شود
سیستم قیمت تمام شده برمبنای فعالیت قابل استفاده برای کلیه شرکتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ، شرکتهای پیمانکاری ومهندسین مشاور ، سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، بخصوص واحدهای درمانی و بیمارستانی و همچنین شرکتهای تولیدی علاقمند به استفاده از این روش جهت محاسبه و کنترل بهای تمام شده می باشد . این زیرسیستم قابلیت تطبیق با نیازهای مختلف را دارا می باشد .

۲-۴-۱ قابلیتها و امکانات سیستم

۱- ایجاد اطلاعات پایه شامل :
» تعریف مراکز هزینه بصورت درختی و سطوح نامحدود
» امکان تعریف واحدهای تابعه ارائه دهنده ویا تولید کننده بصورت درختی وسطوح نامحدود
» تعریف خدمات و تولیدات قابل ارائه بصورت درختی
» تعریف عوامل هزینه
» طبقه بندی نیروی کار مستقیم با ارتباط به سیستم حقوق ودستمزد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.