علمی :
بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ-  …

علمی : بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

۲-۱۳خلاصه فصل
به طور خلاصه این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق می پردازد و این فصل شامل مقدمه، بیان مفاهیم و ادبیات موضوعی پژوهش که به بررسی مبانی نظری قیمت تمام شده و تولید پراکنده پرداخته شد و در نهایت مروری برتحقیقات انجام شده قبلی که شامل پیشینه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارج از کشور می باشد پرداخته شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳ مقدمه
تحقیق عبارت از مجموعه فعالیتهای منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم و آگاهی بیشتر است و روشهای تحقیق ابزارها و شیوه های دستیابی به واقعیات می باشند. این روشها بسته به موضوع و هدف تحقیق متعدد بوده و شامل تحقیقات زمینه یابی، مصاحبه ای، پرسشنامه ای، مشاهده ای، همبستگی، تاریخی، تحلیل محتوا، آزمایش و…. می باشد و هر روشی ابزارها و تکنیک های خاص خود را دارد(دلاور،۱۳۸۴). در هر تحقیقی تلاش بر این است که مناسبترین روش ممکن انتخاب گردد و آن، روشی است که دقیق تر و قابل اعتمادتر از روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف و تبیین نماید.
هدف این فصل،ارائه بخش تفصیلی طرح تحقیق است که در فصل اول، آمده است. در این فصل ابتدا با توجه به هدف تحقیق ونحوه جمع آوری داده‌ها، نوع و روش تحقیق تعیین می‌شود، سپس جامعه آماری، و حجم نمونه در چارچوب مورد نیاز مشخص می‌شود. در پایان ابزار و نحوه جمع آوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۲ روش تحقیق

برخی را عقیده بر این است که علم همان روش است. در هر حال می توان به خوبی پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دست آورد های هر پژوهش علمی به همان نسبت حائز ارزشند که با روشهائی درست اخذ شده باشند (ساروخانی،۱۳۸۲).
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۹). تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ محقق است.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.
پژوهش و روش علمی اگر یک چیز نباشند کاملا نزدیک و وابسته به یکدیگرند(هومن،۱۳۷۳). روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است(بازرگان و دیگران،۱۳۷۶). در نهایت باید اذعان نمود دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرند. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی،۱۳۷۸). روش تحقیق این مطالعه کاربردی از نوع اکتشافی است و اصول اقتصاد مهندسی، مبنای نظری محاسبات آن را تشکیل می دهد که یکی از روشهای ارزیابی عملکرد نسبی فن آوری های تولید است.

۳-۳ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه

جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند؛ صفت مشخصه، صفتی است که در میان تمامی عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه موردنظر از سایر جوامع باشد. (خاکی، ۱۳۸۲)
دلایل مختلفی از جمله کاهش زمان و هزینه بررسی، کاهش میزان خطا، به روز بودن اطلاعات دریافتی و… وجود دارد که به موجب آن، پژوهشگران از بررسی تمامی اعضای جامعه صرف نظر و به تعداد محدودی از آنها اکتفا می نمایند که به آنها نمونه آماری گفته می شود؛ به عبارت دیگر، نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۴)
با توجه به ماهیت پژوهش برای محاسبه تعداد نمونه از روش های آماری استفاده نگردیده است. )آذر، عادل و مومنی، منصور،۱۳۸۷ ( بلکه با توجه به اهمیت نظر خبرگان بخش انرژی و مالی در این تحقیق تعداد نمونه از اهمیت برخوردار نمی باشد و نکته مورد توجه انتخاب محاسبه دقیق ، مناسب و مرتبط می باشد.

۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن

۱) روش مطالعه کتابخانه ای : از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است. در این راستا کتابها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است.
۲) روش مطالعه اسناد و مدارک : به منظور دستیابی به داده‌های مورد نیاز برای پردازش فرضیه های تحقیق ، از روش مطالعه اسناد و مدارک با توجه به اطلاعات ارائه شده ، استفاده شده است .
۳) کاوش اینترنتی : برای تبیین بخشی از مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده شده است.
۳-۵ فرایند محاسبه قیمت تمام شده و طبقه بندی هزینه ها[۱۸]۱
قیمت تمام شده معمولاً از سه جزء مواد اولیه، دستمزد مستقیم و سربار تشکیل می ش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

و
د. در این تحقیق هزینه سوخت به عنوان مواد اولیه در نظر گرفته شده است و با توجه به نوع استخدام پرسنل،هزینه دستمزد مستقیم وجود ندارد . سایر هزینه ها از جمله هزینه استهلاک تاسیسات، هزینه تعمیرات بلند مدت، هزینه های واحد پشتیبانی فنی، هزینه های بهره برداری و هزینه های متفرقه به عنوان هزینه سربار طبقه بندی گردید . به این ترتیب هزینه تولید برق علاوه بر سوخت شامل هزینه های دیگری است که تماماً به عنوان سربار طبقه بندی شده اند. در مجموع هزینه تولید برق تولید پراکنده را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
هزینه مواد اولیه:
هزینه سوخت
هزینه سربار:
هزینه استهلاک تاسیسات تولید
هزینه تعمیرات بلند مدت
هزینه های واحد پشتیبانی فنی
هزینه های بهره برداری
هزینه های متفرقه تولید
۳-۵-۱ روش هزینه ی ترازشده ی معادل[۱۹]۱
LCOE بطور ساده عبارتند از: تقسیم هزینه ی سالیانه بر انرژی خروجی سالیانه . روش هزینه ی ترازشده ی معادل از روشهای رایج در برآورد اقتصادی طرح های نیرو گاهی، بویژه نیرو گاههایی که با انرژی های نو فعالیت می کنند که برای بدست آوردن قیمت تمام شده ی برق تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد .
 
= AC هزینه ی سالیانه ی سرمایه گذاری
O and M = هزینه ی تعمیر و نگهداری سالیانه
Pf = هزینه ی سوخت مصرفی سالیانه
Eout = کل انرژی سالیانه ی ناخالص تولیدی، توسط نیروگاه برحسب کیلو وات ساعت می باشد.