دسترسی متن کامل – 
بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ-  …

دسترسی متن کامل – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

 
فاکتور استهلاک سرمایه با توجه به طول عمر پروژه (SFF(i,Rproj))
 
مدت زمان جایگزینی هزینه (Rproj)
 
که Rcomp، طول عمر هر یک از منابع می باشد .
باقیمانده طول عمر هر یک از منابع (Rrem)
 
فاکتور برگشت سرمایه با توجه به مدت زمان جایگزینی (CRF(i,Rrep))
 
فاکتور مرتبط با طول عمر مؤلفه (frep)
 
فاکتور استهلاک سرمایه با توجه به طور عمر منابع (SFF(i,Rcomp))
 
هزینه ی سرمایه گذاری سالیانه (Cacap)
 
که در آن Ccap، هزینه ی سرمایه گذاری اولیه مربوط هر یک از منابع می باشد.
هزینه ی جایگزینی سالیانه (Carep)
 
که در آن Crep ، هزینه ی جایگزینی هر یک از منابع می باشد. در این تحقیق از منحنیهای هزینه که در شکلهای نشان داده شده ، برای محاسبه ی Crep و Ccap مربوط به هر یک از منابع آرایه های خورشیدی،‌ دیزل ژنراتور استفاده شده است. منحنی های هزینه برای منابع دیزل ژنراتور و آرایه های خورشیدی بر حسب توان لحاظ شده است.
۳-۵-۲ تابع هدف و قیود مدل توسعه یافته:
پس از تعریف هزینه های موجود، اینک به بررسی تابع هدف سیستم که در واقع کمینه سازی کلیه هزینه های موجود می باشد،‌ می پردازیم. تابع هدف بصورت رابطه زیر می باشد.
 
که Cao&m، هزینه ی بهره برداری و نگهداری سالیانه می باشد. همچنین Cafueldg هزینه ی سوخت مصرفی سالیانه دیزل ژنراتور بوده که بر اساس منحنی شکل (۳) می توان مقدار سوخت مصرفی را بر حسب توان مورد نیاز محاسبه کرد و سپس هزینه سوخت مصرفی را با توجه به قیمت واحد سوخت ($/lit) بدست آورد. برای حل مسأله بهینه سازی فوق، محدودیتهای ذیل لحاظ شده اند:
 
 
 
 
 
در روابط بالا ، Preq ، معرف ماکزیمم توان سالیانه که مبنای طراحی سیستم قدرت ترکیبی است،‌ می باشد. VCI، سرعت قطع پایین توربین بادی، که زیر این سرعت نمی تواند تولید نماید. VCO، سرعت قطع بالای توربین بادی که اگر سرعت باد بیش از این سرعت باشد،‌ باعث آسیب دیدن توربین بادی می گردد و بنابراین باید تولید توربین بادی متوقف گردد. باید توجه نمود که سرعت قطع بالا و پایین موتور توسط کارخانه سازنده در اختیار قرار می گیرد.
۳-۵-۳ تحلیل هزینه فایده ی اجتماعی [۲۰]۱
در بیان شیوه ی ارزیابی اقتصادی طرح ها ی یک بنگاه دولتی و خدماتی در نظر گرفته می شود ،به بیان دیگرپروژه های سرمایه گذاری در بخش خصوصی با دیدی محدود مورد مطالعه قرار می گیرد .
بسیاری از طرح های اقتصادی که بخش خصوصی توان یا علاقه ای برای اجرای آنها ندارد بخش عمومی به اجرای آن می پردازد ، کالاهای عمومی از این دسته اند؛ کالاهایی که اساسی ترین رسالت وجود تمام اشکال دولت و حاکمیت می باشد . بهداشت و آموزش و امنیت به عنوان اساسی ترین این کالاها محسوب می شود . در کشورهای توسعه نیافته که حوزه ی رسالت دولت در تامین زیر ساختهای توسعه گسترده تر و بخش خصوصی ضعیف و کم تحرکی وجود دارد ، نیروگاهها ،خطوط انتقال انرژی ،راه آهن ، فرودگاه ، ناوگان و صنایع مادر به حوزه ی رسالت دولت در افزودن آن ها به عنوان پیش نیاز های توسعه و تامین رفاه مردم افزوده می شود ، در ارزیابی اثرات ایجاد این صنایع بر اقتصاد ملی و محیط پیرامون بویژه در کشورهای توسعه یافته، پیامدهای ایجاد این نوع کالاها مورد ارزیابی واقع می شود . بر همین اساس، اثرات منفی و مثبت طرح های دولتی را هزینه ی اجتماعی گویند. مقصود از اثرات خارجی تاثیر نتایج یک طرح به روی سایر تو لیدکنندگان یا مصرف کنندگان است که ممکن است بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بروز نماید . آن بخش از هزینه ها را که هر موسسه ی تولیدی خود پرداخت می نماید هزینه ی خصوصی و آن بخش را که به محیط بیرون تحمیل می کند اما بابت آن بهایی نمی پردازد هزینه ی خارجی می نامند . مجموع هزینه های خارجی و خصوصی را می توان هزینه ی اجتماعی نامید ، از سوی دیگر منافع نیز نه تنها شامل دریافتی های مورد انتظار در آینده می باشد بلکه شامل خدماتی است که بصورت رایگان و یا باقیمتی پایین تر از هزینه های تمام شده در اختیار جامعه قرار می گیرد، نیز می باشد . مشخص بودن این هزینه و فایده ی اجتماعی وسیله ای است تا با کمک آن با توجه به رفاه اجتماعی از میان طرح های مختلف بتوان اقتصادی ترین طرح را انتخاب کرد.
بطورعمومی استفاده از روش هزینه فایده ی اجتماعی در انتخاب طرحهای بزرگ بویژه در بخش عمومی است ، در کشورهایی که دارای نظام رقابتی می باشند کاربرد این روش از لحاظ ارزیابی هزینه ها و فایده ها با اشکال کمتری مواجه است ،چون برای اکثر کالاها و خدمات تولید شده و همچنین منافع بکار رفته در تولید قیمت بازار، معیار مناسبی می باشد . در کشورهای در حال توسعه بدلیل تورم، کنترل نرخ ارز، نرخ مزد و اشتغال ناقص ، تفاوت در هزینه سرمایه های طرح های بزرگ بر اقتصاد ملی و صادرات و سهمیه های وارداتی و حمایت داخلی قیمت بازار معیار مناسبی برای نشان دادن هزینه ها و فایده های اجتماعی نیست . لازم است بجای قیمت های حسابداری و رسمی از قیمت های معنی دار استفاده کرد، تا علائم اشتباه ارزیابی را به بیراهه نکشاند.
۳-۵-۶ مدل قیمت تمام شده سیستم CHP
سیستم CHP باید قادر باشد، در کنار ملاحظات زیست محیطی و افزایش بهره وری مصرف انرژی، هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری م بوطه را پوشش دهد . به منظور ساده تر شدن محاسبات معم

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

و
لا کلیه واحد ها یکسان سازی می شود، برای این منظور با داشتن مقدار انرژی حرارتی گاز طبیعی بهتر است قیمت آن از ریال بر متر مکعب به ریال بر کیلووات ساعت انرژی حرارتی تبدیل شود. به این ترتیب با محاسبه میزان انرژی مورد نیاز ساختمان، هزینه گاز مصرفی به راحتی قابل محاسبه می باشد. همچنین هزینه تعمیرات و نگهداری بصورت تابعی از KW برق تولیدی در نظر گرفته شد.
کل هزینه های یک سیستم CHP شامل هزینه های تعمیر و نگهداری و هزینه جاری مصرف سوخت می باشد.