مقاله علمی با منبع :
بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق  …
Pink pencil is being out of line of pencils. Pink is representing feminity and girl power.

مقاله علمی با منبع : بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق …

بر اساس ماده (۶۷) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شورا های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران «ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات واعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود » .[۸۱]٣ جرایم مذکور در این ماده در سایر قوانین انتخاباتی نیز آمده است . علاوه بر جرایمی که عینا در ماده ( ۶۶ ) آمده است جرایم دیگری وجود دارند که قبل از مرحلعه فرآیند رأی گیری می باشند و به قرار زیر است :
۱- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول ؛
۲- عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأت های نظارت استان ، شهرستان و بخش وناظران شعب ثبت نام واخذ رأی ؛
۳- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی ؛[۸۲]١
همچنین در ماده ( ۳۳ ) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز در بر دارنده مضمونی همانند ماده ( ۶۶ ) قانون انتخابات مجلس و ماده ( ۶۷ ) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور است .
با توجه به فصل مجازات های قوانین فوق ، می توان موارد زیر را از جمله جرایم و تخلفات انتخاباتی برشمرد که قبل از زمان اخذ رأی انجام می گیرد :
۱- استنکاف سازمان های دولتی از همکاری ودر اختیار قرار دادن امکانات جهت انتخابات ( ماده ۲۱ ) ؛
۲- عدم شرکت اعضای هیأت های اجرایی در جلسات آن ( ماده ۴۱ ) ؛
۳- تغییر بدون دلیل محل اخذ رأی ( تبصره (۲) ماده ۴۷ ) ؛
۴- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یاعلیه از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ؛
۵- فعالیت کارمندان در ساعات اداری ؛
۶- استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می کنند ؛
۷- در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبود ( ماده ۶۸ ) ؛
۸- الصاق اعلامیه ، عکس ، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستان ها ، تابلو مدارس و سایر مؤ سسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ( ماده ۶۹ ) ؛
۹- محو نکردن آگهی های تبلیغاتی از محل اخذ رأی ( ماده ۷۲ ) ؛
۱۰- درج آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی یا نوشتن مطالبی که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد ، سه روز قبل از اخذ رأی توسط نشریات و مطبوعات ( ماده ۷۴ )؛
۱۱- هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی توسط سایر نامزدها و طرفداران آنها ( ماده ۷۱ ) ؛
۱۲- عدم رعایت مقررات در بررسی صلاحیت داوطلبان ( ماده ۵۳ ) ؛
۱۳- تبلیغ له یا علیه داوطلبان توسط اعضای هیأت های اجرایی و نظارت ( ماده ۶۰ ) ؛
۱۴- استفاده از هرگونه پلاکارد ، پوستر ، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلند گوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی وامثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آن ( ماده ۵۷ ) ؛
۱۵- پاره یا معدوم و مخدوش کردن آگهی های تبلیغاتی نامزدهای اتخابات که در محل های مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات ( ماده ۵۸ ) ؛
۱۶- تشکیل ستادهای تبلیغاتی به صورت غیر قانونی ( ماده ۶۳ ) ؛[۸۳]١
در انگلستان طبق قانون ۱۹۸۳ (RPA) تخلفات انتخاباتی تحت عنوان اعمال فساد و اعمال غیر قانونی رده بندی می شوند . اعمال فاسد با حداکثر مجازات حبس یا سال و یا جریمه نقدی قابل تعقیب قانونی می باشند ، با استثنای تخلفات فردی و اجرای نادرست رأی گیری پستی و غیابی ، که حداکثر مجازات برابر با دو سال حبس با جریمه نقدی است.
اعمال غیر قانونی تعدادی از تخلفات هستند که مجازات حداکثری آن ۵ هزار دلار جریمه نقدی است . [۸۴]٢
از جمله اعمال فاسد که قبل از مرحله اخذ رأی انجام می گیرند عبارتند از :
۱- رشوه دادن : یک شخص زمانی محکوم است به علت رشوه دادن اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به هر مقام مسئول یا رأی دهنده پول دهد و به منظور وادا ر کردن هر رأی دهنده برای رأی دادن یا خودداری از رأی دادن به کاندیدایی خاص او را تحریک کند.
۲- اعمال نفوذ ناروا : اگر هر شخصی به صور مستقیم یا غیر مستقیم کسی را به انجام کاری مجبور کند یا کسی را به استفاده از قدرت ، خشونت یا قدرت بازداری خود تهدید کند ، یا کسی را کتک بزند و یا تهدید به کتک زدن و زخمی کردن به منظور کاهش رأی دهندگان کند و یا رأی دهنده را مجبور به رأی دادن یا خودداری از رأی دادن کند مجرم به اعمال نفوذ نارواست . همچنین اگر نیت به تأخیر انداختن رأی دهی یا جلوگیری از بهره مند شدن رأی دهنده از حق آزادی رأی دادن را داشته باشد مرتکب تخلف اعمال نفوذ ناروا می شود .
اعمال غیر قانونی در مرحله قبل از اخذ رأی شامل موارد زیر می باشد :
۱- اطلاعات نادرست ثبت نام و درخواست اشتباه رأی گیری وکالتی / پستی ( نگفتن حقایق ) :
دادن اطلاعات نادرست و اشتباه در ارتباط با ثبت نام رأی دهندگان به مأموران ثبت نام انتخابات با هر هدف و منظوری که مربوط به ثبت نام رأی دهندگان باشد تخلف است . همچنین فرآهم کردن اطلاعات نادرست مربوط به تقاضای رأی گیری وکالتی یا پستی تخلف است . اطلاعات نادرست شامل حتی یک علامت اشتباه است . در این مورد جرم مختصر با حد اکثر مجازات شش ماه حبس یا پنج هزار دلار جریمه نقدی مجازات همراه است .
از جمله تخلفات دیگر تعداد تخلفات غیر انتخاباتی است که شاید مرتبط با تخ

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

لفات انتخاباتی هستند و عبارتند از :
۱- اظهارات غلط و نادرست براساس قانون شهادت دروغ ( ۹۱) ؛
۲- جعل ؛
۳- اظهارات نادرست براساس قانون تقلب و جعل ۱۹۸۱ ؛
۴ – توطئه و تبانی به منظور کلاهبرداری .[۸۵]١
گفتار دوم : تخلف در حین فرآیند اخذ رأی
هنگام اخذ رأی ، اعمال و تصمیمات متخلفانه بسیاری قابل تصور است . بی شک انتخابات مشروع و اصیل وابستگی زیادی به مدیریت کارآمد و برتر و اجرای صحیح قوانین و مقررات در روز اخذ رأی دارد . به هر میزانی که کارکنان و ناظران ، وظایف و تکالیف محوله را به دقت و مطابق قوانین و مقررات انجام دهند ، به همان میزان سلامت انتخابات تضمین و از وقوع تخلفات جلوگیری می شود . [۸۶]٢
تخلفات مرتبط به این مرحله شامل موارد ذیل می باشد :
۱- تخلف توسط رأی دهندگان :
۱- ایجاد هرگونه بی نظمی و آشوب در حوزه رأی گیری ؛ ۲ – عدم رعایت مسائل امنیتی در حوزه رأی گیری ؛ ۳ – تهدید ، ارعاب و تطمیع رأی دهندگان و پرسنل ؛ ۴ – تحریک رأی دهندگان به انجام اعمال مغایر قانون ؛ ۵ – تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدا یا حزب خاص ؛ ۶ – بیان هرگونه مطلبی که موجب اغتشاش ، درگیری سیاسی ، قومی ، نژادی ، زبانی و غیره شود ؛ ۷ – ارائه اسناد مجعول برای احراز هویت ؛ ۸ – رأی دادن دوباره در چند حوزه رأی گیری ؛ ۹ – تخریب امکانات رأی گیری ؛ ۱۰ – جعل امضا ، ۱۱ – نوشتن مطالب غیر اخلاقی ، توهین آمیز و مغایر اخلاق حسنه در برگ رأی ؛ ۱۲ – نقض اصل مخفی بودن رأی سایرین ؛ ۱۳ – عدم خروج از حوزه رأی گیری بعد از اخذ رأی ؛ ۱۴ – تخلف از اراده رأی دهنده ناتوان هنگام کمک به وی ؛ ۱۵ – اعمال غیر قانونی مغایر با قواعد رأی گیری ویژه .