بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با  …

بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با …

۱ – در زمان شمارش آراء
شمارش آراء پس از خاتمه فرآیند اخذ رأی و تهیه گزارش مفصل از روند رأی گیری و انجام مقدمات لازم برای شمارش ، فرآیند شمارش آراء در محل رأی گیری یا مراکز شمارش آغاز خواهد شد .
تخلفات محتمل در این مرحله عبارتند از :۱- عدم بازرسی و کنترل دقیق کلیه آراء باطله ، فاسد شده ، استفاده شده و نشده ؛ ۲ – کنترل نکردن صحت و سالم بودن دستگاه ها و امکانات و تجهیزات ماشینی شمارش یا دستکاری عمدی آنها برای دخل و تصرف در آراء ؛ ۳ – حضور پیدا نکردن اعضا ، پرسنل و ناظران اخذ رأی برای شمارش ؛ ۴ – علامت دار کردن عمدی آراء به نفع یا به ضرر کاندیدا یا حزب خاص ؛ ۵ – قرائت و ثبت غیر واقعی آراء ؛ ۶ – اضافه و کم کردن محتویات صندوق رأی ؛ ۷ – تهدید ، ارعاب و تطمیع کارکنان و مسئولین شمارش یا ناظران ؛ ۸ – توقف تعمدی شمارش آراء به منظور بهره برداری سیاسی ؛ ۹ – تأخیر بدون دلیل در آغاز شمارش آراء ؛ ۱۰ – عدم همکاری با نیروهای امنیتی و ناظران و رسانه ها ؛ ۱۱ – شمارش مخفیانه آراء ؛ ۱۲ – به کارگیری افراد و پرسنل فاقد صلاحیت برای شمارش ؛ ۱۳ – عدم دعوت چند نفر از رأی دهندگان به قید قرعه در محل شمارش ؛ ۱۴ – تبدیل آراء معتبر به نامعتبر و بالعکس ؛ ۱۵ – عدم توجه به اعتراضات و شکایات مطرح شده از سوی ناظران و نمایندگان کاندیداها ؛ ۱۶ – تأخیر در رسیدگی و صدور حکم در خصوص چالش های شمارش آراء ؛ ۱۷ – دخالت ناظران و نمایندگان کاندیداها و احزار در فرآیند شمارش آراء ؛ ۱۸ – جابجایی و دستکاری نتایج در باز شماری ؛ ۱۹ – ممانعت از حضور رسانه ها برای پوشش خبری . [۹۴]١
۲- در زمان اعلام نتایج
پس از شمارش آراء ، به جهت شفافیت و پاسخگویی در انتخابات و صیانت از آراء ، نتایج اولیه انتخابات می- بایستی در حوزه رأی گیری اعلام گردد تا موجبات اعتماد و اطمینان و عدم تغییرات احتمالی در نتایج آراء فراهم گردد . چنان چه نتایج آراء با جزئیات و گزارش کامل اخذ رأی و شمارش در حوزه رأی گیری الصاق و از طریق رسانه ها اعلام گردد ، تغییرات بعدی و سوء استفاده از آنها ، در شمارش بعدی بسیار کاهش می یابد .
تخلفات مختلف این مرحله عبارتند از : ۱ – تأخیر دراعلام نتایج ؛ ۲ – عدم رعایت مهلت قانونی برای اعلام نتایج یا رسیدگی به اعتراضات و شکایات ؛ ۳ – اعلام نتایج توسط افراد و نهادهای غیر مجاز ؛ ۴ – اعلام غیر واقعی نتایج موقت و نهایی ؛ ۵ – جابجایی و دستکاری آراء در اعلام نتایج ؛ ۶ – عدم انتشار نتایج موقت و نهایی ؛ ۷ – عدم بررسی شکایات و اعتراضات در خصوص نتایج قبل از اعلام نهایی .
۳- در زمان توزیع و تخصیص کرسی ها
پس از قطعی شدن نتایج باید آراء میان کاندیداها و احزاب بر اساس قواعد مقرر در قانون و مطابق با نوع نظام انتخاباتی توزیع شود . تخلفات احتمالی در این مرحله عبارتند از : ۱ – رعایت نکردن فرمول توزیع آراء؛ ۲ – کم و زیاد کردن آراء به نفع یا ضرر کاندیداها و احزاب خاص هنگام اجرای قواعد توزیع ؛ ۳ – عدم حضور ناظران و رسانه ها و نمایندگان کاندیداها واحزاب ؛ ۴ – انجام تعمدی محاسبات با دستگاه ها و ابزارهای ناقص و معیوب ؛ ۵ – عدم رسیدگی به موقع به اعتراضات ، شکایات و تأخیر در تصمیم گیری .
۴- در زمان بررسی صحت و اعتبار انتخابات
معمولا پس از پایان یافتن کلیه مراحل انتخابات ، مقامات و نهادهای ذی صلاح ، صحت فرآیند انتخابات را با دلایل و مستندات قانونی و بر اساس گزارش های جمع آوری شده ، مورد بررسی و تأیید قرار می دهند .
تخلفات احتمالی عبارتنداز : ۱ – تأخیر بدون دلیل در اعلام صحت رأی گیری ؛ ۲ – ایجاد اشکال به فرآیند انتخابات بدون هیچ گونه دلیل یا مدرک مستند ؛ ۳ – رعایت نکردن اصل بی طرفی و انصاف هنگام بررسی صحت انتخابات . [۹۵]١
بر اساس ماده ( ۶۶ ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ( ۶۷ ) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده ( ۳۳ ) قانون انتخابات ریاست جمهوری موارد زیر ممنوع بوده و جرم اعلام می شود :
۱ – کم یا زیاد کردن آراء یا تعرفه ها ؛
۲ – تقلب در رأی گیری و شمارش آراء ؛
۳ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات ؛
۴ – تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن گرام ها و تلگرام ها ؛
۵ – باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی . [۹۶]٢
قانون ۱۹۸۳ انگلستان موردی را که بعد از رأی گیری انجام گیرد و تخلف محسوب شود بیان نکرده است .
فصل دوم : رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی
اجرای قوانین و مقررات مرتبط با انتخابات ، عنصر و مؤلفه اساسی انتخابات معتبر ، آزاد و منصفانه می باشد. اجرای دقیق و مؤثر قوانین و رویه های انتخاباتی ، نه تنها تضمین بخش چارچوب قانونی به نحو مطلوب و شایسته است ؛ بلکه موجبات پاسداری از حقوق و آزادی های سیاسی و انتخاباتی شهروندان را فراهم کرده و اعتماد و اطمینان عمومی مردم از مشروعیت و اصالت انتخابات و خصایص و اصول ارزشی و کارآمدی نظیر؛ شفافیت ، پاسخگویی و قطعیت نتایج انتخابات را افزایش می دهد . همچنین ، سیستم های انتخاباتی ، مکانیزم ها و شیوه های مؤثری برای اجرای دقیق قوانین و مقررات در نظر گرفته اند که این مکانیز ها متأثر از فضای سیاسی ، اداری ، حقوقی ، فرهنگی واجتماعی حاکم در کشور می باشد . ب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ا این وجود ، در تعبیه نمودن مکانیزم های اجرای قوانین و رسیدگی به ادعاهای نقض قوانین و رویه های انتخاباتی ، دارای وجه مشترک هایی می باشند ؛ هدف اصلی از اجرای قوانین ، تضمین سلامت انتخابات و برگزاری یک انتخابات اصیل و تحقق واقعی و عملی حقوق انتخاباتی است . ازاین رو ، طراحی نظام و رسیدگی و کنترل اجرای قوانین و مقررات در یک انتخابات دمکراتیک ، بسیار ضروری است و سازماندهی چنین کنترلی بسیار پیچیده مستلزم مدیریت نظام مند و کارآمد رسیدگی به اعتراضات و حل و فصل دعاوی است ؛ چرا که در فرآیند انتخابات ، احتمال و امکان تخلف ، سوء استفاده ، سهل انگاری ، قصور ، اشتباه نسبت به قوانین و رویه های انتخاباتی وجود دارد و طبعا عدم رسیدگی به این مشکلات و عدم رفع موانع و جبران خسارت ها ، نقض مشروعیت ، اعتبار و حقوق انتخاباتی رابه همراه خواهد داشت . بر