پژوهش – 
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل-  …
Close up cropped photo of partners putting their fists together in a circle on top of the table with work stuff. Trust, friendship, unity, cooperation concept

پژوهش – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

۲-۴-۶-دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل نظری پژوهش…………………………………………………..۲۹
۲-۴-۷-ترکیب استنتاجی تئوریها:……………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۵-چهارچوب نظری:……………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۶-پیشینه پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۲-۶-۱ برخی ازتحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………۳۱
۲-۶-۲- برخی ازتحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………….۳۳
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۲- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۳- قلمروپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۳-۴- جامعه آماری وحجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۵- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۳-۶- تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها……………………………………………………………………………..۳۷
۳-۷-ابزارپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۷-۱- محتوای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۸- روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۸-۱- روایی یا اعتبار پرسشنامه …………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۸-۲-پایائی یا اعتماد پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۹- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………۴۳
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۲-آمارهای توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۴-۳-آمارهای استنباطی(آزمون فرضیات)…………………………………………………………………………………….۵۴
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۵-۲-نتیجه گیری توصیفی………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۵-۳-نتیجه گیری بر حسب اهداف پژوهش………………………………………………………………………………….۶۲
۵-۴- بحث نتایج با توجه به چارچوب نظری………………………………………………………………………………۶۳
۵-۵-تفاوت ها و شباهت های کار ما با سایرمطالعات……………………………………………………………………۶۴
۵-۶- همخوانی یاناهمخوانی نتایج باپژوهشات قبلی…………………………………………………………………….۶۵
۵-۷- تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۵-۸- ارائه راهکارها وپیشنهادات………………………………………………………………………………………………..۶۷
۵-۸-۱-پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………۶۷
۵-۸-۲-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………۶۸
۵-۹-محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۶۸
فهرست منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………۷۱