بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل-  …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

پیوستها
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
خروجی اس پی اس اس …………………………………………………………………………………………………………..۷۵
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران…………….…………………………۱۲
جدول ۳-۱- ابعادیادگیری سازمانی سنگه وشاخصهای هربعد……….………………………………….۳۸
جدول ۳-۲- ابعادفرهنگ سازمانی دنیسون وشاخصهای هربعد………………….………………………۳۹
جدول۳-۳-جدول آلفای کرونباخ……….………….……………………………………………..۴۳
جدول ۴-۱- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان درگیرشدن درکار………………………۴۶
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان سازگاری…..………………………….۴۷
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان انطباق پذیری…..……………………..۴۸
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان ماموریت……….………………………۴۹
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان مهارت های فردی……………………..۵۰
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به مدلهای ذهنی…….…………………………..۵۱
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به چشم اندازمشترک…….……………………..۵۲
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به یادگیری تیمی…….…….…..……………….۵۳
جدول ۴-۹- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به تفکرسیستمی………..………………………۵۴
جدول ۴-۱۰- آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی مشارکتی درکارویادگیری سازمانی……..…..……..۵۵
جدول ۴-۱۱- آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی سازگاری ویادگیری سازمانی………..….………….۵۶
جدول ۴-۱۲- آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی انطباق پذیری ویادگیری سازمانی………….………۵۷
جدول ۴-۱۳- آزمون رابطه بین فرهنگ سازمانی رسالتی ویادگیری سازمانی………….……………..۵۷
جدول۴-۱۴-خلاصه آمارهای استنباطی…………….……………………………………………………..۵۸
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل۲-۱-مدل یادگیری سازمانی سنگه………………………….………………………………………..۱۸
شکل ۲-۲ : مدل فرهنگ سازمانی دنیسون…………………………………………………………………۲۹
شکل۳-۲- مدل تحلیلی پژوهش………..…………………….…………………….۳۱
چکیده
این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به « بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل» میپردازد. هدف کلّی تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی واهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین۱ – فرهنگ سازمانی مشارکتی درکار۲- فرهنگ سازمانی سازگاری درکار۳- فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و۴- فرهنگ سازمانی رسالتی بایادگیری سازمانی بوده است. دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛فرهنگ سازمانی وابعادآن ازنظریه دنیسون ویادگیری سازمانی وابعادآن ازنظریه سنگه اخذ شده اند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریقپرسشنامه ازنمونه های آماری (۱۳۰نفرازکارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل)جمعآوری شدهاند.طبق یافته های تحقیق که بااستفاده ازضرایب همبستگی گاماواسپیرمن به دست آمده؛بین ۱- فرهنگ سازمانی مشارکتی درکار۲-فرهنگ سازمانی سازگاری درکار۳-فرهنگ سازمانی انطباق پذیری۴-فرهنگ سازمانی رسالتی بایادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجودارد.وچون این متغیرها ابعادفرهنگ سازمانی هستندپس به طورکلی؛ بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجوددارد.
واژگان کلیدی:
یادگیری سازمانی،فرهنگ سازمانی،ابعادفرهنگ سازمانی،ابعادیادگیری سازمانی،سنگه،دنیسون
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه:
در دهه های اخیر، سازمان ها به منظور حفظ وضعیت رقابتی خود از مفهوم کیفیت جامع به سمت مفاهیم یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر حرکت کرده اند زیرا سازمان ها به عنوان مجموعه ای از افراد و گروه های انسانی در معرض تحولات وسیع و پرشتاب محیطی قرار دارند و به مرور زمان در زمینه اقدامات و فعالیت های خود، آموخته هایی را کسب می کنند. به عبارت دیگر سازمانها نیز مانند افراد دارای توان یادگیری هستند. از این رو، موضوع یادگیری سازمانی در کانون توجه تئوری های جدید سازمان و مدیریت قرار گرفته است( محمدی،۱۳۸۰،۱۲).
یکی از چالش های مهم در سطوح مختلف سازمان، نحوه نگرش کارمندان به یادگیری سازمانی است که شاید مهمترین عامل موثردرآن، فرهنگ و فرهنگ سازمانی باشد.