بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل-  …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

-۲ فرهنگ سازمان در سطح کلان چگونه است و در چه ابعادی نیاز به تغییردارد؟
محققین برای شناخت فرهنگ سازمانی سازمان مدیریت صنعتی، چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت را مورد ارزیابی قرارداده اند و برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور سه شاخص تعریف کرده اند. بر این اساس سازمان مدیریت صنعتی در تمام ابعاد چهارگانه در حد متوسط و بالاتر ازمتوسط قرارگرفته است. با این وجود در برخی از شاخصا از جمله”هماهنگی و پیوستگی “و” اهداف و مقاصد “نیازمند بهبود است.
۲-۶-۲- برخی ازتحقیقات انجام شده در خارج کشور
-گیلسپی و همکاران (۲۰۰۸ )، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و پژوهش در صنعت ساختمان سازی و فروشندگان اتومبیل را سنجیده اند. آنها برای شناخت فرهنگ سازمانی از مدل دنیسون استفاده کرده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین امتیاز در صنعت ساختما ن سازی در بعد در گیر شدن درکار وبعد رسالت حاصل شده است و کمترین امتیاز در بعد انطباق پذیری به دست آمده است. همچنین، در رابطه با فروشندگان اتومبیل، بیشترین امتیاز در بعد سازگاری و کمترین امتیاز نیز در بعد انطباق پذیری حاصل شده است.
– ییلماز و ارگان ( ۲۰۰۸ ) تأثیر ابعاد مدل فرهنگ سازمانی دنیسون را بر دانش سازمان ها مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش مشخص شد که برای بعد انطباق پذیری بیشترین امتیاز و بعد سازگاری کمترین امتیاز به دست آمده است. همچنین، از نتایج این پژوهش برمی آید که بعد رسالت بیشترین تأثیر را بر افزایش دانش شرکت های تولیدی دارد. همچنین، توانایی شرکت در تولید محصولات جدید به شدت تحت تأثیر ابعاد انطباق پذیری و سازگاری می باشد.
– موبلی و همکاران ( ۲۰۰۵ ) مدل دنیسون را درآموزش محوری سازمان های مختلف چینی مورد سنجش قرار دادند. ازجمله در سازمان های تولیدکننده مبل، شاخص چشم انداز بیشترین امتیاز و شاخص توسعۀ قابلیت ها کمترین امتیاز را به دست آوردند. در شرکت های بیمه شاخص یادگیری سازمانی بیشترین امتیاز و شاخص مشتری گرایی کمترین امتیاز را به دست آوردند. در بیمارستان های دولتی شاخص یادگیری سازمانی بیشترین امتیاز و شاخص تغییرپذیری کمترین امتیاز را به دست آوردند و در نهایت، در شرکت های با فناوری بالا شاخص یادگیری سازمانی بیشترین و توسعۀ قابلیت ها کمترین امتیاز را به دست آوردند.
-. لین (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی وضعیت موجود ویژگیهای دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده و رابطه آن با توسعه دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی از وضعیت موجود به کارگیری ویژگیهای سازمان یادگیرنده در دانشگاه و رابطه آن با توسعه دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی می باشد. یافته های وی نشان داد که اعضای هیئت علمی نمره بالایی به کاربست سازمان یادگیرده و همچنین حمایت دانشگاه از توسعه حرفه ای اختصاص ندادند. علاوه براین نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه های سازمان یادگیرنده با مولفه های توسعه دانشگاهی رابطه معناداری دارد.
فصل سوم
روش پژوهش
۳-۱-مقدمه:
انتخاب روش پژوهش مناسب بستگی به عوامل بسیاری دریک تحقیق دارد. می توان گفت که انتخاب هر روش تحقیق به اعتقادات خاص محقق و شیوه نگرش او به واقعیات، همراه با مقتضیات خاص هر موضوع متکی است، در بسیاری از موارد نیز به عوامل معین تنظیم و مفهوم سازی مساله مورد تحقیق ما وابسته است(بیکر، ۱۳۷۷ ،۲۴).
لذا؛ در این پژوهش با توجه به موضوع تحقیق و در نظر گرفتن متغیر های پژوهش بلاخص متغیر فرهنگ سازمانی که مستقیماً قابل مشاهده نیست، انجام این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و به وسیله پرسشنامه، صورت گرفته است.
۳-۲- روش پژوهش
این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داد ه ها از گروه پیمایشی است. روش پژوهش از نوع همبستگی و همخوانی است چون رابطه بین متغیرهارا موردپرسش و اندازه گیری قرارمی دهد.پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی جمعآوری شدهاند. و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمعآوری شدهاند و مآلاً تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت گرفته است.
۳-۳- قلمروپژوهش:
این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی، از نظرقلمرو زمانی سال شمسی۹۲-۹۱ واز نظر مکانی سازمان تامین اجتماعی استان اردبیل را در برمی گیرد.
۳-۴- جامعه آماری وحجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل به حجم کل ۲۵۷نفرمی باشد.
حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران،به شرح زیر برآورده شده است:
فرمول تعیین حجم نمونه:
احتمال وجود صفت در نمونه ۵/۰= P
ضریب خطا در سطح معنی داری ۹۵% ۹۶/۱ = t (2)
احتمال عدم وجود صفت در نمونه ۵/۰= q
میزان خطای پذیرفته شده ۵% = d(رفیع پور،۳۸۲،۱۳۷۲)
با در نظر گرفتن حجم کل جامعه آماری این تحقیق (۲۵۷ نفر) و با توجه به حجم نمونه کوکران تعداد ۱۵۴ پرسشنامه بین کارکنان شعبات تامین اجتماعی استان اردبیل تقسیم و از ۱۵۴ نفر ۱۳۰ نفر به پرسشنامه جواب کامل داده بودند که حجم نهایی نمونه استفاده شده در این تحقیق برابر با ۱۳۰ نفر می باشد.
۳-۵- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری طبقه بندی شده(سهمیه ای). زیرامی خ

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

واهیم ازکارکنان کل استان به نسبتی متناسب استفاده نماییم.
۳-۶- تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها
الف) متغیر وابسته
– تعریف نظری:
یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها، ساز و کارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می شوند(قهرمانی،۱۳۸۳،۵۱).
– تعریف عملیاتی
یادگیری سازمانی دراین پژوهش بااستفاده ازمدل پیتر سنگه مبدع ایده سازمان های یادگیرنده که بر پنج بعد قابلیتهای شخصی، مد لهای ذهنی، آرمان مشترک، تفکر سیستمی ویادگیری بنا نهاده شده است ،تعریف می شود.
– قابلیتهای شخصی: این ویژگی با سه شاخص ارتقاوتوسعه مهرتها، خلاقیت و نوآوری، علاقه به کسب دانش اندازه گیری می شود.
– مد لهای ذهنی: این ویژگی باسه شاخص اعتقاد به راههای بهتر، پذیرفتن نظردیگران و برخورد منطقی با مسائل اندازه گیری می شود.
– آرمان مشترک: این ویژگی باسه شاخص چشم اندازمشتزک، دخالت درچشم اندازو پای بندبودن به آن اندازه گیری می شود.
– یادگیری جمعی: این ویژگی با سه شاخص تعهد به تصمیم گیری جمعی، اهمیت به آموزش گروهی و گفتگودرمورد مسائل کاری اندازه گیری می شود.
– تفکرسیستمی: این ویژگی نیز با دو شاخص تاثیر فعالیت خود بر سازمان واستفاده ازتفکرسیستمی اندازه گیری می شود(سنگه،۲۰۰۶، ۱۴۹).