علمی :
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل-  …

علمی : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

لاهتین ماکی ( ۲۰۰۱)

ساخت توانایی های یادگیری، تنظیم جمعی مأموریت و استراتژی، خلق آینده به طور جمعی

نیفه ( ۲۰۰۱)

چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی های کارکنان

فیگوردو (۲۰۰۲)

اکتساب دانش از بیرون از سازمان، اکتساب دانش از درون سازمان، عمومی کردن دانش و به رمز درآوردن آن، تدوین دانش

گومژ و دیگران (۲۰۰۵)

تعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری، انتقال و یکپارچه سازی دانش

برد ( ۲۰۰۶ )

هویت ها و تفکرها و ایده های مشترک داشتن ، کار گروهی و یادگیری گروهی، سهیم شدن در اطلاعات و افکار نظام مند، رهبری داشتن، مهارت های کارکنان و رقابت

الگرا و چیوا ( ۲۰۰۸ )

جو آزمایشگری، ریسک پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفتگو و محاوره، تصمیم سازی مشترک

زارعی متین و دیگران (۱۳۸۲ )

خلاقیت کارکنان، تفکر سیستمی، رهبری تحول آفرین، کاربرد علم و تجربه، پاداش انگیزش، کار گروهی، فرهنگ سازمانی، پذیرش پیشنهادها، آرمان مشترک، اغتنام فرصت های محیطی، مشتری محوری، همگامی، تحولات زمان، اطلاع رسانی، ارزیابی عملکرد

با توجه به جدول ۲-۱- ، مؤلفه هایی که از فراوانی بیشتری در پژوهش ها برخوردار بودند یعنی افراد بیشتری بر این مؤلفه ها تأکید داشته اند به عنوان مؤلفه های یادگیری سازمانی در این پژوهش در نظر گرفته شدند که عبارتند از :
کسب اطلاعات : اشاره به جمع آوری اطلاعات مربوط از منابع درونی و بیرونی دارد.
تعبیر و تفسیر اطلاعات : در این مرحله کارکنان سازمان، اطلاعات را معنی دار می کنند و متناسب با زمینه کاری و پیشینه خود ممکن است از اطلاعات مشابه برداشت های متعددی را ارائه نمایند.
به کارگیری اطلاعات : به معنی استفاده عملی از اطلاعات و بررسی نتایج رفتاری آن و تولید دانش جدید و افزودن آن به سیستم های فعلی دانش در سازمان است .
حافظه سازمانی: این عنصر باعث می شود که سازمان ها به سرعت خود را با تقاضای متضاد محیطی تطبیق دهند(بتّ[۴]،۲۰۰۲، ۳۰۹- ۲۹۷)
یادگیری تیمی: فرایندی است که طی آن ظرفیت اعضای گروه توسعه داده شده و به گونه ای همسو شود که نتایج حاصله آن چیزی باشد که همگان واقعاً طالب آن بوده اند(سنگه[۵]،۱۹۹۰، ۲۱۷).
مهارت فردی: کارکنان پرورش یافته توان تبدیل دانش به محصولات، کالا و خدمات را دارند و برای سازمان سودآوری تولید می کنند. برای مدیریت مناسب منابع انسانی بایستی سطح دانش، اطلاعات، مهارت ها و قابلیت های کارکنان را ارتقا دادو در آنان شایستگی ایجاد کرد(نیفه[۶]،۲۰۰۱، ۳۱۹).
آرمان مشترک: آرمان یا چشم انداز مشترک به معنی ایجاد تعهد عمومی از طریق خلق تصاویر مشترک از آینده مطلوب و اصول و اقدامات راهنما برای رسیدن به آن است(سنگه،۱۹۹۹، ۱۴۴).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است