بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان  …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان …

ب) تعریف متغیروابسته
– تعریف نظری
تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل آمده است. برخی فرهنگ سازمانی را یک نظام اعتقادی می دانند که بین اعضای یک سازمان مشترک است، برخی آن را سلسله ای از ارزشهای مشترک می دانند، که با مفاهیم نمادی چون داستانها، اسطوره ها و تکیه کلامها منتقل می شود(رابینز،۱۳۷۸ ، ۲۴ ).برخی مانند ادگار شاین فرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین می دانند که بر اثر اندوختن از دشواریهای سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی از سوی گروهی معین، آفریده، کشف و یا پرورده شده است( طوسی، ۱۳۷۲، ۱۵۵)
به طورکلی: فرهنگ سازمانی به مجموعه ای از ارزشها، اعتقادات، آداب ورسوم و عاداتی که به طورضمنی و غیرمدون رفتار مشترک فردی، گروهی وسازمانی را پی ریزی می کنند، اطلاق میشود(دنیسون،۲۶،۱۹۹۰).
– تعریف عملیاتی
فرهنگ سازمانی دراین پژوهش بااستفاده ازمدل پروفسور دانیل دنیسون، باچهاربعد:
۱- درگیرشدن درکار-۲ سازگاری-۳ انطباق پذیری -۴ ماموریت یا رسالت تعریف می شود.
– درگیرشدن درکار: این ویژگی باسه شاخص توانمندسازی، تیم سازی وتوسعۀ قابلیت ها اندازه گیری می شود.
– سازگاری: این ویژگی با سه شاخص ارزش های بنیادی، توافق و هماهنگی و انسجام اندازه گیری می شود.
– انطباق پذیری: این ویژگی با سه شاخص ایجاد تغییر، مشتری گرایی و یادگیری سازمانی اندازه گیری می شود.
– رسالت: این ویژگی باسه شاخص گرایش وجهتگیری استراتژیک، اهداف ومقاصد وچشم انداز اندازه گیری می شوند. (مبلی و همکاران، ۲۰۰۵، ۱۷۹)
جدول ۳-۲- ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون وشاخصای هربعد(همان،۱۸۱)

درگیر شدن در کار سازگاری انطباق پذیری رسالت
مشارکت
توسعه قابلیت ها
توانمند سازی
هماهنگی و یکپارچگی
توافق
ارزشهای بنیادی
یادگیری سازمانی
مشتری گرایی
ایجاد تغییر
چشم انداز
اهداف و مقاصد
جهتگیری استراتژیک

۳-۷-ابزارپژوهش:
پرسشنامه ای ترکیبی حاوی ۴۸ سوال. پرسشنامه اصلی فرهنگ سازمانی دنیسون شامل ۶۰ سوال وپرسشنامه اصلی یادگیری سازمانی سنگه شامل ۲۴ سوال است. دراین پژوهش برای جلوگیری ازخستگی پاسخگویان و نیز دور شدن احتمالی ازاهداف پژوهش، ازبین این ۸۴ سوال، تقریبا نصف آنهایعنی ۴۸سوال به صورت ترکیبی برگزیده شده اند.این ۴۸ سوال به صورتی کامل، اهداف این پژوهش را درابعادگوناگون فرهنگ و یادگیری سازمانی برآورده می سازند. مولفه های هرمتغیر به صورت مستقیم از پرسشنامه های اصلی گرفته شده اند و دخل وتصرفی درآنهاانجام نشده است. فقط ترتیب قرارگرفتن مولفه ها توسط محقق انجام یافته است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.