بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۳۵

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۳۵

استفاده خیلی زیاد

 

 

۳-۴ ) فرضیه های تحقیق
۱-۳-۴ ) فرضیه کلی : بین مهارت در سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج و تعارض در میان کارکنان رابطه وجود دارد.
در نمونه مورد بررسی با توجه به روند صعودی در نمودار پراکنش ، همبستگی مثبت متوسط بین مهارت در سبک های مذاکره در مدیران مراکز مشاهده می شود .
حال بر اساس محاسبات از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، معنی دار بودن رابطه بین میزان استفاده از سبکهای مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض در میان کارکنان بررسی می گردد .
آزمون همبستگی
با فرض اینکه p ضریب همبستگی بین مهارت در سبکهای مذاکره در مدیران گروه های آموزشی و تضاد شغل در کارکنان مراکز آموزشی در جامعه مورد بررسی باشد ، فرضیه های آماری آزمون به صورت زیر میباشند :
H0 : p = 0
H1 : p ≠ ۰
با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی ( هر چه r یا rs به سمت ۱ یا ۱- نزدیک شود همبستگی مثبت یا منفی قویتری بین دو متغییر وجود دارد ) ، چون مقدار p محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی داری ۰٫۰۱ = α است ، لذا در این سطح فرض H0 رد می شود و این بدان معنی است که بین میزان استفاده از سبکهای مذاکره در مدیران مراکز و میران تعارض در میان کارکنان رابطه معنی دارد وجود دارد . ( جدول ۱۳-۴ )
جدول ۱۳-۴ : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبکهای مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون
متغییرها
پیرسون اسپیرمن
r p rs p
میزان استفاده از سبکهای مذاکره و میزان تضاد ۰٫۴۶۱ ۰٫۰۰۹ ۰٫۵۲ ۰٫۰۰۳

 

نمودار۱۳-۴ : پراکنش میان میزان استفاده از سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی
۲-۳-۴ ) فرضیه های جزئی
۱-۲-۳-۴ ) فرضیه جزئی اول :
بین مهارت در سبک شهودی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و میزان تعارض در میان کارکنان مراکز رابطه وجود دارد .
در نمونه مورد بررسی با توجه به روند صعودی در نمودار پراکنش ، همبستگی مثبت بین میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و میزان تعارض در میان کارکنان مراکز مشاهده میشود ( نمودار۱۴-۴ )
حال بر اساس محاسبات از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، معنی دارد بودن رابطه بین میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره در مدیران گروه های آموزشی و میران تعارض میان کارکنان بررسی میگردد .
آزمون همبستگی :
با فرض اینکه ρ ضریب همبستگی بین مهارت در سبک شهودی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و میزان تعارض میان کارکنان در جامعه آماری مورد بررسی باشد ، فرضیه های آماری آزمون به صورت زیر میابشد .
H0 : p = 0
H1 : p ≠ ۰
با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی و حجم نمونه ، چون p مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی داری ۰٫۰۵ = α است ، لذا در این سطح فرض H0 رد میشود و این بدان معنی است که بین میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و میزان تعارض میان کارکنان مراکز رابطه معنی داری وجود دارد ( جدول ۱۴-۴ )
جدول ۱۴-۴ : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید