دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳-  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

تعریف عملیاتی :
۱- ارتباط داشتن : هوش باید برای تصمیم گیرندگان اصلی اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را بدهد و از ارایه اطلاعات نامرتبط و اطلاعات کم اهمیت اجتناب کند.
۲– زمان : هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا بتواند تصمیمات موثر اتخاذ کند .
۳- صحت و دقت : هوش باید واقعا صحیح باشد تجزیه و تحلیل ها به درستی و با دقت و با توجه به جوانب مختلف انجام شده باشد .
۴- مذاکره با مشتریان : مدیران شعب باید از طریق ارتباط مستقیم و گفتگوبا مشتریان سازمان و همچنین مشتریان رقبا اطلاعات درست و مفیدی به دست بیاورند.
۵- اینترنت : شبکه وسیع جهانی اینترنت که امروزه به مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات و وسیله تبلیغ و بازاریابی تبدیل گردیده است .
۶– پایگاه داده های داخلی : سوابق داخلی پر کاربردترین اطلاعات مورد استفاده در تمامی شرکت ھا در سراسر دنیا می باشد ازجمله گزارش سفارشات، فروش، قیمت، ھزینه، میزان موجودی، مطالبات،
۷– تحقیقات بازاریابی : تحقیقات بازاریابی را به عنوان طراحی ، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش نظام مند داده ھا و یافته ھای مربوط به یک وضعیت خاص بازاریابی پیش روی شرکت است.
جمع بندی فصل
در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداختیم و سپس سوالات و فرضیات پژوهش مطرح شدند. فرضیه اصلی تحیق عبارت بود از: بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران . روش این تحقیق توصیفی – همبستگی است . و نحوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی و از طریق پرسش نامه می باشد. و در نهایت جامعه آماری پژوهش که مدیران و مسولین شعب بانک ملی استان زنجان ومعاونین آنها ونیز نحوه انتخاب آنها توضیح داده شد و در آخر تعریف متغیرها وتوضیح مدل مفهومی تحقیق و تعریف کلید واژهای تحقیق انجام گرفت
فصل دوم
مبانی نظری
تحقیق
۲-۱ مقدمه
از آغاز دهه ۱۹۹۰ این اتفاق نظر بین صاحبنظران جهان بوجود آمده که سازمانهای مشتری گرا و بازارگرا در بازارهای جهانی موفق ترند. پورتر[۳] در کتاب مزیت رقابتی، بر این نکته تاکید دارد که مزیت رقابتی در زمینه بازاریابی به شناخت درست بازارها ، مشتریان و رقبا بستگی دارد . از طرف دیگر رابرت اف هارتلی [۴]در کتاب اشتباهات بازاریابی ، در سال ۱۹۹۲ علت اصلی شکست سازمانها را نداشتن شناخت کافی از مصرف کنندگان و بازارها بیان کرده است. لذا بدون داشتن دانش و اطلاعات کافی در باره بازار ، تصمیم های بازاریابی اتخاذ شده به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید . ممکن است محصولات جدیدی به بازار عرضه شوند در حالیکه تقاضای آنها ناچیز و اندک باشد ویا ممکن است محصولات به اشتباه به بازارهای به ظاهر جذاب عرضه گردند، در حالیکه مصرف کنندگان بازار دیگر آن محصولات را بیشتر بپسندند، در نتیجه با شکست مواجه شوند . اغلب این موارد نتیجه تصمیم های بازاریابی انخاذ شده بر اساس اطلاعات نادرست یا ناقص است . از طرف دیگر اطلاعات بیش از حد نیز درست به اندازه اطلاعات ناقص و نادرست دردسر ساز خواهد بود ، لذا در این زمینه باید از سیستمی استفاده نمود که اطلاعات لازم را در زمان مناسب به کاربران مربوطه گزارش نماید .امروزه بازاریابان از کمبود اطلاعات صحیح یا زیادی اطلاعات غلط شکایت دارند . مشکل مدیران امروز کمبود اطلاعات نیست، بلکه آنها غرق در اطلاعات هستند، برای رفع این مشکل یک سیستم هوشمند بازاریابی خوب باید از یک سو بین اطلاعات مورد نیاز مدیران و از سوی دیگر، اطلاعاتی که فراهم کردن آن عملا ممکن است تعادل برقرار سازد . اطلاعات بازاریابی شریان حیاتی فرآیندهای بازاریابی است . تصمیمات بازاریابی در نبود اطلاعات بازاریابی گرفته نخواهد شد . تصمیمات بازاریابی توسط خیلی از متغیرهای داخلی و خارجی محیطی تحت تاثیر قرار می گیرند، بنا براین تصمیم گیرنده بازاریابی به حجم وسیعی از اطلاعات مرتبط به این متغیرها نیازمند است، تا مسیر آنها و تاثیرات مورد انتظار آنها را بر روی فعالیت های داخلی سازمان و بازار پیش بینی کند و بتواند اقدام به اتخاذ تصمیمات عقلانی (منطقی) بازاریابی در یک محیط بی ثبات که مدیر بازاریابی با آن مواجه است بنماید. (تارخ ،۱۳۹۰ : ۴)
موقعیت بازاریابی اساسا به موجودیت و صحت اطلاعات بازاریابی که از منابع متعدد بدست آمده است بستگی دارد . بیش از هشتاد درصد کار روزانه مدیران صرف اطلاعات می شود، از جمله دریافت اطلاعات ، برقراری ارتباط و استفاده از اطلاعات در طیف وسیعی از امور مختلف ، از آنجایی که اطلاعات مبنای تمام فعالیتهای یک سازمان است ، سیستم های باید وجود داشته باشند که اطلاعات را تولید و مدیریت کنند . هدف چنین سیستم هایی ایجاد تضمین در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده است . همه سازمان های بازاریابی مترصد یافتن و تشخیص ماهیت بازارها و روندهای آن بازارها ، نیازها و تغییراتی که در این بازارها رخ میدهد ، به اضافه رقبا ، قیمت ها و سایر اطلاعات بازاریابی که برای موفقیت هر تصمیم بازاریابی ضروری است ، هستند . اجزای سیستم های اطلاعات بازاریابی که منابع بسیار مهمی در کسب اطلاعات بازاریابی هستند عبارتند از:
منابع داده داخلی سازمان
تحقیقات بازاریابی [۵]
بازاریابی هوشمند 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

up>[۶]
سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری.[۷]
بخش اول
سازمان و عوامل سازمانی
۲-۲ سازمان
سازمان[۸] پدیده ای اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی ، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند
سازمان ها ، شکل های مهم موسساتی هستند که در جامعه ما وجود دارند مدارسی که در آن تحصیل کرده اید ، فروشگاهی که از آن خرید می کنید ، شرکتی که اتومبیل می سازد همگی نوعی سازمان هستند . همچنین افرادی که مالیات بر درآمد را از ما اخذ می کنند ، افرادی که زباله ها را جمع آوری کرده ، یا امنیت دفاعی را برایمان فراهم می سازند ، یا کسانی که روزنامه های روزانه ما را چاپ می کنند ، نوعی سازمان را در ذهن آدمی به تصویرمی کشند. در دنیای امروزی ، سازمان ها همه جوانب زندگی ما را فرا گرفته اند. ( رابینز[۹] ، ۱۹۴۳ : ۲۱)
سازمان ها انواع مختلفی دارند : سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی، تولیدی یا خدماتی و خصوصی یا دولتی .
در درون سازمان فعالیت های دائمی و پویا در جریان است، برای درک سازمان باید به ابعادی از سازمان توجه شود که بیان کنندۀ ویژگی های خاص سازمان هستند، این ابعاد به همان صورت سازمان را تشریح می کنند که شخصیت و ویژگی های فیزیکی معرف افراد هستند .
ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند، ساختاری و محتوایی .
ابعاد ساختاری بیان کننده ویژگی های درونی یک سازمان هستند (عوامل سازمانی)، آنها مبنایی به دست می دهند که می توان بدان وسیله سازمان ها را اندازه گیری و باهم مقایسه کرد.
ابعاد محتوایی معرف کل سازمان هستند، مثل اندازه و نوع تکنولوژی و هدفها ی سازمان ..آنها معرف جایگاه سازمان هستند و بر ابعاد ساختاری اثر می گذارند. (ال.دفت [۱۰] ، ۱۳۷۸ : ۱۸)
۲-۳ عوامل سازمانی
ویژگی ها یا عوامل سازمانی بر اساس مدل مفهومی تحقیق عبارتند از:
۱- اهداف سازمانی
۲- فرهنگ سازمانی
۳- ساختار سازمانی
۴- سبک مدیریت
۵- منابع سازمانی
۲-۳ -۱ اهداف سازمانی [۱۱]