متن کامل – 
بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۲۰
Acrylic color paints are in the water

متن کامل – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۲۰

۴. پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیک
نیاز به بازاریابی ھوشمند در طول سال ھای آینده افزایش خواھد یافت، چرا که تمام شرکتھا نیاز زیادی به ھمه نوع از انواع اطلاعات دارند که به آنھا در حفظ موقعیت خوب در میان رقبا کمک می کند. بازاریابی جھانی نقش عمده ای در کسب و کار ھای بزرگ در سراسر جھان ایفا می کند که این امرمنجر به تقاضای بیش از پیش برای بازاریابی ھوشمند می شود.
۲-۱۳ ابعاد بازاریابی ھوشمند
ابعاد بازاریابی ھوشمند عبارتند از(آکار و ھمکاران، ٢٠٠٩: ۱۳۸:(
o تصمیمات محصول
بازاریابی ھوشمند برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری برای محصول جدید ھمچنین بھینه سازی خصوصیات محصول و ارائه آن به گروه مشتریان ھدف کمک می کند
o تصمیمات بخش بندی مشتریان
بازاریابی ھوشمند فرصتی را برای شرکتھا فراھم می کند تا تاثیرات تبلیغات را قبل و بعد از آن مطالعه کنند. بازاریابی ھوشمند برپایه ترکیب تحقیقات و مخاطب،انعطاف در انتخاب نوع رسانه آگھی را برای سازمانھا فراھم می کند.در نھایت بازاریابی ھوشمند اطلاعات کافی برای انتخاب بخش ھای ھدف را به شرکت ھا می دھد.
o تصمیمات قیمت گذاری و مارک تجاری
بازاریابی ھوشمند درمورد ساختن مارک تجاری و آگاھی از مشتریان بازار ھدف و شناخت ادراکات ، سلایق ، روندھای در حال تغییر و سبک زندگی، اطلاعات لازم را در اختیار تصمیم گیرنده قرار میدھد.
o جلب رضایت ذینفعان
درک نیازھای ذینفعان و پاسخ به آن نیازھا،ھمه ذینفعان از جمله مشتریان، تامین کنندگان،سھامداران،عرضه کنندگان را راضی نگه می دارد.مشتری راضی یک مشتری سودآوراست.
o تخمین بازار،الگوبرداری رقابتی و توزیع
بازاریابی ھوشمند در زمینه تجزیه و تحلیل کمی نیروھای بازار،تخمین اندازه بازار،تجزیه و تحلیل رفتاری بازار ،تجزیه و تحلیل سھم بازار و پیش بینی روندھا و نیازھای آینده کمک می کند.
قلمرو بازاریابی ھوشمندخیلی گسترده می باشد از جمله تعیین فرصت ھای بازاریابی برای ایجاد کسب و کارھای سودآور،طراحی آمیخته بازاریابی،جذب و حفظ مشتریان ،برنامه ریزی، سازماندھی،ارزیابی وکنترل عملکرد بازاریابی.بازاریابی ھوشمند به شرکتھا کمک می کند با فھم و خلق ارزش ،برای مشتریان سود آوری ایجاد کرده و در نتیجه تبدیل به سازمانھای مشتری مدار شوند.
۲-۱۴ مزایای پذیرفتن بازاریابی ھوشمند
مزایای پذیرفتن بازاریابی ھوشمند عبارتند از، Heist.co.uk)، ٢٠١١:(
o تفسیر و توضیح رقابت
o ارائه ارزشی که مشتری در جستجوی آن است
o درک تغییرات بازار
o به روز کردن و تعدیل ادراک از بازار
o ارائه تصویر عمیق از رقابت
o ایجاد فضای بازار دلخواه
o ارائه دید سه بعدی از سازمان
۲-۱۵ بھبود بازاریابی ھوشمند
کاتلر و کلر ( ٢٠١٢ ) معتقد بودند که هشت گام برای بھبود کیفیت و کمیت بازاریابی ھوشمند وجود دارد:
١. آموزش و ایجاد انگیزه در نیروی فروش برای کشف و گزارش تحولات جدید؛چون آنھا چشم و گوش شرکت ھستند و در یک موقعیت عالی قرار دارند که می توانند اطلاعات فراموش شده توسط سایر ابزارھا را جمع آوری نمایند
٢. ایجاد انگیزه در توزیع کنندگان، خرده فروشان و واسطه ھای دیگر برای منتقل کردن اطلاعات مھم ، زیرا آنھا نزدیک به مشتری و رقیب ھستند
٣. استخدام کارشناسان خارجی برای جمع آوری اطلاعات؛این کار با ارسال خریداران به فروشگاھھای شرکت برای فھمیدن چگونگی برخورد کارکنان با مشتریان انجام می شود
۴. شبکه ھای داخلی و خارجی که در آن شرکت جمع آوری اطلاعات را با حضور در نمایش ھای تجاری نشان می دھد؛گزارش ھای منتشر شده، و جمع آوری تبلیغات رقبا از آن جمله اند
۵. راه اندازی طرح ھای پانل مشورتی با مشتری که نمایندگان مناسب از مشتریان باشند
۶. امکان استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به دولت
٧. خرید اطلاعات از شرکت ھای تحقیقاتی و فروشندگان در خارج از سازمان
٨. جمع آوری اطلاعات بازاریابی بر روی اینترنت
۲-۱۶ سیستم هوشمند بازاریابی MIS
بازاریابان برای گرفتن تصمیمات خوب و درست به داشتن اطلاعاتی در مورد محیط بازاریابی نیاز دارند .
دومین عنصر مهم سیستم اطلاعات بازاریابی سیستم هوشمند بازاریابی [۵۰] است.روشی که از طریق آن بازاریابان به اطلاعاتی در مورد حوادث روزانه در محیط بازاریابی دسترسی پیدا میکنند . تقریبا تمام اطلاعاتی که شرکتها در مورد محیط خود به آن نیاز دارند که شامل محیط رقابتی است . از طریق بررسی هر روزه منابعی مانند روزنامه ها ، نشریات تجاری یا مشاهده ساده بازار تامین می شود . از آنجایی که فروشندگان هر روز در تماس دائم با مشتریان و توزیع کنندگان هستند نیز میتوانند منابع اطلاعاتی مهم و ارزان قیمتی را فراهم کنند .
به اطلاعات روزانه در مورد تحولات و تغییرات محیط بازاریابی که به مدیران در امر تهیه و تعدیل برنامه های بازاریابی کمک میکند اطلاعات و اخبار بازاریابی می گویند سیستم اطلاع یا خبر رسانی بازاریابی ،اطلاعات و اخبار مورد نیاز را تعیین میکند و پس از بررسی و جمع آوری این اطلاعات و اخبار آن را در اختیار مدیرانی قرار میدهد که بدان نیازمندند .بخش زیادی از این اطلاعات و اخبار از طریق کارکنان خود شرکت اعم از مدیران ، مهندسین ، محققیق ، مامورین خرید و کارکنان قسمت فروش قابل جمع آوری است .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.