بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت  …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت …

بودان اوبی پاپوویچ
امینا دورکوویچ

۲۰۰۹
مقاله

کاربرد هوش تجاری در
صنعت بانکداری

ضرورت کنترل دقیق و مدیریت ریسک
توانایی مدیریت و بهره برداری از اطلاعات
تصمیم گیری به موقع و با کیفیت بالا
و نتیجه اینکه سیستم های هوش کسب و کار در
بانکها باید جامع و در عین حال ساده یاشد.

وادیه نصری
و
انوار شرف الدین

۲۰۱۱
تونس
پایان نامه

انگیزش فروشندگان به مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی

تاثیر چهار مولفه امیدواری سودمندی؛ برونگرایی و درونگرایی که ازنظریه انتظار وروم استفاده شده بر روی انگیزش فروشندگان برای مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی مورد تایید قرار گرفته است

۲-۲۵ پیشینه تحقیقات درایران
۱- آقایان محمد فاریابی و علیرضا جلالی و فاطمه نیکبخت درسال ۱۳۹۰ در دانشگاه تبریز در مورد تاثیر ویژگیهای فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمانهای علمی و شرکتهای خدماتی تهران انجام داده اند که در این تحقیق پنج ویژگی فردی شخصیت ،خلاقیت ، انگیزه، هوش و پست سازمانی افراد و رابطه آن با ایجاد هوش بازاریابی در سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و رابطه آنها با ایجاد هوش بازاریابی تایید گردیده است که مولفه هوش بالاترین تاثیر را بر ایجاد هوش بازاریابی داشته و سپس مولفه شخصیت و به ترتیب مولفه های خلافیت ؛ پست سازمانی و انگیزه کمترین تاثیر را داشته اند جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران بازاریابی ، متخصصان ، کارشناسان و مشاوران بازاریابی است که در مراکز علمی و شرکتهای تولیدی و خدماتی شهر تهران مشغول فعالیت هستند که توسط تکمیل پرسشنامه توسط آنان انجام گردیده است .
۲- تحقیقی دیگر در سال ۱۳۹۲ که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان توسط آقای رضا حسینی ، با موضوع بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی و عناصر آن در فرآیند تصمیم گیری مدیران بانکهای شهرستان زنجان انجام شده است در این تحقیق ، محقق نقش عناصر سیستم اطلاعات بازاریابی را که شامل پایگاه داده های داخلی سازمان ، بازاریابی هوشمند ، تحقیقات بازاریابی و سیستم پشتیبانی تصمیم گیری می باشد را بر فرآیند تصمیم گیری صحیح مدیران بانکها مورد بررسی و کاوش قرار داده است جامعه آماری این تحقیق مدیران ستادی بانک های شهر زنجان به تعداد ۸ بانک دولتی و۱۹ بانک خصوصی می باشد که از روش توزیع پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است و محقق پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده به این نتیجه رسیده که هر یک از عناصر چهارگانه سیستم اطلاعات بازاریابی بر فرآیند تصمیم گیری صحیح مدیران بانکهای مورد مطالعه تاثیر می گذارند و هر چهار فرضیه این تحقیق مورد تایید قرار گرفته است .
۳- آقایان دکتر سید رضا جوادین دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و هاشم آقا زاده و محمد رحیم اسفیدانی دانشجویان دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ در مقاله ای با عنوان استراتژی بازاریابی هوشمند ، بیان داشتند که سازمانها را برای خلق مزیت رقابتی پایدار ناچار به استفاده از استراتژی های بازاریابی هستندهر چند که وجود سایر استراتژی های وظیفه ای نیز لازم می باشد . بنا بر یک رویکرد ترکیبی یکپارچه سازمان ها می توانند استراتژی های بازاریابی خود را بر مبنای قابلیتها و توانمندی های داخلی و جایگاه خارجی ( محیط و بازار ) توسعه دهند .در راستای پایداری مزیت رقابتی ، استراتژی های بازاریابی دو نقش اساسی ایفا می کنند اول : تشویق مشتریان به بازگشت (دیدگاه بازارمحور) دوم : ایجاد شایستگی های متمایز از طریق دستیابی به چهار ویژگی ، ارزشمندی[۷۰] ، کمیاب بودن [۷۱]، غیر قابل تقلید [۷۲]و قابل سازماندهی [۷۳].
محقق در این تحقیق به دنبال افزودن یک دیدگاه جدید به منظور توسعه استراتژی بازاریابی است . بر اساس این دیدگاه ، سازمان برای دستیابی به عملکرد عالی باید از طریق خلق و به کار گیری دانش نوآورانه ، نسبت به توسعه استراتژی بازاریابی هوشمند اقدام و مزیت رقابتی خود را پایدار نمایند.
۴- دکتر حسین صفر زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و خانم مینا مصدر دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران تحقیقی با عنوان تاثیر عوامل فردی و مدیریتی بر روی تلاش نیروی فروش برای انجام فعالیت های هوشمندی بازاریابی در سال ۱۳۸۹ در شرکت خودرو سازی سایپا انجام دادند . این پژوهش تاثیر عوامل فردی از قبیل تعهد سازمانی و تمایل به پیشرفت و عوامل مدیریتی یعنی سیستم کنترل رفتاری از قبیل بازخورد ، شناخت ومشارکت در تصمیم گیری به عنوان سه متغیری که بر روی انگیزه نیروی فروش به سوی فعالیت های هوشمندی بازاریابی تاثیر می گذارند و همچنین تاثیر انگیزه بر روی متغیر وابسته نهایی تحقیق یعنی تلاش رفتاری نیروی فروش سنجیده میشود .نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته نشان میدهد که در میان متغیرهای شناخت ، بازخورد و مشارکت در تصمیم گیری ، متغیر بازخورد در ایجاد انگیزه در نیروی فروش به سوی فعالیتهای بازاریابی هوشمند بیشترین تاثیر را داشته است و همچنین در میان متغیرهای سیستم کنترل رفتاری ، تعهد سازمانی دارای بیشترین تاثیررا داشته است.
۵- خانم مریم معرفتی و آقای 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

g>
سید محسن هاشمی در سال ۱۳۹۰در تحقیقی با عنوان بررسی کاربرد سیستم هوش تجاری در صنعت بانکداری در بانک سامان به مطالعه هوش تجاری در این بانک پرداختند . آن ها ابتدا به معرفی اصول و مبانی سیستم های هوش تجاری و در ادامه به بررسی ویژگیهای سیستمهای هوش تجاری پرداخته ، سپس به بررسی کاربرد این سیستم در صنعت بانکداری و پیاده سازی این سیستم در بانک سامان رامورد مطالعه قرار دادند. آن ها به مدل سازی یک سیستم هوش تجاری دربانک سامان با استفاده از نمودارهای نرم افزار ۲،۹ Enterprise Architecture پرداختند.
خلاصه پیشینه تحقیق در ایران

نام نویسنده سال