بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳-  …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

آزمون تی تک نمونه : این آزمون برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود.جھت بررسی فرضیه ھای پژوھش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آنھا از این آزمون استفاده می شود.در این پژوھش از آزمون تی برای تعیین میزان تفاوت میانگین ھر قسمت از پرسشنامه با مقدار پیش فرض استفاده شده است.مقدار پیش فرض تقریبا حد وسط و ارزش قابل قبول مقیاس عددی از یک تا ۴ می باشد که برای ھریک از سوالات اختصاص داده شده است که این مقدار عدد دو ( ۲) در نظر گرفته شده است.
(P-Value ) سطح معنی داری:
برای ارزیابی این که آیا نتایج آزمایش به دلیل تصادف وشانس رخ داده یا خیراز (P- Value یا Sig) سطح معناداری استفاده می شود.
که براساس آن ادعا می کنیم یافته ھای مطالعه ما ازلحاظ آماری معنی دار است یا خیرو این که چه میزان از نتایج به دلیل شانس اتفاق افتاده است اگرمقدار P-Value کوچک باشد فرض این که مقدارمشاھده شده برحسب تصادف بدست آمده باشد غیر محتمل بوده درنتیجه وجود تفاوت واقعی بین روشھا بسیار زیاد است
برعکس اگرمقدار P-Value بزرگ باشد احتمال اینکه تفاوت مشاھده شده بر حسب تصادف بدست آمده باشد بسیار زیاد است. سطح معنی داری معمولا ۰۵/۰ در نظر گرفته می شود
ضریب ھمبستگی پیرسون برای محاسبه ھمبستگی دو مجموعه داده استفاده می شود و ھمواره بین ۱+و ۱- در نوسان است. است.که اگر مقدار آن برابر صفر باشد نشان دھنده عدم وجود رابطه و قبول فرض صفر و اگر مخالف صفر باشد بیانگر وجود رابطه و قبول فرض یک می باشدو هر چه به یک نزدیکتر شود رابطه قوی تری را نشان میدهد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها
آمار توصیفی
۴-۱ مقدمه
دراین فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی ، شامل جداول فراوانی و نمودارهای میله ای و دایره ای برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی جامعه آماری و از آزمون های آماری ، شامل آزمون کلوموگروف- اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها جهت استفاده از آزمونهای پارامتریک استفاده شده و برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و نیز از رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است.
۴-۲ تحلیل توصیفی داده ها با توجه به جنسیت
اطلاعات بدست آمده پرسش نامه نشان می دهد که از نظرفراوانی جنسیتی در بین مدیران و معاونان آنها در بانک ملی تعادل برقرار نیست آمارها حضور صددرصدی مردان و عدم حضور زنان را در جامعه آماری این تحقیق که مدیران و مسولین شعب و معاونان آنها در استان زنجان می باشد را نشان می دهند.

جنسیت تعداد درصد
مرد ۱۱۸ ۱۰۰
زن ۰ ۰
جمع کل ۱۱۸ ۱۰۰

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.