بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۷

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۷

تبیین رابطه بین سبک مدیریت و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران
تبیین رابطه بین منابع سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران
۱-۵ سؤلات تحقیق
سؤال اصلی :
آیا بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی دربانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد . سیستم طراحی ومدیریت سازمان میتواند درایجاد و یا ارتقای هوش بازاریابی آن سازمان موثرباشد و همچنین از عوامل سازمانی ممکن است برخی تاثیر مثبت و برخی هم تاثیرات منفی بر روی هوش بازاریابی سازمان داشته باشند . پس هر کدام از عوامل اصلی سازمانی نیز به طور جداگانه هر یک از سوالات فرعی ما را تشکیل می دهند که عبارتند از :
سوالات فرعی :
۱- آیا بین اهداف سازمانی وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۱-۱ آیا بین قابل قبول بودن اهداف وهوش بازاریابی در بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد؟
۱-۲ آیا بین قابل دستیابی بودن بودن اهداف وهوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد؟
۱-۳ آیا بین برانگیزاننده بودن اهداف وهوش بازاریابی در بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین فرهنگ سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۲-۱ آیا بین فرهنگ انعطاف پذیری و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۲-۱ آیا بین فرهنگ ماموریتی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۲-۱ آیا بین فرهنگ مشارکتی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۲-۱ آیا بین فرهنگ بوروکراتیک و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین ساختار سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۳-۱ آیا بین پیچیدگی سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۳-۲ آیا بین تمزکز سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۳-۳ آیا بین رسمیت سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۴- آیا بین سبک مدیریت وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
۴-۱ آیا بین مدیریت هدفگرا وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
۴-۲ آیا بین مدیریت عضوگرا وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
۴- ۳ آیا بین مدیریت سایه نما وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
۴- ۴ آیا بین مدیریت میانه رو وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد ؟
۵- آیا بین منابع سازمانی وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۵-۱ آیا بین منابع انسانی وهوش بازاریابی دربانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۵- ۲ آیا بین منابع مالی وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۵- ۳ آیا بین منابع فیزیکی وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد؟
۱-۶ روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق توصیفی – همبستگی است که بصورت پیمایشی انجام می گردد و از نظرنوع یک تحقیق کاربردی است . با توجه به اینکه مطالعات پیمایشی دارای دو هدف عمده هستند: توصیف و تبیین، پس در پژوهش حاضر نیز از روش پیمایش مقطعی با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است که در سطح توصیف، هدف نشان دادن تصویری از چگونگی وضعیت فعلی بانک ملی ، بر اساس متغیر های مورد مطالعه می باشد. و در سطح تحلیل یا تبیین هدف یافتن رابطه بین متغیر وابسته (هوش بازاریابی بانک ملی) و متغیر مستقل (عوامل سازمانی بانک ملی) می باشد .
۱-۷ روش جمع‌آوری داده‌ها:
برای این منظور از دو نوع منابع داده استفاده گردیده که منابع ثانویه و اولیه می باشند .
منابع داده های ثانویه :
از بررسی داده های منتشر شده شامل جستجو دراینترنت ، مقالات ،اسناد ، کتب ،نشریات مربوط به مطالعات قبلی در مورد هوشمندی بازاریابی و موارد مرتبط با آن بدست آمدند.
منابع داده های اولیه :
توسط توزیع پرسشنامه برای تمام مدیران شعب و مدیران بازاریابی سازمان مورد مطالعه بدست آمده که از این داده ها برای نشان دادن رابطه بین عوامل داخلی سازمان با هوشمندی آن استفاده می گردد . متداول‌ترین و قابل اعتمادترین وسیله بررسی تجربی در جامعه‌شناسی و بسیاری از رشته‌های مجاور دیگر و همچنین در بخش‌های کاربردی، روش (پرس‌وجو) است، پرسش‌نامه پرکاربردترین تکنیک است. دراین تحقیق نیز برای جمع آوری داده ها ازروش پرسش نامه استفاده گردیده است ، که البته پرسشنامه ها توسط پاسخ گویان و در حضور شخص محقق تکمیل گردیده و هر گونه ابهام و سوالی که در مورد سوال ها بود توضیح داده شده است.
۱-۸ تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق برای تحلیل آماری داده های بدست آمده ، از فنون آمار توصیفی ،تنظیم جداول و نمودارهای توصیفی استفاده شده و برای سنجش رابطه بین متغیرها از آزمون های مناسب این پژوهش همچون روش آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده بعمل آمده و برای این منظوراز نرم افزار spssاستفاده گردیده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.