بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی  …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی …

۱-۹ جامعۀ آماری پژوهش :
جامعۀ آماری این پژوهش عبارت است از تمام مسولین و معاونین شعب و مدیران و معاونین ستادی بانک ملی استان زنجان به تعداد ۱۱۸ نفر که به علت محدود و کوچک و در دسترس بودن تمام افراد جامعه آماری از انتخاب نمونه اجتناب شده و به صورت سرشماری از تمام افراد جامعه مذکور تحقیق به عمل می آید .
۱-۱۰ متغیرهای پژوهش
تقریبا درهرتحقیق شناخت متغیرها ،اندازه گیری آنها و بررسی نحوه آثار و روابط آنها با یکدیگر مورد نظر است.مثلا در علوم انسانی و اجتماعی تعدادی از صفات و ویژگی های جامعه ی مورد مطالعه که به عنوان متغیر تلقی یا اندازه گیری می شود.
متغیر های مستقل :این متغیرها نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر می گذارند منشاء بروز پدیده ها می شوند و محقق معمولا در جستجوی رابطه ی بیین دو عامل یا متغیر است و تشخیص تاثیر متغیر مستقل و میزان آن از اهداف عمده ی تحقیق محسوب می شود. (حافظ نیا ، ۱۳۸۷ : ۲۳ )
در این تحقیق که از نوع توصیفی می باشد چندین متغیر مورد آزمون قرارمی گیرند طبق مدل مفهومی و سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق عبارتند از
۱-۱۰-۱ متغیرهای مستقل :
۱- اهداف سازمانی :
هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد.
۲- فرهنگ سازمانی :
فرهنگ عبارت است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ، درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده میشود( ال دفت ،۱۹۹۹ : ۳۵۴)
۳- ساختار سازمانی :
ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف چگونه تخصیص داده شوند ،چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازو کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند ؟( رابینز ،۱۹۴۳ :۲۵)
۴- سبک مدیریت :
انتخاب روش مدیریت از طرف فرد مدیربا خواسته سازمان ، موقعیت زمانی، شخصیت فرد مدیر و….بستگی دارد.هر اندازه دستورالعملهای سازمان محدوده ای برای فرد مدیر ایجاد کند، در واقع سبک مدیریت او قبلا تعیین شده
۵ – منابع سازمانی :
سازمان جایی است که در آن، منابع گرد هم می آیند. شرکتها و سازمانها از منابع مختلف (انسانی، مالی) برای به انجام رساندن اهداف خود استفاده میکنند.
۱-۱۰-۲ متغیر های تابع یا وابسته :
هوش بازاریابی :
اطلاعات هر روزه در مورد تغییرات در محیط بازاریابی که به مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی کمک میکند (کاتلر ، ۱۳۷۶ :۱۴۵)
۱-۱۱ فرضیات پژوهش :
فرضیه اصلی تحقیق :
بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق :
۱- بین اهداف سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
۲- بین ساختار سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
۳- بین فرهنگ سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
۴- بین سبک مدیریت و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
۵- بین منابع سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ایران ارتباط معنا داری وجود دارد.
مولفه های اهداف سازمانی
۱-۱ بین قابل قبول بودن اهداف و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۲ بین قابل دست یابی بودن اهداف و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۳ بین برانگیزاننده بودن اهداف و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
مولفه های ساختار سازمانی
۲-۱ بین پیچیدگی سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۲-۲ بین تمرکز سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۲-۳ بین رسمیت سازمانی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
مولفه های فرهنگ سازمانی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir