فایل – 
بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت  …

فایل – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت …

۳-۱ بین فرهنگ انعطاف پذیری و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۳-۲ بین فرهنگ ماموریتی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۳-۳ بین فرهنگ مشارکتی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۳-۴ بین فرهنگ بوروکراتیک و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
مولفه های سبک مدیریت سازمانی
۴-۱ بین سبک مدیریت هدف گرا و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۴-۲ بین سبک مدیریت عضوگرا و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۴-۳ بین سبک مدیریت سایه نما و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۴-۴ بین سبک مدیریت میانه رو و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
مولفه های منابع سازمانی
۵-۱ بین مدیریت منابع انسانی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۵-۲ بین مدیریت منابع مالی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۵-۳ بین مدیریت منابع فیزیکی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.
۱-۱۲ روش سنجش متغیرها:
برای سنجش متغیرها، از طیف پنج درجه‌ ای لیکرت استفاده شده است. این طیف در سطح مقیاس ترتیبی می‌تواند گرایش به یک موضوع را براساس ارزشهای جامعه توسط خود پاسخگویان از طریق ارزش طیف گویه‌ها و ضریب همبستگی بین گویه‌ها بسنجد (بیکر، ۱۹۹۹: ۵۲).
۱-۱۳ قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی : این تحقیق به بررسی عوامل سازمانی عنوان شده در مدل مفهومی که عبارت بودند از (اهداف ، فرهنگ ، ساختار ، سبک مدیریت و منابع سازمان ) می پردازد .
قلمرو مکانی : قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شعب و اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان می باشد.
قلمرو زمانی : این پژوهش با گردآوری داده های اولیه و ثانویه از سال ۹۲ شروع و در سال ۹۳ به پایان رسیده است.
۱-۱۴ محدودیت های پژوهش
در مورد تکمیل صحیح و دقیق پرسش نامه این احتمال می رفت که به دلیل مربوط بودن سوالات به نحوه تفکر وروش مدیریت مدیران وروسای شعب آنها از بیم بررسی شدن جواب ها از سوی مدیران ارشد بانک در دادن جواب ها محافظه کاری کنند و جواب هایی بدهند که خوشایند مدیریت ارشد باشد. برای حل این مشکل با تک تک آنها حضوری و تلفنی صحبت گردید و به همه آنها اطمینان داده شد که این پرسش نامه مربوط به یک تحقیق دانشگاهی است و هیچ اسم یا مشخصات فردی از آنها در پرسش نامه پرسیده نشده و اطلاعات داده شده کاملا محرمانه خواهد ماند.
۱-۱۴ مدل مفهومی پژوهش
هوش بازاریابی هنری است که سازمانهای مختلف به آن احتیاج دارند. دستیابی به هوش بازاریابی تنها با استفاده همزمان از علم و هنر میسر است. هوش نه تنها قابلیت فردی، بلکه قابلیتی سازمانی است که ازمحیط سازمان کسب می شود . (فاریابی ،۱۳۹۰ :۲۳)
اهداف
ساختار
فرهنگ
مدیریت
منابع
هوش
بازاریابی
بانک ملی ایران
عوامل
سازمانی
تعریف نظری و عملیاتی کلید واژه های اهداف سازمانی
تعریف نظری :
اهداف سازمانی : هدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب است که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد . به بیانی دیگر ، هدف سازمانی نمایانگر یک نتیجه یا یک نقطه نهایی است که تلاش های سازمان در آن جهت صورت می گیرد.
تعریف عملیاتی :
۱- مشروعیت اقدامات : نخستین گام مهمی را که شرکت می تواند در راه رسالت خویش بردارد این است که به گروه های ذی نفع داخلی و خارجی مشروعیت خود را بقبولاند و احساسی مثبت در آنها بوجود آورد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.