بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین  …
Abstract Technology Binary code Background, Digital binary data Grid, Technology Concept.

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین …

همانگونه که در جدول صفحه قبل ملاحظه شد در متغیر دینداری به ترتیب دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین، متوسط، متوسط رو به بالا، بالا و متوسط رو به پایین دارای میانگین بالاتری بودند. در متغیر نگرش دینی به ترتیب دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین، متوسط، متوسط رو به بالا، متوسط رو به پایین و بالا دارای میانگین بالاتری بودند. در متغیر رفتار دینی به ترتیب دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی متوسط، بالا ، پایین، متوسط رو به بالا و متوسط رو به پایین دارای میانگین بالاتری بودند. در متغیر شناخت دینی به ترتیب دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین، بالا، متوسط، متوسط رو به بالا و متوسط رو به پایین دارای میانگین بالاتری بودند. در متغیر تفکر انتقادی به ترتیب دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی متوسط، بالا، پایین، متوسط رو به پایین و متوسط رو به بالا دارای میانگین بالاتری بودند.
جدول ۴-۱۶- محاسبه آزمون F برای بررسی تفاوت بین دانشجویان با وضعیت اقتصادی – اجتماعی مختلف در میزان دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی، شناخت دینی و تفکر انتقادی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

متغیرها منبع مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F معناداری
دینداری بین گروهی ۷۶۴۹٫۱۵ ۴ ۱۹۱۲٫۲۸ ۲٫۳۶ .۰۵۳
درون گروهی ۲۸۱۲۰۷٫۷۶ ۳۴۸ ۸۰۸٫۰۶
کل ۲۸۸۸۵۶٫۹۱ ۳۵۲