فایل دانشگاهی – 
بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان مستقر  …

فایل دانشگاهی – بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان مستقر …

۱٫۷۷۰

همانگونه که در جدول بالا ملاحظه می شود، میانگین و انحراف معیار متغیر دینداری به ترتیب ۱۶۰٫۱۴ و ۲۸٫۶۴ و برای متغیر تفکر انتقادی میانگین و انحراف معیار به ترتیب ۹٫۸۸ و ۱٫۷۷۰ می‌باشد.
جدول ۴-۱۸- جدول ضریب همبستگی بین متغیرهای تفکر انتقادی و دینداری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

تعداد میزان همبستگی معناداری
آماره ۳۵۳ .۵۷۹** .۰۰۰

نتایج جدول بالا نشان می‌دهد که آماره ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهایی دینداری و تفکر انتقادی در بین دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد برابر با ۰٫۵۷۹ بوده و در سطح ۰۱/۰p< معنادار می‌باشد. به عبارت دیگر بین دینداری و تفکر انتقادی در بین دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ بدین شکل که با افزایش میزان دینداری دانشجویان میزان تفکر انتقادی آنها نیز افزایش می‌یابد.
قسمت دوم: تجزیه و تحلیل سؤالات و سؤالات تحقیق
در این قسمت به بررسی و تجزیه و تحلیل سؤالات تحقیق پرداخته میشود که به ترتیب در ادامه ارائه میگردد.
سؤال ۱ : آیا بین شناخت دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان مستقر در طرح جامع دانشگاه شاهد ارتباط وجود دارد؟
اطلاعات توصیفی متغیرهای شناخت دینی و تفکر انتقادی مشتمل بر تعداد، میانگین و انحراف معیار در جدول ۴-۱۹ ارائه شده است.
جدول ۴-۱۹– شاخص های توصیفی متغیرهای شناخت دینی و تفکر انتقادی

متغیرها تعداد میانگین انحراف معیار