بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین  …

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین …

A: رفتار دینی
B: رفتار دینی و شناخت دینی
C: رفتار دینی، شناخت دینی و نگرش دینی
متفیر وابسته(ملاک): تفکر انتقادی ، در جدول فوق نتایج تحلیل واریانس برای معناداری مدلهای پیش بینی نشان داده شده است. در اولین مدل فقط متغیر رفتار دینی وارد معادله شده است. در مدل دوم علاوه بر رفتار دینی، متغیر شناخت دینی نیز وارد معادله شده است و در آخرین مدل علاوه بر دو متغیر مذکور، متغیر نگر ش دینی نیز وارد معادله شده است. لازم به ذکر است که همه مدل های پیش بینی معنادار هستند. اما مقدار R در مدل ۳ که از همه متغیرهای پیش بین که در تحلیل رگرسیون گام به گام بافی مانده اند، استفاده کرده است از مقدار R سایر مدلها بیشتر است که نشان می دهد استفاده از هر ۳ متغیر پیش بین برای پیش بینی تفکر انتقادی قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به هر یک از متغیرها و یا سایر ترکیب متغیرها دارا می باشد.
جدول ۴-۲۷- ضرایب همبستگی استاندراد شده و استاندارد نشده متغیرهای مستقل برای پیش بینی تفکر انتقادی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدل ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندرد شده مقدار آماره t سطح معناداری
B خطای استاندارد بتا (b)
۱ ثابت ۵٫۵۹۰ .۳۶۸ ۱۵٫۱۹۵ .۰۰۰
رفتار دینی .۰۷۹ .۰۰۷ .۵۳۷ ۱۱٫۹۳۳ .۰۰۰