بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۲

بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۲

در مورد انواع پولی که از راه پولشویی حاصل میشود میتوان از موارد زیر نام برد:
پول خاکستری: درامدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است که معمولا به جهت فرار از پرداخت مالیات­ از نظارت دولت پنهان می ماند.
پول سیاه: درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود که خارج از عرف طبیعی در جامعه صورت میگیرد باعث پیدایش این پولها می شود.
پول کثیف: درامدهای حاصل از نقل­وانتقال و قاچاق مواد مخدر و قمار و دیگر اعمال تبهکارانه است.
۲-۲تاریخچه پولشویی
ازحیثتاریخی،تولدپولشوییبهدهه های ۲۰ و ۳۰ درایالاتمتحدهآمریکاوبه ویژهایالت شیکاگوبرمیگردد. اشخاصیهمچونآلکاپن،مییرلنکسیولوسیانوبرایفرارازمالیاتو همچنینعوایدناشیازقاچاق،دستبهخریدتجارتخانهوانجاممعاملاتمشروعزدندکهعمدتا سازمانیافتهبودیکیازاقداماتآنهاخریدخوشکشوییهاوتحصیلمنافعازطریقآنهابودو بههمیندلیلیکیازریشه هایپولشوییوعلتانتخاباینواژه،درمالکیتمافیابرخشکشوییها بود. بهبیاندیگراینواژهازدهه هایبیستوسیقرنبیستمدرآمریکابهشستوشویخانه هایی کهمافیاآنهاراازپولناشروعحاصلازقمار،قاچاق،فحشاونظایرآنهاخریداریکردهوپول کثیفرابهداخلآنهاتزریقمینمودند،اطلاقمیشد. (نعیمی پژوه و مقدم، ۱۳۹۲، ۲-۳).در واقع لازم بود آنان ظاهری مشروع به پولهایشان ببخشند. در اکتبر ۱۹۳۱، آل کاپون به جرم فرار مایاتی تحت پیگرد قرار گرفت و محکوم شد. به نظر می­رسد محکومیت وی، زمینه ای برای شناسایی فعالیت پولشویی به عنوان یک جرم جدید گردید (داوری، ۱۳۸۵، ۳).
پولشویی، بعد از جنگ جهانی دوم جهانی ابعاد گسترده­تری پیدا کرد. چون از یک سو، قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای تبهکارانه به صورت سازمان­یافته درآمد و از سوی دیگر پولهای زیادی، صرف کودتاها و امثال آن شد که لازمه این اعمال، جابجایی محرمانه پول در سیستم بانکی بود. در سالهای بعد، مسئله فرار مالیاتی نیز به آن اضافه شد.
از دهه ۱۹۶۰ نیز پولشویی گسترش یافت و اقتصادهای ملی را تحت تاثیر قرار داد. در سالهای اخیر، با تبدیل پولهای اروپایی به واحد پول مشترک یورو فعالیتهای پولشویی زیادی صورت گرفته است. در این سالها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که واحد پول کشورشان را به یورو تغییر دهند؛ بنابراین اقدام به جمع آوری پولهای موجود در کشور، و تبدیل آن به واحد پول جدید کردند. ارائه پولهای هنگفت برای تبدیل یه یورو توسط برخی افراد،که آن پولها را از راه های نامشروع به دست آورده بودند، منجر به کشف منشاء غیرقانونی آنها می­شد. از این­رو، افراد سعی کردند پول خود را تبدیل به کالا و خرید اموال گوناگو بویژه اموال غیرمنقول کنند. (مشایخ، ۱۳۸۲، ۱۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
دوران جدید پولشویی از دهه ۱۹۸۰ با حضور سیستم های الکترونیکی که شرایطی را برای شستشوی درآمدهای حاصل از جرایم محیا می­کردند، آغاز شد. طبق گزارش سازمان ملل در طی دوره ۱۹۸۴-۱۹۸۰ بیش از پنجاه درصد از معاملات جهانی مرتبط با پولشویی و ترانزیت مواد مخدر است. اولین سند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، پیمان نامه وین است.که در ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید و پیشنهادهای کارسازی برای محروم کردن مجرمان از دسترسی به عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه ارائه داد. بیستمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که در ژوئن ۱۹۹۸ برگزار شد، به موضوع مقابله با مساله جهانی مواد مخدر اختصاص یافت. در این نشست یک تفاهم­نامه سیاسی و یک طرح عملیاتی جهت مقابله با پولشویی به تصویب رسید. ایران یکی از امضاءکنندگان کنوانسیون ۱۹۸۸ بود و بارزه علیه پولشویی از ان زمان در ایران آغاز شد (داوری، ۱۳۸۵، ۳).
۳-۲پولشویی در جهان
سازمان ملل متحد، خجم عملیات پولشویی جهان را رقمی حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ملیارد دلار در سال برآورد کرده­است. بیش از ۵۰ درصد این عملیات به سیستم بانک سوئیس تعلق دارد. سایر کشورها در مناطق ازاد خود اقدام به این کار می­ کنند.
مکانیزم شست وشوی پولهای کثیف در جهان متفاوت است صاحبان پول های نامشروع، بسته به کشوری که در آن فعالند، از روش های مختلفی برای پولشویی استفاده می­ کنند. یکی از متداولترین روشها، ایجاد حسابهای بانکی تودرتو است. در این روش، پول را از چندین مسیر عبور می­ دهند تا سرمنشاء آن طی کانال­های متعدد در بانک ها و موسسات اعتباری مختلف، گم شود و قابل پیگیری نباشد. بعد این پولها وارد حسابهایی می­ شود که باندهای مافیایی می­توانند به صورت کاملا قاونی از آن برداشت کنند.
یکی دیگر از شیوه ­های معمول پولشویی، تصفیه پول است. به این معنی که اسکناس­های خرد حاصل از فروش مواد مخدر و کالاهای قاچاق در خیابان را به اسکناس­های درشت تبدیل می کنند. معمولا برای تبدیل اسکناس­های ریز به اسکناس­های درشت، از افراد زیادی استفاده می شود. این افراد وظیفه دارند روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ دلار را با مراجعه به بانک­های مختلف، صرافیها و موسسات مشابه به چکهای مسافرتی، حواله و چکهای بانکی و اسکناس درشت تبدیل کنند. معمولا این افراد برای اینکه مورد سوءظن قرار نگیرند، هیچگاه بیش از سه هزار دلار در یک محل، معامله نمی­ کنند.
پولشویی نیازمند شبکه گسترده­ای از واسطه­ها و دلالان و بهره ­برداری از سیستمهای مبادلاتی و غیر مبادلاتی و در نتیجه سوءاستفاده از قوانین و دادن رشو به مجریان قانون در سراسر جهان است. از این­رو، شیوه ­های گوناگونی را می­طلبد. در برخی نقاط جهان، پولشویان عکس این روش را انجام می دهند. یعنی مقادیر زیاد پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچک کرده و به طور مستقیم در بانکها سپرده­گذاری می­ کنند و یا اوراق بهادار مانند چک، سفته و غیره را می خرند و در سایر بانکها یا موسسات اعتباری سپرده­گذاری می کنند.
علاوه بر این روشها، استفاده از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار را باید از متداولترین شیوه ­های پولشویی تلقی کرد. استفاده از نظام بانکی برای این کار مطلوبیتهای خاص خود را دارد. زیرا از یک سو بانکها موظف به حفظ اسرار مشتریان خود هستند و حق ندارند اطلاعات مربوط به حسابها را ارائه دهند؛ مگر برای ماموران مالیاتی، از سوی دیگر بانکها مراکز در دسترسی هستند که به اسانی می­توان از طریق آنها پولها را وارد چرخه پولی کشور کرد و با بهره گرفتن از خدمات بانکی و استفاده از اعتبار و نام آنها، از منبع پول اصلی فاصله گرفت. بورس اوراق بهادار نیز به دلیل امکان خرید سهام بی­نام و تبدیل سریع پول به سهام، از دیگر مراکز مورد علاقه پولشویان است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
از روش های دیگر پولشویی می توان به انتقال منابع؛ به تدریج و به میزان کم، سرمایه گذاری با هدف محوکردن ردپا، انتقال سوری منابع بین بانک های داخلی و خارجی، انتقال منابع بین ارزهای مختلف، سرمایه ­گذاری موقت در بنگاه های تولیدی- تجاری قانونی (داخلی یا خارجی)، سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه کشورهای مختلف، ایجاد سازمان های خیریه، استفاده از قمارخانه و شرکتهای صرافی و مزایده اجناس هنری و اشیای عتیقه و… اشاره کرد (اردبیلی، ۱۳۸۲، ۱۰-۸).
۴-۲ وضعیت پولشویی در ایران
ایران در مسیر تهاجم باندهای مافیایی مواد مخدر شرق و بازارهای مافیایی غرب قرار گرفته است. این گروه های گانگستری ایران، برای عملیات پولشویی از مواد مخدری که در اروپا و سایر کشورهای جهان مصرف نشده است، استفاده می­ کنند.
بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، جمع کل تولید موادمخدر در این منطقه حدود ۲/۱۱ میلیارد دلار است. مصرف مواد مخدر در داخل ایران، حدود یک میلیارد و ۸۰۰ ملیون دلار برآورد شده است. بنابراین کشور ما عملا و بالقوه در مسیر تطهیر پولی تقریبا ۱۰ میلیاردی قرار گرفته است.
از نظر داخلی نیز بر اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۴۰ درصد از عملیات اقتصادی کشور به صورت زیرزمینی انجام می­گیرد و ۷۰ درصد از کسانی که مشغول کار هستند مالیات پرداخت نمی­ کنند. همچنین بر اساس برخی آمارهای دیگر، ۳/۱۱ میلیارد دلار از ارزش افزوده کشور، به ۵ درصد جمعیت ممتاز تعلق دارد. این امر سبب گردیده تا ۷۰ درصد درآمد ملی، در اختیار ۵ درصد دهکاول درآمدی باشد و تنها ۸/۳ درصد آن، به دهکهای درآمدی پایین جامعه برسد.
بنابراین، موقعیت خاص جغرافیایی و وضعیت نامناسب اقتصاد داخلی، ایران را به هدفی کاملا مناسب برای تهاجم باندهای مافیایی برای تطهیر پولهای کثیف و همچنین ترانزیت مواد مخدر تبدیل کرده است.
از انجا که بخش اعظم اقتصاد ایران را بخش غیررسمی تشکیل می­دهد، مکانیزمی که در کشور ما به کار می رود، به این صورت است که باندهای مافیایی (ژنرال سا، عمر رشید، بنیل خان، اپو و…) پول حاصل از مواد مخدر را در خارج از کشور تبدیل به کالا می­ کنند و این کالاها را به صورت امانی از طریق دبی در اختیارقاچاقچیان ایران می گذارند، این کالاها از طریق شصت و دو اسکله خصوصی در جنوب کشور وارد می شوند. پول حاصل از فروش کالاهای قاچاق، از طریق صندوق­های قرض­الحسنه و موسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی، وارد سیستم بانکی کشور می گردد.
بنابراین، پس از مرحله مذکور، این پول­ها تبدیل به چک می شود و پس از خروج از سیستم بانکی، از طریق صرافیها و مکانیزمهای مختلفی مانند گشایش اعتباری صوری، به دلار تبدیل و از کشور خارج می­گردد. تحقیقات نشان می دهد که فقط در سال ۱۳۷۹، ۴/۱ میلیارد دلار، با این روش از کشور خارج شده است.
بدین ترتیب، نکته مهم، رابطه میان پولشویی و مواد مخدر و قاچاق کالا در ایران است. به عبارت دیگر قاچاق کالا، مواد مخدر و پولشویی سه جرمی هستند که در ایران با هم گره خورده اند و هریک، مکمل دیگری است و هرروز بیشتر از پیش، اقتصاد کشور را دچار تزلزل می­ کنند. سرسپردگان مافیا در ایران همه ساله حجم عظیمی از دریافتهای ارزی کشور، یعنی حدود ۵۰ درصد از دربافتهای ارزی را، در عملیات قاچاق پولشویی می کنند.
البته نباید فراموش کرد که پولشویی در ایران مختص بازارهای مافیایی خارج از کشور و اعمال داخلی آنها نیست. به طور کلی در هرجایی که جرمی به وقوع بپیوندد، عملیات پولشویی نیز انجام می گیرد. زیرا هدف نهایی هر جرم کسب سود است.به طور کلی در هر جایی که جرمی به وقوع بپیوندد، عملیات پولشویی نیز انجام می­گیرد. زیرا، هدف نهایی هر جرم کسب سود است. مجرمان و خلافکاران داخلی از طریق سیستم بانکی کشور اقدام به پولشویی کنند. یعنی پولهای کثیف ناشی از جرم و جنایت را وارد شبکه بانکی و از امکانی به مکان دیگر منتقل می­ کنند و پس از چند مرحله نقل­وانتقال، منشاء اولیه پول محو و به این ترتیب پول تطهیر می­ شود.
ضعف و عقب­افتادگی سیستم بانکی از یک سو و نبود قوانین و مقررات مدون ضدپولشویی از سوی دیگر، موجب بروز پدیده پولشویی در نظام بانکی کشور می­ شود. فرار مالیاتی، اختلاس، ارتشا، و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخش خصوصی، همچنین خرید و فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، آدم­ربایی و فحشا از جمله جرایمی هستند که روز به روز افزایش می­یابند. صدور فاکتورهای تقلبس که فرار مالیاتی را ممکن می­ کند، رانت­خواری و کسب ثروتهای بادآورده نیز از جرایمی هستند که منجر به تولید پول کثیف می شوند. حاصل این جرایم، سودهای کلانی است که به روش های گوناگون و به دلیل فقدان قانون، سرمنشاء آنها محو، و به سادگی تطهیر می­ شود تا مجریان قانون قادر به ردیابی و تعقیب مجرمان نباشند.
۵-۲پولشویی در قوانین بین المللی
در این بخش به تعریف پولشویی در برخی قوانین بین المللی و همچنین عهدنامه ها، قطعنامه ها که در سطح جهانی منعقد شده است، و همچنین در چند کشور مختلف را به بحث میگزاریم و در این بخش به صورت مجزار این قوانین را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۵-۲تعریف پولشویی بر اساس دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس ۱۹۹۱
تبدیل یا انتقال یک دارایی با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده است به منظور پنهان داشتن یا گم کردن منشا غیر­قانونی آن دارایی، یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مذکور. در اوت ۱۹۹۰ به موجب پیمان نامه شورای اروپا این متن اضافه شد که تحصیل یا تملک یا استفاده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه دسیسه چینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب یا کمک، ترغیب، تسهیل یا پنهانکاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی. تعریف پولشویی به موجب قانون مذکور شامل ۳ جزء است که به شرح زیر ذکر میشود:
الف: تحصیل: نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است.
ب: تبدیل: مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرمبوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: اختفا: یا نهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، حمل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تعریف پولشویی از منطر کمیته علمی عدالت و رفاه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام
از نظر این نهاد پولشویی عبارت است ازهر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعایتهای مجرمانه از قبیل ارتشا و اختلاس، تبانی در معاملات، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت یا سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
سازمان ملل بر اساس قانون نمونه پولشویی، مساعده و همکاری بین المللی در ارتباط با عواید حاصل از جرم (۱۹۹۹) که به وسیله دفتر سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از جرک تدوین شده است و اولین اقدام حقوقی انجام شده در زمینه پولشویی می باشد. موارد زیر پولشویی تلقی می شود:
۱٫تبدیل یا انتقال مال به منظور اختفا یا تغییر ظاعر منشا غیرقانونی این مال یا همدستی با شخص مجرم برای کمک به وی در فراز از پیامدهای قانونی اعمال فوق؛
۲٫ تغییر یا پنهان کردن ماهیت واقعی، منشا، محل، موقعیت، جابجایی یا مالکیت مال،
۳٫ تملک، تصرف، با بهره گرفتن از مال به وسیله هر شخخص که می داند یا باید بداند که چنین مالی جاصل از عواید ناشی از جرم است.
کنوانسیونمللمتحدبرایمبارزهباجرائمسازمانیافتهفراملی (کنوانسیونپالرمو) که در سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا تشکیل شده است در ماده ۶ آن تحت عنوان (جرم­انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم) به شرح زیر دولتهاخواستهشدهاستاقداماتقانونگذاریلازمراجهتجرمتلقیکردناین عملصورتدهند. هریکازدولتهایعضوبرطبقاصولاساسیحقوقداخلی خود،تدابیرقانونیوسایرتدابیرلازمبرایجرمانگاریاعمالذیلرا،چنانچهبطور عامدانهصورتگیرد،اتخاذخواهدنمود:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

  • تبدیلیاانتقالدارایی،باعلمبراینکهداراییمزبورازعوایدحاصلهازجرم است،بهمنظورمخفیکردنیاتغییردادنمنشاءغیرقانونیایندارایییاکمک بهشخصیکهدرارتکابجرماصلیمشارکتداردبرایفرارازعواقبقانونی اعمالخود.

 

 • اخفاءیاکتمانماهیتحقیقییامنشاءیامحلیاکیفیتتصرفدرآنیانقلو انتقالیامالکیتیاحقوقمتعلقبهآنباعلمبراینکهاینداراییازعوایدحاصله ازجرممیباشد.

 

تحصیلدارایییاتصرفدرآنیااستفادهازآن،باعلمبراینکهاینداراییاز عوایدجرممیباشد،درهنگامدریافتآن.

 

 

 • شرکت،همکارییاتبانیدرارتکابیاشروعبهارتکابومعاونتیامشارکت درارتکابیاتسهیلبرایارتکابهریکازجرائمموضوعاینماده (غلامی و پوربخش، ۹۰، ۱۴).

 

۶-۲ راهکارهای مبارزه با پولشویی از منظر اصول بانکی بین المللی
۱-۶-۲ اقدام کمیته نظارت بانکی بال ۱۹۷۵
چنانچه بخواهیم در مورد اصول بانکی مبارزه با پولشویی از ابتدا مثالهایی را بیاوریم. یکی از اولین مراجع بسیار مهم و فعال در عرصه بانکداری، کمیته نظارت بانکی بال است. که در سال ۱۹۷۵ میلادی و توسط روسای کل بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰ پایه گذاری شد، و کارشناسان ارشد نظارت بانکی در آن عضویت دارند. متخصصینی که از کشورهای مختلف و پیشرو در صنعت بانکداری گرد هم آمده و راهکارهایی را برای نظام پولی در سطح جهان پیشنهاد می نمایند. یک از اسناد اساسی برای بحث نپارت بانکی که از سوی این کمیته پیشنهاد شده است « اصول اساسی برای نپارت بانکی موثر» می­ باشد که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد و این سند شامل اصول بیست و پنج گانه ای است که حاوی رهنمودهای بسیار مهمی در حوزه های مختلف بانکداری است. به این سند قانون اساسی حوزه نظار برا بانک ها هم گفته می شود. به این دلیل که پس از گذشت ۱۸ سال هنوز از اهمیت آن کاسته نشده است بله همچنان از آن استفاده می­ شود. ما در این بخش که از کتاب منتشر شده این کمیته می­آوریم تنها به اصول و مواردی که مرتبط با موضع این پژوهش است اشاره می کنیم.
اصل ۱: یکسیستمموثرنظارتبانکیبرایهرموسسهایکهدرگیرنظارتبرواحدهایبانکیاست،اهدافومسئولیتهایمشخصیدارد. اینموسساتمیبایستازاستقلالعملیاتیومنابعکافیبرخوردارباشند . همچنینوجودیکچارچوبمناسبقانونیبراینظارتبانکیضروریاست. چارچوبیکهشاملموادیدرخصوصصدورمجوزبرایموسساتبانکیونظارتمستمربرآنهابوده،اختیاراتیرابرایبررسیمیزانانطباقعملکردبانکهاباقوانینونیزصحتوسلامتیآنتفویضنمودهوشاملحمایتهایقانونیازبازرسانباشد . تمهیداتلازمبرایتبادلاطلاعاتبینناظرانوحفظجنبههایمحرمانهاینگونهاطلاعاتنیزبهنوبهخودمیبایستلحاظگردد.
برای یک نظارت بانکی اثر بخش پیش شرط­هایی لازم می ­آید که می توان به مواردی چون :

 

 

  1. ایجادسیاستهایموثرومناسبدرزمینهاقتصادکلان،درصلاحیتناظرینبانکینمیباشد. باوجوداین،چنانچهناظریناحساسنمایندکهسیاستهایموجودبهتضعیفسلامتوایمنینظامبانکیمیانجامدمیبایستنسبتبهآنواکنشنشاندهند . زمانیکهسیاستهایموثریدرزمینهاقتصادکلانوجودنداردناظرینبانکیباوظایفیمواجهخواهندشدکهانجامآنهاعمًلاغیرممکناست . بنابراینلازماستسیاستهایموثردرزمینهاقتصادکلان،مبناییکنظامباثباتمالیراتشکیلدهد.

 

 1. یکزیرساختعمومیکامًلاتوسعهیافتهمیبایستتسهیلاتذیلرافراهمآورد. تسهیلاتیکهاگربهحدکافیتامیننشوندمیتوانندبهایجادبیثباتیگستردهدرنظامهایمالیبیانجامند:

 

 

  • نظامیازقوانینتجاریشاملقوانینشرکتی،قوانینمربوطبهورشکستگی،قوانینمربوطبهامورقراردادها،قوانینمربوطبهحفاظتازمنافعمشتریوقوانینمربوطبهمالکیتخصوصی . قوانینیکهبطورپیوستهجریانداشتهوبرایحلبیطرفانهمناقشات،سازوکاریرافراهممیآورند.

 

  • اصولوقواعدجامعوواضححسابداریکهازمقبولیتگستردهبین المللیبرخوردارند.
  • حسابداری 266″ />

 

  • نظامیازحسابرسیمستقلبرایشرکتهائیباابعادوسیع،بطوریکهاستفادهکنندگانازصورتهایمالیازجملهبانکها،بطورمستقلاطمینانیابندکهحسابها،چشماندازیدرستومنصفانهازوضعیتمالیآنشرکتارائهنمودهوبرمبنایاصولموضوعهحسابداری،توسطحسابرسانیتهیهشدهاستکهدرقبالکارشانپاسخگومیباشند.

 

  • نظارتکارآمدبانکی

 

  • حاکمیتمقرراتکامًلاواضحونظارتکافیبربازارهایمالیودرصورتلزومبرفعالانآنها.

 

 • وجودیکسیستمپایاپایوپرداختکارآومطمئنیبرایتسویهمبادلاتمالی،درمواقعیکهریسکهایمربوطبهطرفمقابلتحتکنترلاست.

 

 

 1. انضباطموثربازاربهعواملذیلبستگیدارد : جریانیکافیازاطلاعاتبرایفعالانبازار،مشوقهایمالیمناسبجهتارائهپاداشبهموسساتیکهبخوبیادارهشدهاندووجودتمهیداتیکهاطمینانمیدهندسرمایهگذارانازعواقبتصمیماتخود،مبرینمیباشند. درمیانموضوعاتیکهمیبایست موردبحثقرارگیرندمیتوانبهحاکمیتسهامیوحصولاطمینانازاینامرکهسپردهگیراناطلاعاتصحیح،ارزشمند،شفافوبموقعیرابرایسرمایهگذارانوبستانکارانفراهممیآورند،اشارهنمود.

دیدگاهتان را بنویسید