بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۱۰
a hand touching something like a button or display device on white backgrounds, isolated

بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۱۰

۱٫۲۵۴

 

 

ارتقا و پشتیبانی از برنامه های استراتژیک

 

 

 

۰٫۲۸۱

 

 

۱٫۸۱۲

 

 

مزیت رقابتی

 

 

 

۰٫۰۸۶

 

 

۱٫۲۵۴

 

 

انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده

 

 

 

۰٫۲۱۱

 

 

۱٫۶۰۸

 

 

بهبود کیفیت خدمات

 

 

 

۰٫۷۱۱

 

 

۱٫۶۷۹

 

 

پاسخ به نیازهای داخلی و بیرونی

 

 

 

۰٫۱۴۱

 

 

۱٫۷۶

 

 

افزایش رضایت کاربران

 

 

نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای کاهش هزینههای اقتصادی، ارتقا و پشتیبانی از برنامه های استراتژیک، مزیت رقابتی، انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده، بهبود کیفیت خدمات، پاسخ به نیازهای داخلی و بیرونی، افزایش رضایت کاربران صنعت ارتباطات بزرگتر از ۰۱/۰ می باشد که نشان دهنده این است که توزیع داده ها از توزیع نرمال در سطح احتمال ۱ درصد تبعیت می کند.
با توجه به اینکه در علوم اجتماعی مقدار خطا ۱۰ درصد در نظر گرفته می شود بر همین اساس دو متغیر ارتقا و پشتیبانی از برنامه های استراتژیک و انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده نرمال نیستند بنابراین با استفاده از روشهای گوناگونی باید این داده ها نرمال شوند. روشهای متفاوتی برای نرمال کردن داده ها وجود دارد از جمله استفاده از قضیه حد مرکزی، تبدیل لگاریتمی، تبدیلات کاکس و باکس، استفاده از نمودار احتمال لگاریتمی و استفاده از نمودار فینی می باشدما در این مورد از قضیه حد مرکزی استفاده می کنیم چون تعداد داده ها بیشتر ۳۰ می‌باشد پس قضیه حد مرکزی صدق می کند وداده ها را می توان نرمال کرد.
بعد از نرمال کردن داده ها مجدد ازمون کلموگروف – اسمیر نوف گرفته شد و نتایج زیر حاصل شد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معنی داری کولموگروف اسمیرنوف
۰٫۱۴۵ ۱٫۸۸۶ ارتقا و پشتیبانی از برنامه های استراتژیک
۰٫۱۳۲ ۱٫۵۴۴ انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده

 

بنابراین با توجه به اینکه داده ها نرمال است پس از ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین دو متغیر استفاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید