دسترسی به منابع مقالات :
بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی …

۵- اگر اهداف مبهم باشد یا معیارهای اندازه گیری نیل به هدف مبهم باشد و اگر کارکنان مطمئن نباشند که تلاش آنها منجر به ارزشیابی رضایت بخش می شود، پایین تر از سطح مطلوب کار خواهند کرد. (عقیلی و همکاران، ۱۳۸۹)
دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد . دیدگاه اقتصا دی که بر اهمیت عوامل خارجی بازار نظیر موضع رقابتی تأکید دارد، و دیدگاه سازمانی که بر دیدمان رفتاری و جامعه شناختی و سازگاری آن ها با محیط استوار است .(آندرو،۱۹۷۱) ارتباط با ارزشیابی استراتژی هم عوامل اقتصادی و هم سازمانی را به عنوان عوامل مؤثربر عملکرد مورد تأکید قرار می دهد . بنیس و نانوس(۱۹۸۵) عوامل موثر بر عملکرد را به شرح زیر فهرست کرده اند:
هم ترازی عناصر سازمانی با محیط سازمانی عاملی مؤثر در ارتقای عملکرد سازمانی سطوح مختلف ، است. زیرا نتایج تحقیقات(برنز و استاکر،۱۹۶۱) نشان می دهد که تغییرات محیطی ، طراحی ساختارهای متفاوتی را می طلبد. هم چنین هم ترازی بین استراتژی و محیط نیز مورد تأکید است و به گفته ی فردریکسون( ۱۹۸۶) یک مهارت کلیدی محسوب می شود.
تیس (۱۹۸۴) استدلال می کند که « سازمان نیازمند آن است که قابلیت های خود را با محیط متغیّر خود سازگار و متناظر کند اگر در پی نیل به بهترین عملکرد است»
نتایج مطالعات گویای آن است که هفده تا بیست درصد از تغییر پذیری در عملکردمالی ناشی از عامل عضویت در یک صنعت است
منابع سازمانی نادر، با ارزش، و غیرقابل تقلید در کسب مزیت رقابتی سازمان نقش تعیین کننده ای دارند . بارنی (۱۹۹۱ ) این منابع را به سه گروه فیزیکی، انسانی، وسرمایه ای تقسیم کرده است.
وفاداری سازمان به چشم انداز بلند مدت، یک عامل کلیدی توفیق در خلق اجماع داخلی و اشتیاق برای نوآوری و تغییر است . خلق چنین هدف سازمانی مستلزم رهبری خلاق و قدرتمند است (بنیس و نانوس، ۱۹۸۵)
اگر جو سازمانی را همان طور که وست و همکاران (۱۹۹۸ ) مطرح می سازند ادراک مشترک افراد از عناصر اصلی سازمان تعریف کنیم، باید گفت، ویژگی محیط کاری یک سازمان که از سوی افراد ادراک می شود به عنوان عامل تأثیر گذار بر عملکرد سازمانی شناخته می شود (کانجیس و همکاران، ۲۰۰۰ ).
توماس(۱۹۹۱) تنوّع نیروی کار را به صورت ترکیبی از تفاوت ها تعریف می کند که برخی از آن ها قابل ر ؤیت ) نظیر نژاد، جنسیت، یا سن( هستند، در حالی که برخی دیگرکمتر نمایان هستند (مانند سطوح تحصیلات، جهت گیری فکری، نظام باورها و ارزشهای فردی ). تنوّع در نیروهای کاری یک مزیت رقابتی محسوب می شود . زیرا دیدگاه های متنو ع به شکل گیری رویکردهای خلاق و منحصر به فردی در حل مسائل می انجامد ، و از این طر یق خلّاقیت و نوآوری را افزایش می دهد که به نوبه ی خود به عملکرد سازمانی بهتر منجر میشود (آلن و همکاران، ۲۰۰۸)
هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخشی را از میان بقیه برگزیده اند: توانایی[۱۱]، انگیزه[۱۲]، درک[۱۳]، حمایت سازمانی[۱۴]، سازش محیطی[۱۵]، بازخورد[۱۶] و اعتبار[۱۷]. ترکیب حروف اول آنها یک واژه مشترک یا یک کلمه اختصاری ایجاد می کند و نام مدلی می شود که این عوامل را در بر دارد، مدل ACHEIVE. (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵)
مدیر با استفاده از مدل « ACHIEVE »درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد فعلی و یا بالقوه زیردستان، در زمینه تکلیف خاص به ارزیابی می پردازد.آنگاه باید مطابق با علتهای منحصر به فرد مشکل خاص قدمهای لازم برداشته شوند.
بالاخره، مدیریت دولتی نوین به عنوان ایدئولوژی جدید مدیریت در بخش دولتی بر تحقق نتایج با هزینه ی اثربخش تمرکز دارد . به زعم هیوز(۱۹۹۸) مهم ترین ویژگیهای مدیریت دولتی نوین عبارتنداز: ۱) پاسخ گویی؛ ۲)مقررات زدایی؛۳) تمرکززدایی؛ ۴) شفاف سازی؛ ۵)خط مشی گذاری مشارکتی؛ و ۶) نتیجه گرایی که در ارتقای عملکرد سازمان های بخش دولتی نقش به سزایی دارد(هیوز، ۱۹۹۸)
به طور کلی، جدول ۲-۱) مبانی نظری مرتبط با عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی را نشان می دهد.
جدول ۲-۱) مبانی نظری مرتبط با عوامل تأثیر گذار بر عملکرد سازمانی

ردیف منبع عوامل موثر
۱ توریک و مک گیون(۱۹۹۷) هم ترازی، یادگیری سازمانی، منابع سازمانی، چشم انداز و رهبری
۲ خاندکار و شرما(۲۰۰۶) یادگیری سازمانی
۳ چاند و همکاران (۲۰۰۷) مدیریت منابع انسانی
۴ هیوز (۱۹۹۸)
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است