مقاله – 
بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و  …

مقاله – بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
 
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴۹
جامعه اماری تحقیق………………………………………………………………………………………………..۴۹
حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….۵۰
روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..۵۱
روش جمع اوری داده ها………………………………………………………………………………………..۵۱
ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………۵۱
روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۷-۱) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳-۷-۲) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………۵۳
 
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۸-۱)آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۸-۲)آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………….۵۵
 
خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۴-۲) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۳)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۳-۱) آزمون کالموگروف- اسمیرینوف………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۳-۲) آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۵) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۵-۲) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
۵-۲-۱) نتایج حاصل از آمار توصیفی………………………………………………………………………………….۱۱۹
۵-۲-۱-۱)یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی…………………….۱۱۹
۵-۲-۱-۲) نتایج حاصل از توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………۱۲۰
۵-۲-۲)نتایج حاصل از آمار استنباطی…………………………………………………………………………………۱۲۱
۵-۲-۲-۱) نتیجه گیری از فرضیه اول ……………………………………………………………………………….۱۲۱
۵-۲-۲-۲) نتیجه گیری از فرضیه دوم………………………………………………………………………………..۱۲۲
۵-۲-۲-۳) نتیجه گیری از فرضیه سوم……………………………………………………………………………….۱۲۳
۵-۲-۲-۴) نتیجه گیری از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………….۱۲۴
۵-۳) پیشنهاداتی در راستای تحقیق……………………………………………………………………………………۱۲۸
۵-۴) پیشنهاداتی برای تحقیق بیشتر…………………………………………………………………………………..۱۳۰
۵-۵) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۵-۶) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.