بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه  …
Deep Learning and Machine Artificial Intelligence Concept

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه …

عوامل فردی: افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است، شکایت دارند . هم چنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری است که باعث افزایش عملکرد می شود (مورهد و همکاران،۱۳۷۷ و میرسپاسی،۱۳۸۱)
گودا و سیداراما در بررسی هایشان نشان دادند که مشارکت جمعی تاثیری معنی دار روی ادراک شغلی و عملکرد شغلی دارد (گودا و سیداراما،۱۹۸۹)
در گزارش ساندراسومی و پرومال متغیرهای نیاز به پیشرفت و سن کارشناسان در میزان عملکرد
شغلی افراد تاثیر معنی دار ولی متغیرهای مقدار آموزش ضمن خدمت دریافتی، استرس سازمانی و استرس شغلی اثر غیر معنی داری روی عملکرد شغلی جامعه مورد مطالعه داشته است (سانراسومی و پرومال،۱۹۹۲)
ضیاء الکریم و محبوب عوامل موثر بر عملکرد شغلی را در چهار گروه فردی، نگرشی، عوامل وابسته به شغل و خصوصیا ت و ویژگی های موقعیتی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد اموزش های ضمن خدمت رابطه مثبتی با عملکرد شغلی دارد ولی افزایش سن، بعد خانوار و همچنین زیاد بودن فاصله بین محل کار و محل زندگی موجب کاهش عملکرد شغلی می شود (ضیاء الکریم و محبوب، ۱۹۹۲)
کولز و همکارانش در تحقیق با عنوان ” توانایی های شناختی و تجارب شغلی بعنوان پیش گویی کننده های عملکرد شغلی افراد” به این تنیجه رسیدند که هر دو متغیرهای توانایی های شناختی و تجارب شغلی ارتباز معنی داری با عملکرد افراد دارند (کولز و همکاران،۱۹۹۸)
مارچانت دو عامل توانایی و انگیزش را در عملکرد شغلی موثر می دانند و آموزش و کار آموزی را جهت افزایش مهارت و دانش شغلی (توانایی) و ارائه انگیزه های درونی جهت ایجاد انگیزش پیشنهاد می کنند(مارچانت،۱۹۹۸)
هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخشی را از میان بقیه برگزیده اند: توانایی (دانش و مهارت)، وضوح(درک یا تصویر نقش)، کمک(حمایت سازمانی)، انگیزه (انگیزش یا تمایل)، ارزیابی(آموزش و بازخورد عملکرد)، اعتبار(اعمال معتبر و حقوق کارکنان)و محیط(تناسب محیطی) (هرسی و بلانچارد،۱۳۷۵)
توانایی:در مدل فوق که به ACHIEVE معروف است؛ توانایی به دانش، تجربه و مهارتهای زیردستان در انجام وظیفه ای خاص گفته می شود(هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ۵۱۰).توانایی یا آمادگی کاری، دانش و مهارت کار است(رابینز، ۱۳۷۶، ۲۱).اجزای اساسی توان عبارت اند از دانش کاری مربوط به شغل(کارآموزی رسمی و غیررسمی که اتمام کار طرح را به طور موفقیت آمیز تسهیل کند)و نیز استعداد مربوط به کار(رضاییان، ۱۳۷۳، ۲۷۳)
وضوح(درک یا تصور نقش): به درک و پذیرش شیوه کار، محل و چگونگی انجام آن، گفته می شود.برای آنکه زیردستان درکی کامل از مشکل داشته باشند، باید مقاصد و اهداف عمده، شیوه رسیدن به این مقاصد و اهداف و اولویت های اهداف و مقاصد(چه هدفهایی، در چه زمانی بیشترین اهمیت را دارند)برایشان کاملاً صریح و واضح باشد (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ۵۱۰)
حمایت سازمانی: منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند.بعضی از عوامل کمکی عبارت اند از: بودجه کافی، تجهیزات و تسهیلاتی که برای انجام دادن کار مناسب است، حمایت لازم از سایر واحدهای سازمانی، در دسترس قرار دادن محصول با کیفیت و سرانجام وجود ذخیره کافی نیروی انسانی (هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ۵۱۰)
انگیزش و تمایل کارکنان: به انگیزه مربوط به تکلیف زیردستان یا انگیزش برای کامل کردن تکلیف خاص مورد تحلیل به گونه ای توفیق آمیز اطلاق می شود(هرسی و بلانچارد، ۱۳۷۵، ۵۱۱).انگیزش افراد در مورد تکمیل تکالیفی بیشتر است که دارای پاداشهای درونی یا بیرونی هستند.در صورتی که زیردست دارای اشکال مختلف انگیزش باشد، اولین قدم بررسی استفاده از پاداش و تنبیه است(حقیقی، ۱۳۸۰، ۱۸۶)
ارزیابی(بازخورد گرفتن): ارزیابی به بازخورد روزانه عملکرد و مرور کردن های گاه به گاه گفته می شود.روند بازخورد مناسب به زیردست اجازه می دهد که پیوسته از چند و چون کار مطلع باشد(حقیقی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۷).منظور از این نوع بازخورد، ارائه غیررسمی عملکرد روزانه خود به او و همچنین بازدیدهای رسمی دوره ای است(رضاییان، ۱۳۷۳، ۲۷۵)
اعتبار کارکنان: این اصطلاح به مناسب بودن و حقوقی بودن تصمیم های مدیر در مورد نیروی انسانی اطلاق می شود.تصمیم های کارکنان باید به دلیل و مدرک همراه و بر خط مشی های عملکردگرا استوار باشد(حقیقی، ۱۳۸۰، ۱۸۷)
تناسب عوامل محیطی: عوامل محیطی به عوامل خارجی گفته می شود که حتی با وجود توانایی، وضوح، حمایت و انگیزه برای شغل، بر عملکرد تأثیر می گذارند. عوامل محیطی عبارت اند از:رقابت، آیین نامه های دولتی، تدارکات و…(حقیقی، ۱۳۸۰، ۱۸۷)
۲-۷) معرفی سازمان مورد مطالعه
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور/ وزارت اقتصاد و امور دارایی:
قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند ، و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشک

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

یل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.
در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. هدف این وزارتخانه تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی می باشد و از دو معاونت برخورداراست که یکی معاونت توسعه مدیریت و منابع و دیگری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می باشد. هدف این معاونت اعمال نظارت‌های مالی بر هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذکور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذکور قبل از انجام هزینه و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب است.
دریافت و تمرکز دریافتی های دولت و درآمدهای شرکت‌های دولتی، که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه و استفاده از آن‌ها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد موازنه لازم بین دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به ترتیبی که پرداخت کلیه هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرایی با رعایت اولویت‌ها انجام شود و شامل پنج اداره کل می باشد که عبارتند از:
اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار
اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها
اداره کل خزانه
اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
اداره کل نظارت بر ذی حسابی ها
۲-۸) خلاصه فصل
در این فصل ضمن مروری بر ادبیات و مفاهیم مرتبط و موجود در زمینه مورد بحث ، به صورت گسترده به چارچوب نظری تحقیق پرداخته شد که در ان متغیرهای مورد پژوهش و ارتباط میان آنها به تفصیل تشریح گردید مدل مفهومی تحقیق با توجه به چارچوب نظری تبیین می شود که در فصل سوم نیز به ان اشاره خواهد شد. در پایان این فصل سازمان مورد مطالعه، معرفی گردید.
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار ها و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۸۶).
یکی از مهم‌ترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش تحقیق متناسب با تحقیق است. منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش‌تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش‌تحقیق به عهده محقق است و او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد(خلیلی و همکار، ۱۳۷۸).
اعتبار دستاوردهای تحقیق بسیار تحت تاثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق برگزیده شده است. روشهای تحقیق در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند. در هر تحقیق، محقق تلاش می‌کند دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد. بنابراین شناخت و اقعیتهای موجود و پی بردن به روباط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. در واقع می‌توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب روش تحقیق است که متناسب با آن پژوهش خاص باشد.
در این فصل ضمن معرفی جامعه آماری، روشهای نمونه گیری، حجم نمونه و روش تعیین آن، ابزار جمع آوری اطلاعات، به شرح روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
 
روش تحقیق
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق است.
هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می‌پردازیم آن را تحقیق کاربردی[۱۹] می‌نامیم. (سکاران، ۱۳۸۱).