بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و  …
Flying through space

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

نظر به اینکه نتایج این تحقیق می‌تواند به روشن شدن عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت اقتصاد و امور دارایی بیانجامد و استفاده از نتایج تحقیق می تواند در جهت ارتقا کیفی عملکرد کارکنان این بخش بکار گرفته شود ، بنابراین تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء، یا مطلب چگونه است تحقیق حاضر از نوع توصیفی و نیز پیمایشی می‌باشد. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می‌پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه می‌کند(حافظ نیا، ۱۳۸۱).
 
جامعه آماری
جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند( آذر و مومنی، ۱۳۸۵). تعریف جامعه آماری باید جامع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و درضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری بعمل آید. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷).
جامعه اماری تحقیق حاضر تعداد ۵۱۲ نفر از کارکنان شاغل حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت دارایی می باشد.
 
حجم نمونه
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۱). برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده خواهد شد. که یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. طبق محاسبات انجام گرفته حجم جامعه اماری مورد مطالعه ۵۱۲ نفر و شامل کارکنان شاغل حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت دارایی است لذا طبق فرمول
که عبارت است از:
n= (N×t2×p×q) ÷ (N×d2+ t2×p×q)
در فرمول فوق معمولاٌ؛
n= حجم نمونه
N= حجم جامعه اماری (۵۱۲ نفر)
P= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (۵/۰)
q=p-1= نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (۵/۰)
t = درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول (۹۶/۱)
d = درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب (۰۵/۰) (سرمد و همکاران، ۱۳۸۸)
حجم نمونه با استفاده از این فرمول ۲۲۰ نفر تخمین زده شد.
 
روش نمونه گیری
پس ازمحاسبه حجم نمونه، بدلیل وجود یک مشخصه یا ویژگی غالب مشترک ( همگی کارمندان شرکت مورد سنجش هستند)، ساختار جامعه آماری موردمطالعه متجانس و همگون فرض می شود و از این رو روش مناسب برای نمونه گیری روش تصادفی ساده[۲۰] می باشد.
 
روش جمع آوری داده ها
در این پژوهش از روشهای زیر برای جمعآوری دادهها استفاده شده است:
بررسی و مطالعه مقالهها، کتب و اسنادی دیگر که در رابطه با متغیرهای این پژوهش نگاشته شده است.
استفاده از پرسشنامهها به عنوان ابزار جمعآوری دادهها.
ابزار سنجش تحقیق
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه که جزو منابع اولیه برای جمع‌آوری اطلاعات به شمار می‌رود استفاده شد. از طریق پرسشنامه میتوان دانش، علایق، نگرشها و عقاید فرد در ارتباط با موضوعی خاص را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی وی پی برد و به آنچه که در حال حاضر انجام میدهد، آگاهی یافت (مقیمی، ۱۳۷۷، ۲۹).
پرسشنامهی استفاده شده شامل ۲ بخش عمده می‌باشند :
الف) سؤالات عمومی:
در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد.
ب) سؤالات تخصصی:
در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد و به این منظور؛ برای سنجش متغیرهای مورد سنجش در میان افراد جامعه آماری ازپرسشنامه عملکرد سازمانی«Achieve» هرسی و گلداسمیت که شامل ۴۲ سوال است؛ بهره گرفته شده است.
دسته بندی سوالات پرسشنامه به شرح جدول ۳-۱ می باشد.
جدول ۳-۱) دسته بندی سوالات پرسشنامه

ردیف
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است