بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و  …

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

۴-۳۶) وضعیت سوال۳۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۳
۴-۳۷) وضعیت سوال۳۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۴
۴-۳۸) وضعیت سوال۳۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۵
۴-۳۹) وضعیت سوال۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۶
۴-۴۰) وضعیت سوال۳۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۷
۴-۴۱) وضعیت سوال۳۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۸
۴-۴۲) وضعیت سوال۳۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۹
۴-۴۳) وضعیت سوال۳۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۰
۴-۴۴) وضعیت سوال۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۱
۴-۴۵) وضعیت سوال۴۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۲
۴-۴۶) وضعیت سوال۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۳
۴-۴۷)توصیف متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۴-۴۸) توصیف متغیر وضوح…………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۴-۴۹) توصیف متغیر حمایت سازمانی……………………………………………………………………………..۱۰۶
۴-۵۰) توصیف متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۴-۵۱) توصیف متغیر ارزیابی…………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۴-۵۲) توصیف متغیر اعتبار………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۵۳) توصیف متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………………………………۱۱۰
۴-۵۴) آزمون کالموگروف- اسمیرینوف…………………………………………………………………………………۱۱۱
۴-۵۵)آزمون دو جمله ای برای متغیر توانایی……………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۵۶) آزمون دو جمله ای برای متغیر وضوح……………………………………………………………………….۱۱۳
۴-۵۷) آزمون دو جمله ای برای متغیر حمایت سازمانی………………………………………………………۱۱۳
۴-۵۸) آزمون دو جمله ای برای متغیر انگیزش…………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۵۹) آزمون دو جمله ای برای متغیر ارزیابی……………………………………………………………………..۱۱۴
۴-۶۰) آزمون دو جمله ای برای متغیر اعتبار………………………………………………………………………..۱۱۵
۴-۶۱) آزمون دو جمله ای برای متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………..۱۱۵
۵-۱) نتایج جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۵-۲) ساخت متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
۵-۳) ساخت متغیر وضوح……………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
۵-۴) ساخت متغیر حمایت سازمانی……………………………………………………………………………………..۱۲۳
۵-۵) ساخت متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
۵-۶) ساخت متغیر ارزیابی…………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۵-۷) ساخت متغیر اعتبار……………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
۵-۸) ساخت متغیر تناسب عوامل محیطی………………………………………………………………………….۱۲۷
فهرست نمودارها
۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………۵۸
۴-۲) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….۵۹
۴-۳) نمودار دایره ای مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………….۶۰
۴-۴) نمودار دایره ای سابقه کار پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..۶۱

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir