دسترسی به منابع مقالات :
بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۲

دسترسی به منابع مقالات : بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۲

۲-آلودگی آب
-فاضلاب و مواد شیمیایی
-کودهای شیمیایی که در مزارع استفاده می‏شود
۳-سایر آلودگی‏ها (براون، ۱۳۷۹)
۲-۱-۱۸ شرایط ورود تکنولوژی
ورود تکنولوژی و سرمایه‏گذاری خارجی فقط باید بر اساس شرایط زیر و از طریق انتخاب مجاز باشد:
۱-نیاز اثبات شده؛
۲-تکنولوژی در کشور موجود نباشد؛
۳-زمانی که برای ایجاد تکنولوژی بومی صرف می‏شود، قابل توجه باشد؛
تکنولوژی وارداتی باید وابستگی کلی یا جزیی به واردات را از بین ببرد و کارایی تولید موجود را افزایش دهد. جایگزین تأسیسات قدیمی بشود. موافق قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست باشد. و به طور کلی روی بخش‏های دیگر تأثیر بگذارد و صادرات را افزایش دهد (محنک، ۱۳۷۳).
۲-۱-۱۹ انواع تکنولوژی
۲-۱-۱۹-۱ تقسیم‏بندی تکنولوژی از نظر ترکیب
۱-سخت‏افزار که عبارتند از مواد، ماشین‏آلات، نقشه‏های کار و امثال آنها
۲-نرم‏افزار که عبارتند از مدیریت، استعدادها، مهارت‏ها، بازاریابی و امثال آنها
۲-۱-۱۹-۲ تقسیم‏بندی تکنولوژی بر اساس سرمایه و نیروی کار
۱-تکنولوژی سرمایه‏بر: در هر فعالیت صنعتی و عرضه خدمات نسبت معین از سرمایه‏گذاری و نیروی انسانی وجود دارد. چنانچه نسبت سرمایه‏گذاری به نیروی انسانی در صنعتی از مقدار معین تجاوز کند، آن صنعت و در نتیجه تکنولوژی وابسته به آن صنعت را سرمایه‏بر می‏نامند.
۲-تکنولوژی کاربر: صنایعی که در آنها نسبت نیروی انسانی به سرمایه‏گذاری از حد معینی بیشتر باشد، به صنایع کاربر معروفند و در نتیجه تکنولوژی وابسته به آن را نیز تکنولوزی کاربر می‏گویند.
۲-۱-۱۹-۳ تقسیم‏بندی تکنولوژی از نظر کاربرد
۱-تکنولوژی مصرفی: تکنولوژی‏هایی هستند که می‏توان آنها را به شکل موجود در جهت ارضاء نیازهای مردم مورد استفاده قرار دهد.
۲-تکنولوژی تولید: عبارتند از تکنولوژی‏هایی که برای ایجاد تکنولوژی‏های دیگر اعم از مصرفی یا تولیدی مورد استفاده قرار می‏گیرند.
۲-۱-۱۹-۴ تقسیم‏بندی تکنولوژی از دیدگاه سیر تاریخی
۱-تکنولوژی سنتی یا بومی: تکنولوژی‏هایی که طی سال‏های متمادی در یک کشور به وجود آمده و صنعت مربوط به آن نیازی به ماشین‏آلات و یا نیروی انسانی و یا دانش خارج از کشور ندارد.
۲-تکنولوژی صنایع اساسی یا به عبارت دیگر تکنولوزی پایه‏ای یا زیربنایی که منظور از آنها تکنولوژی‏هایی هستند که برای کارهای زیربنایی و خدمت‏دهی مورد نیاز جامعه هستند.
۳-تکنولوژی‏های وارداتی جدید که به طور عمده تکنولوژی‏های پیشرفته هستند که معمولاً از خارج به داخل انتقال یافته و هنوز جذب نشده‏اند.
۲-۱-۱۹-۵ تقسیم‏بندی تکنولوژی از دیدگاه نوآوری
۱-تکنولوژی مربوط به انجام یک وظیفه کاملاً جدید؛
۲-تکنولوژی مربوط به انجام یک وظیفه قدیمی ولی با شیوه جدید؛
۲-۱-۱۹-۶ تقسیم‏بندی تکنولوژی از دیدگاه استراتژیک
۱-تکنولوژی پایه: تکنولوژی‏هایی هستند که برای انجام کسب و آنها را می‏توان خیلی سریع از منابع خارجی تأمین کرد. آنها مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد نمی‏کنند، ولی نبود آنها می‏تواند مانعی برای ورود به بازار باشد.
۲-تکنولوزی کلیدی: تکنولوژی‏هایی هستند که باعث ایجاد مزیت مهمی می‏شوند. آنها معمولاً در اختیار تعداد محدودی از تولیدکنندگان قرار دارند. در اختیار داشتن آنها امکان تسلط بر بازار را برای شرکت فراهم می‏کند.
۳-تکنولوژی پیشگام: تکنولوژی‏هایی هستند که می‏توانند به عنوان تکنولوژی فردا باشند. آنها در حال ظهور از آزمایشگاه‏های تحقیق و توسعه بوده و به بازارهای ویژه وارد می‏شوند تا در صورت موفقیت به عنوان مبنایی برای ایجاد دامنه‏ای از محصولات محوری تلقی شوند.
۴- تکنولوژی در حال ظهور: تکنولوژی‏های هستند که هنوز در مرحله پژوهش بوده و به عنوان یک احتمال موفقیت تلقی می‏شوند. به عبارت دیگر، اثر رقابتی آن شناخته شده نیست، ولی محتمل است.
تحقیقات دانشگاه آستن تکنولوژی را به سه دسته تقسیم می‏کند:
۱-تکنولوژی عملیات: که تکنیک مورد استفاده در فعالیت‏های جریان کار را شامل می‏شود.
۲-تکنولوژی مواد: که ماهیت مواد مورد استفاده در فعالیت‏های جریان کار را نشان می‏دهد.
۳-تکنولوژی دانش: که به خصوصیات دانش مورد استفاده در سازمان اشاره دارد (زنجانی، ۱۳۷۹).
۲-۱-۲۰طبقه‏بندی تکنولوژی
تکنولوژی را می‏توان به چندین روش طبقه‏بندی کرد. طبقه‏بندی ذیل در جهت ایجاد درک مشترک از مفاهیم تکنولوژی، مهم و قابل توجه است.
۲-۱-۲۰-۱ تکنولوژی جدید

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است