بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۶

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۶

کاهش تفاوت درآمدها

قابلیت کاهش دادن اختلاف درآمدها

با ثبات‏سازی‏های اجتماعی-فرهنگی

نباید تأثیرات زیان‏آور بر شرایط اجتماعی- فرهنگی داشته باشد

مالکیت محلی

قابلیت تسهیل مالکیت ملی

۲-۱-۲۵ انتخاب تکنولوژی
انتخاب تکنولوژی مناسب خواه پیچیده و خواه ساده منوط به نیاز اجتماعی آن تکنولوژی و شرایط مناسب اقتصادی وقت دارد و لزوماً پیشرفته بودن دلیلی بر مناسب بودن آن نیست. با توجه به شرایط موجود جامعه انتخاب تکنولوژی کارگربر بودن توصیه شده، ولی به منظور حفظ رشد آتی صنایع تکنولوژی‏های سرمایه‏بر در صنایع خاص ضروری است (مجموعه مقالات اولین سمینار انتقال تکنولوژی).
پیش از این فرض بر این اساس بوده است که تکنولوژی‏های کشورهای صنعتی برای توسعه کشورهای در حال توسعه مناسب است.
این گونه تکنولوژی‏ها نوعاً سرمایه‏بر (کاراندوز) در مقیاس بزرگ و کاملاً متمرکز است. برای هدایت اینها به صورت کارآمد به ساخت حمایتی پیچیده بازار، مواد خام، تولیدات، قطعه‏های یدکی، نظام‏های ارتباطی ارزان و کارآمد نیاز هست. این تکنولوژی‏ها سرمایه‏بر و کاراندوز می‏باشند، نمی‏توانند پابه‏پای عرضه در حال افزایش کار، شغل کافی ایجاد کنند.
از این گذشته، نوع کالاهایی که تولید می‏کنند، عموماً از نوعی نیست که نیازهای مردم تهیدست را برآورده سازد. بنابراین جوهر استدلال برای تکنولوژی‏های مناسب این است که تکنولوژی‏های سرمایه‏بر، متمرکز، پیچیده و گرانبهای کشورهای غنی عموماً برای کشورهای فقیر و به ویژه جوامع روستایی آنها نامناسب است. معیارهای زیر حداقل معیارهای اساسی است که در هر گونه انتخاب تکنولوژی چه وارداتی و چه در محل ایجاد شود، باید دخیل باشد:
۱-تکنولوژی مناسب باید با شرایط محلی، فرهنگی و اقتصادی جامعه سازش‏پذیر باشد.
۲-ابزارها و فرآیندها باید تحت کنترل عملیات مردم باشد.
۳-تکنولوژی مناسب باید از منابع موجود و محلی استفاده کند.
۴-اگر منابع وارداتی و تکنولوژی به کار رود، جامعه باید بعضی نظارت‏ها را ممکن سازد.
۵-تکنولوژی مناسب باید تا آنجا که ممکن است از منابع انرژی محلی استفاده کند.
۶-از لحاظ بوم‏شناختی و محیط زیست باید مناسب باشد.
۷-ویرانگری‏های فرهنگی را به حداقل برساند.
۸- برای آن که جامعه خود را گرفتار نظام ناکارآمد و نامناسب نکند، باید انعطاف‏پذیر باشد.
۹- برای حصول اطمینان از ارتباط تحقیق با رفاه حال مردم محل یعنی به حداکثر رساندن فعالیت محلی و مشارکت ساکنان محلی بر توسعه تکنولوژیک، تحقیق و اجرای سیاست تحقیق با توجه به تکنولوژی مناسب باید همیشه و در محل قابل اجرا باشد.
گام‏های زیر را برای هر گونه انتخاب تکنولوژی باید برداشت:
تعیین دامنه و هدف‏ها
شناسایی تکنولوژی به تفصیل
تحلیل و ارزشیابی تأثیرهای ممکن
شناسایی روابط متقابل تأثیرها
یافته‏ها و گزینه‏ها
عوامل مؤثر بر انتخاب تکنولوژی به شرح زیر می‏باشد:
جمعیت
سرمایه
تولید ملی
نیازهای تکنولوژی
محیط زیست

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.