بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۷

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۷

توان تکنولوژیک که می‏تواند بالفعل یا بالقوه باشد
مواد خام
اقتصاد
نیروی کار
ماشین‏آلات
سایر عوامل مانند سیاست‏های نظامی (خطیب، ۱۳۸۰).
۲-۱-۲۶ انگیزه‏های خرید تکنولوژی
هیچ کسب و کاری قادر به ایجاد تکنولوژی‏های مورد استفاده نیست و فرضاً چنانچه واحد تحقیق و توسعه (R&D) داشته باشد، باز هم به اطلاعاتی نیاز دارد که کاملاً در اختیار او نیست. دلایل ادعای فوق عبارتند از:
۱-خرید تکنولوژی موجب صرفه‏جویی در زمان به ویژه هنگامی که تکنولوژی در مکان دیگری توسعه یافته است.
۲-صرفه‏جویی در منابع و جلوگیری از درگیر شدن منابع داخلی شرکت و کاهش فشار عصبی مدیران می‏شود.
۳-کاهش خطرپذیری، چرا که تأمین‏کننده تکنولوژی بهتر خطرپذیری را مدیریت می‏کند.
۴-وجود نتایج بهتر، زیرا دارنده تکنولوژی مهارت و تخصص لازم را در آن تکنولوژی به کار برده است.
۵-ممکن است تکنولوژی مورد نظر تنها گزینه موجود باشد و همچنین ممکن است تحت پوشش حق اختراع و اکتشاف یا حق انحصاری[۲۳] باشد.
۶-عدم توجیه هزینه و زمان آن هم وقتی که دیگران در زمان و هزینه کمتر به آن دست یافته‏اند.
۷-محدود بودن منابع داخلی شرکت (دیرمینا، ۱۳۸۲).
۲-۱-۲۷ انگیزه‏های فروش تکنولوژی
انگیزه‏های فروش تکنولوژی به شرح زیر می‏باشد:
الف) فروش انفعالی
تکنولوژی زاید (تکنولوژی از رده خارج).
تکنولوژی‏هایی که به صورت اتفاقی در فرآیند و توسعه به وجود می‏آید و فعالیت محوری شرکت نمی‏باشد.
فروش به کسی که تکنولوژی را بهتر توسعه می‏دهد.
کاهش حمایت مادی از توسعه تکنولوژی خاص.
کسب درآمد.
ب) فروش آینده‏نگر
حمایت از کسب و کار محوری، بدین ترتیب که تکنولوژی‏های حاشیه‏ای برای حمایت از تکنولوژی اصلی فروخته می‏شود و عملاً سعی می‏شود که اهرم استراتژیک به دست آید و از این طریق مزیت رقابتی استراتژیک خود را حفظ و توسعه نماید (دیرمینا، ۱۳۸۲).
۲-۱-۲۸ تکنولوژی صادراتی
صادرات تکنولوژی را می‏توان در سه گروه عمده قرار داد:
صنعتی
قرارداد ساخت
خدمات دیگر
۲-۱-۲۸-۱ صنعتی
تکنولوژی صنعتی به طور گسترده شامل فعالیت کارخانه‏ای چون: تولید ژنراتور و توزیع برق، فاضلاب، حمل و نقل و ارتباطات و … می‏گردد. صدور تکنولوژی صنعتی شامل چهار نوع فعالیت می‏گردد:
الف) پروژه‏های کلیدی: قسمتی از هر پروژه صورتی خارجی دارد (صادرات تجیهزات بومی) و قسمت دیگر صورت خارجی ندارد (مطالعه امکان‏یابی، طراحی پروژه، آموزش و … ) .
ب) سرمایه‏گذاری مستقیم: قسمتی از آن در خارج تحقق می‏یابد و قسمتی از آن صورت خارج ندارد. به جز روابط مدیریتی که تحقق خارجی ندارد و روابط مالی که طبیعت مداوم دارد و همچنین ممکن است صادرات تجهیزات سرمایه‏ای جهت توسعه را نیز در بر بگیرد.
ج) لیسانس ( پروانه ساخت): اساساً صورت خارجی ندارد (به شکل خدمات فنی، حق ثبت، دانش فنی، طراحی) اما ممکن است اجزایی از آن نیز صورت خارجی داشته باشد.
د) مشاوره (مهندسی و مدیریت): که به طور کلی صورت خارجی ندارد. معمولاً رهنمود صادرات تکنولوژی به شکل‏های گوناگون توسط نمایندگی‏های دیگر انجام می‏شود.
۲-۱-۲۸-۲ قرارداد ساخت
در اینجا هم ممکن است صدور تکنولوژی به شکل‏های گوناگون واقع شود. اما به طور کلی اجزاء کوچکی از صادرات صورت خارجی ندارد و اجزاء بزرگی از آن شامل تدارک مهندسی فنی و خدمات سازمانی و گاهی همراهی کردن به وسیله صدور نیروی کار نیمه ماهر و غیرماهر صورت خارجی به خود می‏گیرد.
۲-۱-۲۸-۳ خدمات دیگر

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است