بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۲۵

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۲۵

ب) در این روش زنجیره ارزش بنگاه و تعامل محیطی آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.
ج) در این روش زیر ساخت بنگاه، مدیریت منابع انسانی، توسعه تکنولوژی و تدارکات مورد توجه قرار می‏گیرند.
د) در این روش در سطح بنگاه اقتصادی مورد استفاده قرار می‏گیرد و سطح ملی را در بر نمی‏گیرد (دیرمینا، ۱۳۸۲؛ رستمی نمین، ۱۳۸۶).
۲-۱-۳۳-۸ روش تجزیه و تحلیل استراتژیک
این روش نگرش مدیریتی به مسأله اندازه‏گیری سطح فناوری دارد و تأکید آن در به کارگیری روش‏های استراتژیک مدیریتی در بهبود موقعیت رقابتی تکنولوژی مسائل مالی و سازمانی است.
در دهه هفتاد ژاپنی‏ها با مطالعات و مراجعاتی در این راستا، سعی در بهبود سطح تکنولوژی خود در مقابل سایر کشورها داشتند. این روش نمی‏تواند تغییرات تکنولوژی را که در آینده به وقوع می‏پیوندد را پیش‏بینی کرده و در ارزیابی مورد نظر قرار دهد. از دیگر محدودیت‏های این روش، عدم توانایی آن در به کارگیری در سطح صنعت می‏باشد و در اکثر مطالعات در سطح بنگاه اقتصادی کارا بوده است، بدین جهت در نزد برنامه‏ریزان اقتصادی قابل قبول نمی‏باشد.
از جمله ویژگی‏های این روش می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
این روش عمدتاً با استراتژی مدیریت نسبت به تکنولوژی مرتبط است.
استراتژی‏هایی که مدیران در صنایع مختلف به سطوح مختلف تکنولوژی اتخاذ می‏کنند، مورد توجه این روش است.
استراتژی این روش تأکید بر بهبود قابلیت رقابتی جنبه‏های مختلف تکنولوژی است.
این مطالعات صرفاً موردی و در سطح بنگاه بوده و چهارچوب تعمیم یافته‏ای برای ارزیابی تکنولوژی به دست نداده و فقط با چگونگی تصحیح استراتژی‏های مدیریت برای ارتقاء سطح تکنولوژی سروکار دارد.
این روش چندان بین اقتصاددانان مورد پذیرش قرار نگرفته است (مارتین[۳۶]، ۱۹۹۴).
۲-۱-۳۳-۹ روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP [۳۷]
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در واقع روشی برای کمک به تصمیم‏گیران است تا تکنولوژی‏های مورد نظر را در یک محیط پیچیده، بدون ساختار و غیر شفاف اولویت‏بندی و طبقه‏بندی کنند.
یکی از وظایف اساسی مدیران تصمیم‏گیری است و سازمان‏ها با تصمیماتی که مدیران آنها در محیط‏های مختلف اتخاذ می‏نمایند، آنها را به هدف‏های از پیش تعیین‏شده هدایت و نزدیک می‏کنند.
برای استفاده از داوری و قضاوت کارشناسی تصمیم‏گیران به منظور اندازه‏گیری و ارزیابی سطح تکنولوژی‏های مختلف، این روش مسأله تصمیم‏گیری را به مؤلفه‏هایی تفکیک و آنها را به طور سلسله مراتبی مرتب می‏کند. سپس با استفاده از دیدگاه و نظرات برای هر یک از مؤلفه‏های تکنولوژی در مسأله تعیین و توجه تصمیم‏گیری را نسبت به ضرورت آن جلب می‏کند.
در فن تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین اولویت‏ها، ماتریس مقایسات زوجی تنظیم می‏شود. مراحل زیر را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پیشنهاد کرده‏اند:
تعریف مسأله و تعیین اجزاء مختلف تکنولوژی؛
تنظیم سلسله مراتب اجزاء مختلف تکنولوژی از بالا به پایین؛
تنظیم جدول ماتریسی مقایسات زوجی برای هر یک از سطوح تکنولوژی به ترتیب از پایین به بالا؛
برای تنظیم جدول مقایسات زوجی ضروری است از جدول مقایسات ارجحیت استفاده شود.این جدول مقیاس‏های ارجحیت را در نه دامنه از ۱ تا ۹ برای تبدیل داوری‏های ذهنی به داده‏های کمی در اختیار تصمیم‏گیرندگان قرار می‏دهد. اگر مؤلفه x1 مؤلفه x2 تحت تأثیر قرار دهد و نسبت به آن برتری داشته باشد، آن گاه عدد صحیح انتخابی خود را در سطح داوری باید در ردیف x1 و ستون x2 و عکس آن را در ردیف x2 و ستون x1 قرار داد. عدد یک قطر جدول مقایسات را به خود اختصاص داده است.البته عدد یک را در هر قسمت دیگر جدول هم می‏توان مورد استفاده قرار داد، به شرط آن که از ارجحیت دو مؤلفه x2 , x1 نسبت به یکدیگر یکسان باشد.
محاسبه حاصل جمع هر یک از ستون‏ها و به هنجار کردن هر یک از اعداد خانه‏های جدول ماتریسی با تقسیم آن اعداد بر حاصل جمع آن ستون.
محاسبه متوسط وزن ردیفی هر یک از عوامل (مؤلفه‏ها) که از تقسیم هر یک از دریف‏های جدول بر تعداد عناصر آن ردیف به دست می‏آید. این عدد در هر مرحله نشانه اولویت است، اما باید ارزیابی سطح سوم را در ارزیابی عوامل سطح دوم ضرب‏برداری نمود.عدد حاصل که نشانه اولویت عوامل و معیارها در سطح دوم است، در واقع ارزیابی موزون کل است.
انجام آزمون سازگاری برای کسب اطمینان از داوری‏های منصفانه و صحیح در صورتی که نتیجه آزمون سازگاری، داوری منصفانه را تأیید نکرده، لازم است فرآیند مجدداً طی شود (بهال، ۱۹۸۷).
۲-۱-۳۳-۱۰ عدد تلفیقی از روش تحلیل پوششی داده‏ها و روش اطلس تکنولوژی
مدل تحلیل پوششی داده‏ها برای ارزیابی و رتبه‏بندی بنگاه‏های مشابه مورد استفاده قرار می‏گیرد. از طرف دیگر مدل اطلس برای ارزیابی میزان و ضریب کمک تکنولوژی بنگاه‏های با تکنولوژی متفاوت طراحی شده است.
تلفیق این دو مدل بدان معنا است که متفاوت بودن تکنولوژی بنگاه‏های متفاوت را از طریق محاسبه TCC به روش ا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

طلس به صورت یکسان و مشابه در می‏آوریم و از مقدار TCC به دست آمده، ناشی از تکنولوژی‏های متفاوت برای بنگاه‏ها به عنوان ورودی مدل تحلیل پوششی داده‏ها استفاده می‏کنیم. با توجه به این که برای هر کدام از بنگاه‏ها مقدار TCC جداگانه‏ای به دست می‏آید، در نظر گرفتن TCC های آنها به عنوان ورودی‏های DEA امکان مقایسه بنگاه‏های با تکنولوژی متفاوت از طریق DEA فراهم می‏آید. در واقع پس از محاسبه TCC همه بنگاه‏ها مشابه تلقی می‏شود. خروجی DEA ارزیابی کارایی بنگاه با تأکید بر تکنولوژی بنگاه‏ها می‏شود.
اگر فرض کنیم هر بنگاه دارای m ورودی (نهاده) فیزیکی و s خروجی (ستاده) فیزیکی باشد، T, O , I , H, به ترتیب مربوط به چهار جزء تکنولوژی بنگاه یا توانایی نیروی انسانی، اطلاعات، نرم‏افزار، سازماندهی و مدیریت و ماشین‏آلات و TCC ضریب کمک تکنولوژی باشد، آن گاه نمودار مدل تلفیقی به شرح زیر خواهد بود:
خروجی مدل میزان کارایی بنگاه مورد نظر با تأکید به تکنولوژی خواهد بود. بدین ترتیب می‏توان کارایی بنگاه‏های مورد نظر را محاسبه و با یکدیگر مقایسه نمود (رستمی نمین، ۱۳۸۶).
میزان کارایی
نهاده یکم
ام m نهاده
ستاده یکم
ام s ستاده
روش
DEA
(ماشین‏آلات، سخت‏افزار) T
( توانایی نیروی انسانی) H
(اطلاعات و نرم‏افزار) I