بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۷

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۷

مفهومی است که به وسیله آن محصولات یا خدمات اعم از ملموس و ناملموس در بازار تولید و عرضه گردد (جعفرنژاد، ۱۳۷۸).
الیتگا تکنولوژی را صرف روش‏های تولید می‏داند که تئوری‏ها و دانش فنی را به واقعیت تولید تبدیل می‏نماید (کرباسیان، ۱۳۸۵).
تکنولوژی به معنی کاربرد سیستماتیک علم و سایر دانش های سازماندهی برای وظایف عملی است (جعفرنژاد، ۱۳۷۸)
نوازشریف: تکنولوژی شامل ۴ عنصر است:
الف) سخت‏افزار: مجموعه‏ای از وسایل و تجهیزات فیزیکی، ابزارها، وسایل و ماشین‏آلات
ب) نرم‏افزار: مجموعه‏ای از تکنیک‏ها، فعالیت‏های فنی، روش‏ها و دستورالعمل‏ها
ج) نیروی انسانی یا توانایی‏های که به موجب آن سخت‏افزار و نرم‏افزار به کار گرفته می‏شود.
د) سازماندهی و مدیریت: مکانیزم‏ها و ترتیبات اقتصادی و اجتماعی که در چهارچوب آنها سایر اجزاء به کار می‏افتند (نوازشریف، ۱۳۶۷).
مزیت رقابتی
مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‏ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می کند (هائوما[۱]، ۱۹۹۹).
مزیت رقابتی ارزش‏های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‏ها از هزینه‏های مشتری بالاتر است (پورتر[۲]، ۱۹۹۰).
عملکرد مالی‌
واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ است‌.اطلاعات‌ درباره‌ عملکرد مالی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می‌شود.
۱-۶-۲ تعریف عملیاتی واژگان کلیدی
تکنولوژی
منظور از تکنولوژی در این تحقیق روش‏های تولید می‏باشد که تئوری‏ها و دانش فنی را در شرکت پتروشیمی به واقعیت تولید تبدیل می‏نماید.
مزیت رقابتی
بر اساس تعاریف ارائه شده مزیت رقابتی به دارا بودن منابع، توانایی‏ها و تخصص‏های شرکت پتروشیمی اشاره دارد.به طوری که چنین ویژگی‏هایی این شرکت را قادر می‏سازد که بازده نهایی بالاتری نسبت به سایر شرکت‏ها به دست آورد.در این تحقیق مزیت رقابتی شرکت پتروشیمی بیستون از طریق پرسشنامه محقق‏ساخته مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.
عملکرد مالی
در این تحقیق منظور از عملکرد مالی شرکت پتروشیمی عبارت است از: میزان سودآوری، بازده سرمایه‏گذاری، کاهش هزینه که از طریق پرسشنامه محقق‏ساخته مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱ تکنولوژی
همه افراد گمان می‏کنند که می‏دانند تکنولوژی چیست، اما زمانی که دقیق‏تر و عمیق‏تر به آن فکر می‏کنند موضوع پیچیده‏تر به نظر می‏رسد. بنابراین تعاریف موضوع مورد بحث حد و حدودی را مشخص می‏کنند و آن را از سایر موضوعات جدا می‏کنند.
از تکنولوژی تعاریف متعددی شده است که بعضی از آن تعاریف عبارت است از:
۱-در نوشته‏های مربوط به تکنولوژی عموماً به ریشه لغوی آن اشاره می‏شود که از دو واژه یونانی (تکنو)[۳] و (لوژی) [۴] تشکیل شده است. تکنو در واژه‏نامه راندم هاوس[۵] چنین تعریف شده است: «عقلی که بر جهان و تکامل آن حاکم است». بهترین معادل لوژی در فارسی (شناخت) است و از این رو تکنولوژی در فارسی (فن شناخت) یا فن‏شناسی ترجمه شده است.
تکنو خود در برابر Arche و به معنای جنبه‏هایی است که در طبیعت وجود نداشته و توسط بشر به آن اضافه شده است، حال آن که Arche به هر آن چیزهایی که در قدیم در طبیعت وجود داشته اطلاق می‏شود (کاظمی‏نژاد واقفی و نیکومرام، ۱۳۸۸).
۲-تعریف تکنولوژی از دیدگاه مانس فیلد: تکنولوژی دانش به کار رفته در یک کوشش و تلاش مؤثر و بهره‏ور می‏باشد (جعفرنژاد، ۱۳۷۸).
۳- تعریف تکنولوژی از دیدگاه سومانس و دیوید: تکنولوژی را مفهومی می‏دانند که به وسیله آن محصولات یا خدمات اعم از ملموس و ناملموس در بازار تولید و عرضه گردد (جعفرنژاد، ۱۳۷۸).
۴- تعریف تکنولوژی از دیدگاه الیتگا: الیتگا تکنولوژی را صرف روش‏های تولید می‏داند که تئوری‏ها و دانش فنی را به واقعیت تولید تبدیل می‏نماید (کرباسیان، ۱۳۸۵).
۵- تعریف تکنولوژی از دیدگاه گالبرایت: تکنولوژی به معنی کاربرد سیستماتیک علم و سایر دانش‏های سازماندهی برای وظایف عملی است (جعفرنژاد، ۱۳۷۸)
۶- تعریف تکنولوژی از دیدگاه نوازشریف: تکنولوژی شامل ۴ عنصر است:
الف) سخت‏افزار: مجموعه‏ای از وسایل و تجهیزات فیزیکی، ابزارها، وسایل و ماشین‏آلات
ب) نرم‏افزار: مجموعه‏ای از تکنیک‏ها، فعالیت‏های فنی، روش‏ها و دستورالعمل‏ها
ج) نیروی انسانی یا توانایی‏هایی که به موجب آن سخت‏افزار و نرم‏افزار به کار گرفته می‏شود.
د) سازماندهی و مدیریت: مکانیزم‏ها و ترتیبات اقتصادی و اجتماعی که در چهارچوب آنها سایر اجزاء به کار می‏افتند (نوازشریف، ۱۳۶۷).
۷- دائره‏المعارف علم و تکنولوژی، تکنولوژی را چنین تعریف می‏کند: تکنولوژی دانش و عمل سیستماتیک فراگردهای صنعتی است، ولی تصمیم‏پذیر به هر گونه فعالیت دیگر است (کرباسیان، ۱۳۸۵).
۸- تکنولوژی عبارت است از مجموعه‏ای از فراگردهای فیزیکی، روش‏ها، فنون و ابزار و تجهیزات که به وسیله آنها محصولی ساخته می‏شود و خدمت‏هایی ارائه می‏شود (خادم، ۱۳۸۹).
۹- از نظر اقتصاددانان: تکنولوژی عبارت است از دانشی که در امر تولید، تجارتی کردن و توزیع کالاها و خدمات‏دهی به کار می‏رود که از راه ترکیب و تلفیق عامل‏هایی نظیر مواد اولیه، ا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بزار و ماشین‏آلات، نیروی انسانی، زمین و طبیعت به دست می‏آید (براون، ۱۳۷۹).