بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۳۱

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان- قسمت ۳۱

 • ۱- رضا،استادی – پیشین ٌ۱۴ ↑

 

 • ۲-. علی اکبر، دهخدا – لغت نامه، ج ۲۳، حرف دال ↑

 

 • ۳– در متون فقهی عبارت از فعلی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب تلف نفس یا عضو انسان شود ↑

 

 • ۴-. امام خمینی (ره) – تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۵۳ ↑

 

 • ۵- عوض احمد، ادریس – الدیه و التعویض،ترجمه علیرضا، فیض،ص ۲۷-۲۶ ↑

 

 • ۶– همان ↑

 

 • ۷- همان ↑

 

 • ۸- پرویز، صانعی – حقوق جزای عمومی، ج اول، ص ۹۱ ↑

 

 • ۱- ابوالقاسم، گرجی – مقالات حقوقی، ج اول، ص ۲۸۶ ↑

 

 • ۲ – احمد، ادریس – پیشین،ص ۲۹-۲۸ ↑

 

 • ۳- ناصر، کاتوزیان – ماهیت و قلمرو دیه – زیان ناشی از جرم – مجله وکلای دادگتری، شمار ۷، ۶، ص ۲۸۹ ↑

 

 • ۱ – اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۷۲۹۳ /۷ مورخ ۴/۱۱/ ۷۳ اعلام داشته است که اصل کلی این است که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می باشد مگر در مورد استثنا ء بر آن ↑

 

 • ۲- ناصر، کاتوزیان – پیشین،ص ۲۸۹ ↑

 

 • ۱– رضا،نور بها – پیشین،ص ۱۶۱ ↑

 

 • ۲- ناصر، کاتوزیان – ضمان قهری، مسئولیت مدنی، پیشین، ص ۱۰ ↑

 

 • ۱- همان ↑

 

 • ۲- حسینقلی، حسینی نژاد – پیشین، ص ۱۵ ↑

 

 • ۱ ناصر، کاتوزیان، (ضمان قهری)، چ دوم،(تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸)، ج اول،صص ۲۴۷، ۲۴ ↑

 

 • ۱– آشوری از اساتیددانشگاه تهران ↑

 

 • ۲- مجله قضایی دادگستری – مقاله دیه، ص۱۳۷٫ ↑

 

 • ۱- ماده یک ق.م.م. ↑

 

 • ۲– محمد حسن، نجفی – جواهر الکلام، ج ۴۳،ص ۱۵۳ ↑

 

 • ۱- مواد ۱۰و ۵۷ و ۳۱۱ ق.م ا ↑

 

 • ۲- احمد، سنهوری – پیشین،ص ۸۵۶ ↑

 

 • ۱- اصل ۲۲ قانون اساسی: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». ↑

 

 • ۲ – مواد ۱۵ و ۲۹۴ ق.م. ا. ↑

 

 • ۳- ناصر، کاتوزیان – ماهیت و قلمرو دیه و زیان ناشی از جرم، مجله کانون وکلاء شماره ۷و۶ تاریخ ۷۲-۱۳۷۱، ص ۲۹۰ ↑

 

 • ۱- سید حسین، صفایی – دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چ ۱۲،(تهران،انتشارات سمت، ۱۳۷۵ )،ص۵۵۱ ↑

 

 • ۲- حسنعلی، درودیان – جزوه حقوق مدنی ۴، (مسئولیت مدنی)، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،۱۳۶۹- ۱۳۷۰)،ص ۸۹ ↑

 

 • ۱- حسن علی، درودیان – پیشین،ص ۹۱ ↑

 

 • ۱- فقیه، نخجیری – همان ↑

 

 • ۱- ایرج، گلدوزیان – حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه تمامیت جسمانی،شخصیت معنوی،اموال مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، چ ۱۸،(تهران،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۰ )، ص۲۳۴ ↑

 

 • ۱– همان،ص۲۳۵ ↑

 

 • – مهدی،شهیدی – جزوه مسئولیت مدنی،پیشین،صص۴۸-۴۷ ۲ ↑

 

 • سید حسن، امامی – نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی (سابق )، شماره ۲،صص ۹-۸ ۳– ↑

 

 • ۱- سید حسین، صفایی – دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و محجورین،چ ۱۲ (تهران،انتشارات سمت، ۱۳۷۵ )، ص۱۹۳ ↑

 

 • ۱- علیرضا، باریلکو، همان، صص۸۰ – ۶۰ ↑

 

 • ۱- حکمت الله،افتخاری- مسئولیت مدنی مربیان مهد کودک در برابر اولیای کودکانپذیرفته شده در مهد کودک،پایان نامه کارشناسی ارشد،حقوق خصوصی، ۱۳۸۶،ص۸۲ ↑

 

 • ۱- سعید،مدنی-امیر حمزه زینالی، (آسیب شناسی حقوق کودک در ایران)، چ اول،(تهران،نشر میزان، ۱۳۹۰)،ص ۲۲۵-۲۲۷ ↑

 

 • ۱- عباس،زراعت،«شرح مجازات اسلامی(حدود)، (تهران،انتشارات ققنوس، ۱۳۸۷)، ج اول،ص۱۳۶ ↑

 

 • ۲– محمد جواد مغنیه،، (اموال شخصه)، ترجمه مصطفی جباری و حمید سرایی، چ اول،(تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۷۹)،ص: ↑

 

 • ۱- محمد جعفر، جعفری لنگرودی – ترمینولوژی حقوق، ص ۷۰۲ ↑

 

 • ۲- الوسائل، ج ۲۸، ابواب حد و زنا،باب ۳۹،ص ۱۴۴ ↑

 

 • ۱- الوسائل، ج ۲۹، ابواب دیات اعضاء، باب ۴۵، حدیث ۱، ص ۳۵۴ ↑

 

 • ۱- ابوالقاسم، خویی- تکمله المنهاج، (قم: انتشارات موسسه امام خویی، ۱۴۲۲ ه. ق)، ج ۲،ص ۴۶۱ ↑

 

 • ۲- عباس، اسدی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، مجله دادرسی، شماره ۷۲، ↑

 

 • ۱-ناصر،کاتوزیان – وقایع حقوقی، چ اول،(تهران: نشر یلدا،۱۳۷۱)، ص۶۷۶ ↑

 

 • ۱- همان،۶۸۳ ↑

 

 • ۱- همان،ص۶۸۷ ↑

دیدگاهتان را بنویسید