بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۱۲

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۱۲

۷- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی به زندان یا بازداشتگاه رفتهاید؟

 

محققساخته

 

 

 

ناکامی منزلتی

 

 

۱- قوانین راهنمایی و رانندگی برای مردم عادی و طبقات پایین وضع شده و قانونگذار خود آن را رعایت نمیکنند.
۲- نسبت به رعایت قوانین و هنجارهای جامعه اهمیتی نمیدهم و تصور میکنم برای من تدوین نشده است.
۳- احساس میکنم که قادر به تغییردادن چیزی نیستم.
۴- دوست دارم از افراد توانمندتر از خودم فاصله بگیرم.
۵- دوست دارم که از شر خیلی چیزها در زندگی ام، خلاص شوم.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

محققساخته

 

 

 

کنترلهای اجتماعی

 

 

۱- قوانین درست و کارآمد که جنبه اجرایی داشته باشد وضع نمیشود
۲- من خیلی تحت تاثیر اطرافیانم برای عدم پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی قرار میگیرم.
۳- دوستانم خیلی مرا به سرپیچی از قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی تشویق میکنند
۴- اگر من از قوانین راهنمایی و رانندگی سرپیچی کنم دوستان و خانوادهام مرا سرزنش میکنند.
۵- چون اطرافیانم از دور زدن قانون راهنمایی و رانندگی نتیجه خوبی گرفتند من هم به این کار تشویق میشوم
۶- هر موقع میخواهم در رانندگی تخلفی را انجام بدهم، پلیس سر میرسد
۷- همیشه در هنگام رانندگی این احتمال را میدهم که پلیس به صورت نامحسوس وجود داشته باشد.

 

 

محققساخته

 

 

۳-۱۰) اعتبار و پایایی

 

دو خصوصیت ابزار اندازهگیری عبارتند از: ۱- اعتبار[۲۳] ۲- پایایی[۲۴]. مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد، بازرگان و حجازی ۱۳۸۸: ۱۷۰). در این بررسی برای پی‌بردن به اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری[۲۵] استفاده میشود. اعتبار صوری را می‌توان ناشی از میزان توافق چند متخصص دانست. در این راستا، پرسشنامهی تدوینشده به استاد راهنما و استاد مشاور که بر موضوع تحقیق اشراف دارند ارائه گردید تا نظرات خود را در خصوص تأیید یا عدم تأیید آن اعلام نمایند.
منظور از پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات مختلف انجام دهیم، در همه موارد نتایج بهدست آمده یکسان باشد (ساروخانی ۱۳۸۰: ۱۵۱).
در این تحقیق برای اندازهگیری پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده میشود. مقدار آلفای کرونباخ بین ۱- ۰ در نوسان بوده، هر چقدر مقدار آن به سمت ۱ میل کند یا نزدیک شود، بیانگر هماهنگی درونی گویه‌ها با متغیر مورد نظر است و وسیله اندازهگیری نیز به همان نسبت دارای روایی بالا خواهد بود. بعد از محاسبه پایایی، سوالاتی که باعث پایین آمدن پایایی کل میشوند، حذف خواهند شد. در این پژوهش نیز تعداد ۴۰ پرسشنامه بین رانندگان جوان توزیع شد و مشخص شد که سوالات از پایایی نسبتاً خوبی برخوردارند و به همان صورت در پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.
جدول ۳-۴) میزان پایایی شاخص‌های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید