منابع مقالات علمی :
بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با  …

منابع مقالات علمی : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

استراتژیها
رفتار مطلوب

شکل ۲-۲- چارچوب ارتباطی حاکمیت IT با حاکمیت سازمانی.(Etzler, 2007; Mirbaha,2008)
برای درک بهتر تفاوتها و ارتباط بین حاکمیت سازمانی و حاکمیت IT به جدول شماره (۲-۱) اشاره می کنیم که هر کدام به چه سوالاتی پاسخ می دهند. (Gembergen,2003; Etzler, 2007)

سوالات حاکمیت IT سوالات حاکمیت شرکت
چگونه مدیریت از از مدیران ارشد اجرایی و واحد IT خود می توانند ارزش کسب نمایند؟ چگونه تامین کنندگان مالی می توانند بخشی از سود را از مدیران دریافت کنند؟
چگونه می توان مدیران رده بالا را مطمئن ساخت که CIO و واحد IT سرمایه را با سرمایه گذاری در پروژه های نامناسب به هدر نمی دهند؟ چگونه می توان تامین کنندگان مالی را مطمئن ساخت که مدیران سرمایه را بوسیله پروژه های نادرست به هدر نمی دهند؟
چگونه مدیران رده بالایی سایر مدیران ارشد و واحد IT خود را کنترل می کنند؟ چگونه تامین کنندگان مالی مدیریت را کنترل می کنند؟

جدول ۲-۱- تفاوت حاکمیت IT و حاکمیت شرکتی (Etzler, 2007;Gembergen,2003)
همانطور که در جدول فوق مشاهده میکنید یک فرق اساسی در حاکمیت شرکت و حاکمیت IT مشاهده می کنید و آنهم مربوط به کنترل کننده و پاسخ دهنده می باشد. حاکمیت شرکت یا سازمان همواره مدیریت ارشد را در خصوص سرمایه گذاریهای مالی مورد سوال قرار می دهد و تحت کنترل خود دارد در حالیکه حاکمیت IT مدیران ارشد اجرایی و مدیران IT خود را در خصوص سرمایه گذاری در این بخش مورد سوال و کنترل قرار می دهند.
۲-۴-۳- اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات
سازمانها ناگزیر از بکارگیری فناوری اطلاعات در کسب و کار خود هستند و برای پیشبرد اهداف کسب و کار خود سرمایه گذاریهای زیادی در IT انجام می دهند . و همواره این پرسش در اذهان مدیران به وجود می آید که آیا سرمایه گذاری و هزینه در IT به کسب و کار آنها موفقیت بخشیده؟ آیا توانسته در رسیدن به اهداف سازمان و کسب و کار مفید واقع شود؟ پس درحال حاضر اهمیت وجود حاکمیت فناوری اطلاعات به منظور کنترل IT و همتراز نگه داشتن اهداف کسب و کار و IT به عنوان یک چارچوب ضروری است.
مضمون مشترک در همه تعاریف مربوط به حاکمیت این است که حاکمیت IT در تضمین سرمایه گذاری در IT و تولید ارزش در کسب و کار و کاهش خطرات مرتبط با پیاده سازی IT موثر می باشد.(Bowen et al , 2005)
۲-۴-۴- حاکمیت فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک
از مهمترین اهداف دولت الکترونیک بر پایه فناوری اطلاعات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تحویل و توسعه و ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا و بدون ایراد.
فعال کردن مدیریت عمومی ارتباطات.
به منظور حمایت و پشتیبانی از اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی برای شهروندان – کسب وکار – جامعه مدنی در سطوح ملی – ایالتی – ملی و بین المللی.
اگر به اهداف ذکر شده در دولت الکترونیک دقت کرده باشیم برای استقرار این اهداف نیاز به ایجاد یک زبان مشترک برای درک بهتر و پیوند بهتر دولت با دولت – دولت با بخش خصوصی – دولت با مردم و غیره وجود دارد .این زبان مشترک می تواند یک چارچوب حاکمیتی مثل حاکمیت IT می باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است