بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن  …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

IT بعنوان ارائه کننده خدمات

IT برای رشد کسب و کار بشمار می آید.
بودجه با استراتژیهای کسب و کار هدایت می شود.
فناوری اطلاعات جزی منفک ناپذیر از کسب و کار معرفی می شود.
فناوری اطلاعات در کسب و کار به عنوان سرمایه گذاری معرفی شده است.
مدیران فناوری اطلاعات به عنوان حل کننده مشکلات کسب و کار هستند.

IT برای کارایی و اثر بخشی به کار می رود.
بودجه با معیارهای بیرونی هدایت می شود.
فناوری اطلاعات بطور جدا از کسب و کار معرفی می شود.
فناوری اطلاعات به عنوان هزینه برای کنترل دیده می شود.
مدیران فناوری اطلاعات به عنوان کارشناسان متخصص هستند.

جدول ۲-۲- IT بعنوان ارائه کنند خدمات و بعنوان شریک استراتژیک ( ۲۰۰۳Gembergen,)
مدیریت IT بیشتر به ارائه کننده خدمات متمرکز است و حوزه فعالیت آن بیشتر به درون سازمان خلاصه می شود و به بیشتر به حال فکر میکند در حالیکه حاکمیت بیشتر بعنوان شریک استراتژیک مطرح می شود و حیطه کاری آن هم به درون سازمان و هم خارج از سازمان است و بیشتر به آینده فکر می کند .در شکل شماره (۲-۴) شما این موضوع رو به وضوح مشاهده میکنید .(غضنفری و همکاران ,۱۳۹۰), (Gembergen,2003 ; Etzler, 2007 ; Sohal et al , 2002)
جهت گیری کاری
 
مدیریت IT
حال
بیرونی
درونی
آینده
جهت گیری زمانی
شکل ۲-۴- ارتباط حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات (Etzler, 2007;Gembergen,2003)
۲-۴-۹- شیوه های استقرار حاکمیت IT
پیاده سازی حاکمیت IT به غیر از مواردی که در فوق ذکرشد به عوامل دیگری از قبیل عوامل درونی و بیرونی نیز وابسته است وتاثیر می گیرد (Bowen et al , 2005) .از مهمترین عوامل درونی میتوان به ساختار سازمانی اشاره کرد (ساختارهای متمرکز و ساختارهای غیر متمرکز) و یا سایر ساختارها که در شیوه پیاده سازی حاکمیت IT موثر هستند. از مهمترین عوامل درونی دیگری که در این خصوص موثر است می توان به نوع نگرش مدیریت نیز نام برد. وجود کمیته های راهبری IT که در آن مدیران ارشد و مدیران اجرایی و مدیران فناوری اطلاعات عضو آن هستند و همواره در این کمیته ها فرآیند ها را تحت هدایت ، راهبری ، کنترل خود قرار می دهند. درواقع کار این کمیته ترجمه و تبدیل اهداف سازمان به برنامه های کاربردی می باشد.(Bowen et al, 2005) برای ایجاد یک شیوه مناسب در استقرار و پیاده سازی موفقیت آمیز حاکمیت IT بایستی به موارد ذیل توجه کنیم .
ساختار حاکمیت IT : مستلزم وجود یک وظیفه مسئولیتی برای ساخت تصمیم های IT می باشد که می توان به تشکیل یک کمیته راهبری ( کمیته فرمان) اشاره کرد. کار اصلی این کمیته همانطور که قبلا گفته شد ترجمه اهداف سازمان به برنامه های کاربردی می باشد.
حاکمیت IT بعنوان یک فرآیند :فرآیندهای حاکمیت IT شامل پیاده سازی تکنیک های مدیریت IT و برقراری استراتژیها و سیاستهای IT می باشد. همچنین در تعریف دیگر عنوان می شود ، فرآیند حاکمیت IT شامل مجموعه ای از فرآیندهاست برای مدیریت IT . برای مثال هماهنگی IT با اهداف کسب و کار ، تامین منابع پروژه های IT ، و نظارت بر عملکرد IT.
سنجش نتایج IT : برای موثر واقع شدن حاکمیت IT ، سازمانها می بایست عملکرد IT را از طریق یک سیستم اندازه گیری مناسب کنترل نماید.
۲-۴-۱۰- چارچوبهای اعمال حاکمیت فناوری اطلاعات
برای اینکه بتوان حاکمیت فناوری اطلاعات را در سازمان اعمال نمود ، نیاز به یک ابزار قدرتمند است که از طریق آن بتوان آن را پیاده سازی نمود. چارچوب های از قبیل COBIT1 ، ITIL2،COSO3 ،ISO/IEC4 ۲۷۰۰۲ ، ۵CMMI ، ۶PMBOK همه آنها از ۲۰ % تا ۱۰۰% پوششی دهی دارند که در این میان چارچوب کوبیت (COBIT ) از طرف خبرگان و محققان توصیه شده است .
۱- Control Objective for Information and related Technology
۲- Information Technology Infrastructure Library
۳- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
۴- International Organization for Standardisation (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.