بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با  …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

۵- Capability Maturity Model Integration®
۶- Project Management Body of Knowledge
بطوریکه این چارچوب تا حدود ۱۰۰ درصد نیازمندیهای حاکمیت IT را پوشش می دهد. در اینجا و به جهت اینکه چارچوب کوبیت مبنای این تحقیق می باشد بطور خاص و کامل تشریح می گردد. و سایر موارد در صورتکیه یک محقق نیاز به اطلاعات کامل داشت میتواند از طریق مراجع معرفی شده به آنها دستیابی داشته باشد .کوبیت یک چارچوب به رسمیت شناخته شده که توسط موسسه ITGI برای دستیابی موثر به حاکمیت IT معرفی و ارائه شد. (IT Governance Institute , 2012;ISACA , 2012;Hardy , 2006) البته لازم بذکر است که پیشنیاز پیاده سازی هر کدام از چارچوبهای مذکور در فوق وجود یک سیستم استاندارد مدیریتی بر پایه ایزو از قبیل ISO 9001 می باشد ، این بدین معنی است که نشان می دهد فرآیندهای معمولی کار بصورت استاندارد وجود دارد.(Alfaraji et al, 2011)
۲-۵- کوبیت
کوبیت یک استاندارد باز جهانی است و پذیرفته شده توسط متخصصان در جهان برای کنترل بر روی فرآیندهای فن آوری اطلاعات . یک چارچوب مشخص برای خود ارزیابی و تکیه گاهی برای کشف شکافهای موجود در محیط فناوری اطلاعات و یک مکانیزم خود ارزیابی . (Huang et al , 2011;ISACA , 2012;Huissoud, 2004) کوبیت یک ابزار برای حسابرسان IT معرفی شده است و حسابرسی کامپیوتر بر پایه آن کم کم جایگزین روشهای سنتی حسابرسی مالی خواهد شد. کوبیت ابزاری برای مقایسه با بهترین ها (Bench Marking) است . یک بسته کامل کوبیت شامل موارد ذیل است :(Huang et al , 2011)
۱- راهنمای مدیریت : رهنمودهای مدیریت متشکل از مدل بلوغ ، فاکتورها و عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی اهداف و شاخص های کلیدی عملکرد.
۲-یک جمع بندی اجرایی : شامل یک جمع بندی و مرور اجرایی که از طریق کوبیت اصول و مفاهیم کلیدی را توضیح می دهد.
۳-چارچوب: چارچوبی که به واسطه آن فرآیند های IT و منابع IT و اطلاعات ، با استراتژیها و اهداف سازمان را به هم مرتبط می کند.
۴- اهداف کنترلی : از طریق ۳۴ فرآیند IT دستیابی به ۱۷ هدف کسب و کار و ۲۸ هدف IT را محقق می سازد. در واقع توسط کوبیت نسخه ۴٫۱ از ۲۱۰ هدف کنترلی در سازمان پشتیبانی می کند.
۵-مجموعه ابزار پیاده سازی: شامل آگاهی مدیریت و کنترل IT ، راهنمای پیاده سازی – پرسش های متداول ، مطالعات موردی از سازمانهای که همکنون از کوبیت استفاده می کنند و اسلایدهای که می توان برای معرفی کوبیت در سازمان بکار گرفت. (Huissoud, 2004; ISACA , 2012)
۲-۵-۱- تاریخچه پیدایش کوبیت
کوبیت ابتدا توسط سازمانISACF (Information Systems Audit and Control Foundation) در سال ۱۹۹۶ متولد و معرفی شد. سازمان ITGI (IT Governance Institute) در سال ۱۹۹۸ توسط ISACF پایه ریزی شد و کوبیت ویرایش سوم توسط این موسسه در سال ۲۰۰۰ ارائه گردید. کوبیت ۴ در سال ۲۰۰۵ و کوبیت ۴٫۱ در سال ۲۰۰۷ ارائه شد. کوبیت هر ۳ سال یک بار نسخه جدید خود را ارائه می کند در حال حاضر نسخه کوبیت ۵ به عنوان آخرین نسخه معرفی شده است.
۲-۵-۲- ماموریت کوبیت و هدف کوبیت
ماموریت کوبیت : برای تحقیق و توسعه ، انتشار و ترویج و به روز نگهداری چارچوب کنترلی پذیرفته شده حاکمیت فناوری اطلاعات بیان شده و همچنین استفاده روزمره آن برای مدیران کسب و کار ، مدیران IT و تضمین کنندگان.(ISACA, 2012)
هدف کوبیت : کمک به مدیران و صاحبان فرآیندها برای خلق ارزش به کمک IT و مدیریت ریسک مرتبط با IT می باشد. (ISACA , 2012)
۲-۵-۳- کوبیت چه کاری انجام می دهد
۱- بهبود کارایی و اثر بخشی IT.
۲- IT به درک نیازمندیهای کسب و کار کمک می کند.
۳- تا حد امکان شیوه های کارآمدی برای کسب و کار مشخص می کند.
۴- اطمینان از هم ترازی کسب و کار و IT.
۵- کمک به درک مدیران و مدیریت سرمایه گذاری IT.
۲-۵-۴- چارچوب کوبیت
کوبیت مخفف کنترل اهداف اطلاعات و فناوری مرتبط با آن است ،چارچوب کوبیت دارای اجزایی بهم پیوسته و مرتبط با یکدیگر می باشند که نیازهای کلیدی حاکمیت ، مدیریت ، کنترل و حسابرسی را از طریق کنترل عملکرد فناوری اطلاعات ضمانت و برآورده می کند. در ادامه ، جداول چارچوب کوبیت به همراه ۳۴ فرآیند IT در ۴ حوزه برنامه ریزی و سازماندهی ، اکتساب و پیاده سازی ، ارائه و پشتیبانی ، پایش و ارزیابی مشخص شده است.(ISACA, 2012)

حوزه برنامه ریزی و سازماندهی
PO1 تدوین طرح راهبردی IT Define a strategic IT plan
PO2 تدوین معماری اطلاعات Define the information architecture
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.