مقاله دانشگاهی – 
بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن  …

مقاله دانشگاهی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

فرآیند های IT بصورت یک پارچه باشند.
یک چارچوب که نیاز به یک سیستم مدیریت کیفیت برای IT باشد.
یک ساختار با رویکرد ممیزی تعریف شده باشد.
ادغام و مالکیت با اثر IT اتفاق می افتد.
کنترل هزینه های IT بعنوان طرحهای مورد علاقه واقع شود
بخشی یا همه وظایف مربوط به IT بصورت برون سپاری باشد.
انطباق با الزامات خارجی.
تغییرات مهم سرمایه گذاری و سازمان که در اهداف کسب و کار و IT تاثیر می گذارد.
۲-۵-۸- مدل بلوغ کوبیت
استفاده از مدل کوبیت مدیران را قادر خواهد ساخت تا به این خواسته خود که به کارگیری شیوه های کاری ، فاکتورهای حیاتی موفقیت ، حرکت به سوی عملکرد مثبت و کارایی برسند . راهبردهای مدیران شامل مواردی از قبیل مدل بلوغ ، فاکتورهای حیاتی موفقیت ، شاخص اهداف کلیدی شاخص های عملکرد است که این راهبردها نیازمند به یک ابزار کنترلی و همچنین ابزاری برای اندازه گیری شاخص ها ی مذکور می باشد، این ابزار توسط ۳۴ فرآیند کوبیت کاملا پشتیبانی می شود.
(Gembergen, 2003) کوبیت یک مدلی برای اندازه گیری و کنترل وضعیت حاکمیت فناوری اطلاعات معرفی میکند. این مدل همانند یک ابزار برای اندازه گیری سطح بلوغ بکار گرفته می شود. از طریق بکارگیری این مدل است که شما پی به شکاف بین کسب و کار خود پی می برید .(Pederiva, 2003)
الگوی بلوغ کوبیت بر شیوه ارزیابی سازمان استوار است ، بنابراین می توان آن را از سطح بلوغ موهوم (۰) تا سطح بلوغ بهینه (۵) برآورد کرد. این اندازه گیری را می توان برای هر یک از ۳۴ فرآیند کوبیت بکار گرفت و میانگین کلی این ۳۴ فرآیند بعنوان نمره بلوغ سازمان معرفی می شود. استفاده از مدل بلوغ برای هر یک از فرآیندها ، به مدیریت این امکان را می دهد که عملکرد واقعی سازمان ، جایگاه کنونی در صنعت ، شناسایی کند و با توجه به اهداف کنترلی کوبیت می توان برای بهبود سازمان برنامه ارائه نمود این مفاهیم در شکل (۲-۶) و جدول شماره (۲-۷) قابل مشاهده است .
 
وجود ندارد
بهینه
قابل تکرار و مشهود
فرآیندها تعریف شده
کنترل شده و قابل اندازه گیری
ابتدایی
۰
۴
۳
۵
۲
۱
شرح رده های استفاده شده
شرح علایم استفاده شده
۰- فرآیندهای مدیریتی اصلا اعمال نشده
۱-فرآیندها موقتی و بدون سازماندهی هستند
۲-فرآیندها الگوی منظمی را دنبال می کنند
۳- فرآیندها ثبت و منتقل می شوند
۴- فرآیندها نظارت و ارزیابی می شوند
۵-فعالیتهای خوب دنبال می شوند و به صورت خودکار در می آیند
جایگاه کنونی شرکت
میانگین صنعت
هدف شرکت
شکل ۲-۶- نمایش نموداری الگوی بلوغ کوبیت .( (ISACA , 2012 ; Debreceny et al, 2009

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است