بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با سودآوری شرکت  …
Fishes in group leadership concept.Vector

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری شرکت …

اینترانت بعنوان یک تکنولوژی کلیدی برای استفاده در آینده در فکر مدیران هست.
برنامه ریزی IT را می توان در شرکتها پیدا کرد.
عمدتا با استفاده از کمیته متشکل از مدیران ارشد کسب و کار برای توسعه استراتژیهای IT با همکاری مدیریت IT به فکر دستیابی به اهداف متعالی هستند.
در برخی موارد مدیران اجرایی تعهدی برای ارزش آفرینی IT در موفقیت سازمان ندارند.
دسته سوم ( لایه پایین)
در این لایه صنایعی قرار دارند که از IT بطور عمومی برای استقاده از سیستم های نرم افزاری از قبیل حسابداری و حقوق دستمزد و غیره برای بهبود بهره وری خود استفاده میکنند . سازمانهای از قبیل شرکتهای حمل و نقل و شرکتهای ساختمانی و غیره از این دسته می باشند.
IT بعنوان یک بخش کوچک در چارت شرکت گنجانده شده است.
مسئول هدایت و استفاده از IT سایر واحدهای کسب و کار می باشند.
اکثر مدیران ارشد نقش IT را در موفقیت شرکت خود قبول دارند و پذیرفته اند.
مدیران ارشد IT در این صنایع دارای جایگاهی نیستند و حذف شده اند.
۲-۸- خلاصه فصل
در این فصل به کلیات موضوع تحقیق اختصاص داده شد و تعاریفی از عناوین موضوع تحقیق ارائه گردید. مفاهیم پایه حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب کوبیت ۴٫۱ تشریح شد . و مزایای بکارگیری این چارچوب و نحوه استفاده از آن نیز تشریح گردید. بیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت . تاریخچه بورس اوارق بهادار تهران و تعاریف مربوط به سودآوری نیز در این فصل به آن اشاره شد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
پایه هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود . دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش درستی صورت پذیرید.به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می باید نه از موضوع تحقیق ، محقق باید توجه داشته باشد که اعتبار و ستاده های تحقیق ، به شدت تحت تاثیر روشی که برای تحقیق خود برگزیده است.(خاکی ، ۱۳۸۶) تحقیق، یک فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است .از طریق این فرآیند است که می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در تحقیق پیش رو به منظور شناخت ارتباط بین حاکمیت فناوری اطلاعات و سوآور بودن شرکتهای بورس تحقیق صورت گرفته است که در ادامه به معرفی جامعه آماری و چگونگی انتخاب نمونه مورد بررسی و نحوه جمع آوری اطلاعات و روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق بیان شده است.
۳-۲- روش تحقیق
روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است . لازم بذکر است این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی .و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند . ( نادری ، ۱۳۸۵) انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد . در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .
در فصل دوم بطور مفصل به چارچوب کوبیت اشاره شد و تا اینجا مشخص شد که چارچوب کوبیت بر روی ۴ حوزه متمرکز است و در هر حوزه تعدادی فرآیند به تفکیک شناسایی و معرفی شد. حالا می بایست ابزاری برای پایش و اندازه گیری این فرآیند ها در سازمان وجود داشته باشد تا بتوانیم بدان طریق ، این ۳۴ فرآیند را مورد سوال قرار دهیم ،و وضعیت هر حوزه را به تفکیک بررسی و اندازه گیری نماییم . منظور از اندازه گیری یعنی تعیین سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات می باشد و از این روست که می توانیم پی ببریم که فواصل اطلاعاتی و یا گپ های هر فرآیند کجاست و از طریق این ۳۴ فرآیند می توان سطح بلوغ هر فرآیند و هر حوزه و در نهایت کل سازمان را اندازه گیری نمود.
از سوی دیگر چون فرض اصلی این تحقیق وجود رابطه بین سودده بودن شرکتهای بورسی و سطح بلوغ حاکمیت فنارری اطلاعات است . برای مقایسه بین بلوغ و سوده بودن نیازمند به یک شاخص داریم که سوده بودن شرکتهای حاضر در بورس را نشان دهد . برای اینکه بتوانیم به شاخص صحیحی از سودآور بودن سازمان برسیم می بایست به سود عایدی هر سهم در یک دوره مالی توجه کنیم بدین معنی که یک سهم از هر شرکت چقدر سود داده است. در این پژوهش به منظور افزایش ضریب اطمینان از تحقیق داده های مربوط به ۳ دوره مالی ( از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ) مورد بررسی قرار گرفت و سود هر سهم بطور میانگین در این ۳ سال مورد بررسی قرار گرفت و از صورتهای مالی شرکتهای مورد مطالعه استخراج شد.که در ادامه کسب نتایج از داده ای بدست آمده به تفکیک و مفصل ارائه شده است.
استفاده کنندگان از صورتهای مالی به منظور تجزیه و تحلیل فعالیت موسسات ، اغلب اطلاعاتی را که توسط منابع خارجی تهیه شده اند ، استفاده می کنند ، باید به آن اطلاعات اعتماد کنند (اسماعیل پور ، ۱۳۸۳). در این تحقیق بیشتر اطلاعات مورد نیاز از شرکتهای بورسی از صورتهای مالی و کلیه پیوستهای مربوط به آن استخراج شده است و مرجع معتبر می باشد.
۳-۳- قلمرو تحقیق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

on
g>
محدوده ای که تحقیق از زوایای موضوعی ، مکانی ، زمانی مشخص که به شرح ذیل می باشد.
۳-۳-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
مطالعه وضعیت حاکمیت فناوری اطلاعات و نقش آن در سودآور بودن شرکتهای بورس موضوع تحقیقی می باشد که با اندازه گیری وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در شرکتهای بورسی و همچنین استخراج وضعیت سوددهی شرکتهای بورسی از صورت های مالی ، مورد آزمون قرار می گیرد.این تحقیق همچنین میزان استقلال واحد IT و همچنین تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی را با بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات مورد آزمون قرار خواهد داد.
۳-۳-۲- قلمرو زمانی
دوره زمانی این تحقیق مربوط به سال ۱۳۹۱ می باشد.
۳-۳-۳ قلمرو مکانی
شناخت از مکانی که پژوهش در آن صورت می گیرد در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای تحقیق تاثیر بسزایی دارد. با ایجاد شناخت در خواننده نسبت به مکانی که تحقیق در آن صورت می گیرد ، این شرایط فراهم می شود تا او بتواند روش های انجام کار، آزمودنی ها ، نتایج و تعمیم ها را در بستر خود مورد توجه قرار دهد واز این طریق آگاهی بیشتری نسبت به تحقیق پیداکند (خاکی ، ۱۳۸۶) . قلمروی مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در بر میگیرد.که عمدتا دفاتر مرکزی این شرکتها در تهران واقع شده است.
۳-۴- جامعه آماری مورد مطالعه
جامعه آماری عبارت است از مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته باشند یکجا در نظر گرفته می شوند و آن را با نماد N نشان می دهند. به عبارت دیگر ، جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می شود. مقصد تمامی آزمون فرضیه ها بر اساس آماره ها و ویژگیهای نمونه آماری ، جامعه آماری است که در هر تحقیق قصد داریم تا نتایج را از نمونه به جامعه آماری تعمیم دهیم.
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در تالار اصلی و تالار فرعی بازار اولیه بورس هستند که تعداد کل این جامعه ۱۰۸ شرکت شامل می شود . این جامعه به دو دلیل عمده اتنخاب گردید . اول آنکه اطلاعات شرکتهای که در تالار اصلی و فرعی بورس هستند ، بصورت شفاف از طرف بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند وبه راحتی در دسترس می باشند و دلیل دوم اینکه این شرکتها از لحاظ اندازه و تولید و ارزش کل بازار در سطحی می باشند که فناوری اطلاعات در آنها از جایگاه نسبتا خوبی برخوردار می باشد. و از این تعداد بانکها و موسسات سرمایه گذاری و واسطه گرهای مالی و همچنین بیمه ها ، و سایر شرکتها و موسساتی که به نحوی در تولید دخیل نیستند حذف گردید ، همچنین دلیل دیگر که این شرکتها از چرخه مطالعه خارج شد این است که این موسسات ، گستره بکارگیری تکنولوژی اطلاعات در آنها بسیار متفاوت با سایر شرکتهای بورسی می باشند.با توضیحات ارائه شده ، در نهایت ۷۱ شرکت کل جامعه آماری را تشکیل داد که با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان ۹۵% و سطح خطای ۰٫۱ % تعداد جامعه مورد مطالعه مشخص شد و این جامعه ۴۱ شرکت را شامل گردید.

نام صنعت تعداد در جامعه سهم در جامعه