منابع مقالات علمی :
بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن  …
Data, DNA, Technology, Internet, Molecular Structure, Blockchain, Black Background

منابع مقالات علمی : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

۱۰۰

۴۱

۱۰۰

جدول شماره ۳-۲- جامعه آماری پژوهش
۳-۵- منابع گردآوری داده ها
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق ، منابع و روش های مختلفی وجود دارندکه در یک نگاه کلی می توان آنها را به دو دسته منابع اولیه و منابع ثانویه تقسیم کرد.
منابع ثانویه :
برای شناخت مبانی نظری تحقیق و دستیابی به اطلاعات حاصل از تلاشهای تحقیقی در گذشته روش های کتابخانه ای مورد نظر است . این روش جهت جمع آوری اطلاعات موجود برای پی ریزی مبانی کلی تحقیق همچون تعریف مفاهیم کلیدی و عملیاتی ،بیان کاربردها و تشریح اهمیت و نیز شناخت مبانی نظری مورد استفاده واقع می شود.
منابع اولیه :
پس از جمع آوری داده ها موجود از منابع ثانویه ، نیاز به داده های تکمیلی وجود دارد که محقق باید با استفاده از ابزارهای جمع آوری داده ها مانند پرسشنامه و مصاحبه حضوری و رویئت اسناد و مدارک ، از این طریق داده ها را از منابع اولیه بدست آورد . زیرا از منابع ثانویه قابل حصول نیستند. (خاکی ، ۱۳۸۶)
۳-۶- نحوه محاسبه سطح بلوغ
نحوه محاسبه یا سطح اندازه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات عددی بین ۰ تا ۵ می باشد که عدد ۰ در پایین ترین سطح بلوغ و عدد ۵ در حالت بالاترین سطح بلوغ معرفی شده است ( جدول شماره ۲-۷ ) .
همانطور که در شکل مذکور مشاهده میکنید ، هر یک از ۳۴ فرآیند ذکر شده می تواند دارای یکی از ۶ وضعیتی باشد که در جدول فوق نشان داده شده است. و میانگین کل رتبه های ۳۴ فرآیند رتبه نهایی سطح بلوغ سازمان را نشان می دهد . همچنین می توان برای هر یک از ۴ حوزه نیز سطح بلوغ را اندازه گیری نماید و سطوح بلوغ آنها را نیز با یکدیگر مقایسه نمایید.
(Pederiva, 2003 ;ISACA , 2012 ;Debreceny et al, 2009; Paul,2007)
ولی بطور کلی ، اندازه گیری همان ۳۴ فرآیندبرای ارزیابی از سطح بلوغ حاکمیت IT توصیه می شود ، و این ارزیابی از طریق تکمیل پرسشنامه ی استانداردی که موسسهITGI1 منتشر ساخته برای هر یک از ۳۴ فرآیند صورت می گیرد . مطابق با فرمول ذیل و از طریق میانگین ساده نمره بلوغ نهایی محاسبه می شود.
SUM
ITGM =
۱-IT Governance Inistitute
در اینجا PO و AI و DS و ME حوزه های مورد توجه کوبیت می باشد که هریک از تعدادی فرآیند تشکیل شده است و ITGM1 نیز اندازه سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات می باشد. همانطور که اشاره شد بهترین روش برای جمع آوری داده ها ، استفاده از روش های توزیع پرسشنامه ای است .
این پرسشنامه بصورت استاندارد در سایت ۲ISACA موجود است و مرجع اصلی طراحی پرسشنامه می باشد ، برای بالابردن دقت مطالعه ، بهتر است این پرسشنامه ، بین چند مدیر ارشد ( مدیر عامل – بالاترین مدیر اجرایی – مدیر ارشد بازرگانی – مدیر ارشد مالی – مدیر ارشد IT – مدیر تحقیق و توسعه – مدیر پروژه ) توزیع گردد و مطابق با دستورالعملی که در کوبیت ۴٫۱ به صراحت و بصورت مشخص اشاره شده ، پاسخ به هر فرآیند در حیطه وظیفه کدام مدیر و یا مسئول سازمان می باشد .
برای ایجاد یک درک بهتر به مظور پاسخ صحیح به وضعیت آن فرآیند ، ۶ ارزیابی معرفی شده است که شامل موارد ذیل است. (Pederiva, 2003 ;ISACA , 2012 ;Debreceny et al, 2009; Paul,2007)
سطح آگاهی از فرآیند در سازمان ( آیا آگاهی از این فرآیند در سازمان وجود دارد؟)
استفاده از ابزار برای اتوماسیون ( آیا ابزاری های برای اتوماتیک کردن و یا الکترونیکی کردن این فرآیند در سازمان وجود دارد؟)
وجود مهارت برای اجرای فرآیند ( آیا مهارتهای لازم برای به اجرا درآوردن این فرآیند در سازمان موجود است؟)
تدوین برنامه و سیاست برای اجرای فرآیند ( برای این فرآیند روش اجرایی مدونی وجود دارد؟)
وجود افراد پاسخگو و مسئول .( آیا برای این فرآیند مسئول و صاحب معرفی شده است؟)
تعیین اهداف و ارزیابی عملکرد (آیا این فرآیند بطور مرتب مودر ارزیابی قرار میگیرد؟)
۱-IT Goavernance Maturity
۲- formerly the Information Systems Audit and Control Association
آنگاه برای هر یک از ۶ ارزیابی ، رتبه اختصاص می دهیم . و از طریق فرمول های ذیل محاسبات مربوط به سطح بلوغ را اندازه گیری می کنیم.یعنی اینکه بطور مستقیم به فرآیند نمره از ۰ تا ۵ اختصاص نمی دهیم ، بلکه به هر یک از ارزیابی های هر فرآیند یک نمره ۰ تا ۵ می دهیم و در پایان میانگین نمرات این ۶ ارزیابی ، امتیاز بلوغ آن فرآیند می شود. این پرسشنامه را می توانید در پیوست این پایان نامه مشاهده کنید. (Pederiva, 2003 ;ISACA , 2012 ;Debreceny et al, 2009; Paul,2007)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است