سامانه پژوهشی – 
بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با  …
3D Check Mark and Cross - White Background - 3D Rendering

سامانه پژوهشی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

بر اساس جدول فوق :
همبستگی متغیر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات با تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی برابر ۰٫۵۱۷ می باشد. و همچنین سیگما برابر ۰٫۰۰۳ می باشد ، با توجه به اینکه این مقدار در سطح معنی داری مورد قبول (Value < 0.05 – P ) قرار دارد . بنابراین می توان فرض وجود رابطه معنی داری بین متغیر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی را پذیرفت.
ب – تحلیل رگرسیون و معادله رگرسیون معمولی
با توجه به محاسبات ضریب هم بستگی بین دو متغیر وابسته (بلوغ حاکمیت IT ) و متغیر مستقل ( تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی)
که برابر ۰٫۵۱۷ R=می باشد و مربع آن((R2 یا ضریب تعیین برای متغیر وابسته سودآوری برابر ۰٫۲۶۸ می باشد . می توان بیان کرد که ۲۶ درصد از تغییرات بلوغ حاکمیت IT توسط متغیر مستقل تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی توضیح داده می شود.
نمودار۴-۳- پراکنش داده های دو متغیر بلوغ حاکمیت IT و تحصیلات دانشگاهی
معادله رگرسیون بین دو متغیر وابسته بلوغ حاکمیت IT و مستقل تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی مطابق با جدول فوق به شکل ذیل بدست می آید.
Y = 0.002x +0.95
با توجه به بررسی های بوجود آمده در مورد تاثیر متغیر تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی بر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات ، توسط روش های آماری استفاده شده ، نتایج حاصله از همبستگی در سطح ۰٫۵۷۵ بدست آمد ، وجود رابطه را تایید می کند و همچنین چون P-Value < 0.05 می باشد . لذا معنا دار بودن این رابطه نیز تایید میگردد. اگر سطح معناداری ۰.۰۵ باشد بیانگر آن است که تفاوت بین دو متغیر در بیش از ۵ درصد از ۱۰۰ مورد تکرار ناشی از خطای نمونه گیری و ۹۵ درصد ناشی از عامل آزمایشی (متغیر مستقل) باشد. پس فقط در ۵ مورد از ۱۰۰ مورد میتواند رابطه واقعی نباشد .
با توجه به نتایج بدست آمده تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی بر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات شرکتها در سطح اطمینان ۹۵ درصد تاثیر معنی دار دارد . و فرض H1 تایید و فرض H0 رد می شود.
۴-۵- مباحث تحقیق
در این بخش، به تفصیل بر روی نتایج بررسی های که بر روی شرکتها و صنایع تولیدی کشور صورت گرفته پرداخته می شود. این نتایج همگی بر اساس چارچوب کوبیت ۴٫۱ است . و تحلیل های فراوانی از روی این نتایج می توان به تصویر کشید.
اگر بخواهیم به تفکیک هر یک از ۳۴ فرآیند مربوط به ۴ حوزه مذکور یک مقایسه ای در صنایع تولیدی شرکتهای فعال در بورس داشته باشیم مشاهده خواهیم کرد که در کدامیک از فرآیندهای ۳۴ گانه دارای قوت و در کدامیک دارای ضعف می باشیم. نمودار شماره( ۴-۴ )گویای این مطلب است.
چیزی که به خوبی مشهود است این است که در صنایع تولیدی کشور فرآیندهای PO7,PO8,PO10,AI1,AI2,AI5,DS5,DS7,DS11 تا حدودی دارای وضعیت مثبت هستیم ولی در سایر فرآیندهای از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشیم.
نمودار ۴-۴- سطوح بلوغ حاکمیت IT در هر یک از ۳۴ فرآیند کوبیت در بین شرکتهای بورس
۴-۵-۱- بالاترین و پایین ترین رتبه های مربوط به بلوغ حاکمیت IT
فرآیندهای که دارای بهترین رتبه در بلوغ حاکمیت IT را دار هستند.

ردیف کد فرآید شرح فرآیند رتبه
۱ PO8 مدیریت کیفیت ۳٫۳
۲ PO7 مدیریت منابع انسانی IT ۳
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir