بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی- قسمت ۳

بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی- قسمت ۳

۴-۳-۳-کنترل توان در کوره های الکتریکی ۶۱
۴-۴-طراحی فرایند مدیریت مصرف انرژی در کوره های الکتریکی ۶۳
۴-۴-۱-تععین پارامترهای مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل ۶۳
۴-۴-۲-انتخاب RTU ها جهت فرایند مدیریت مصرف انرژی ۶۴
۴-۴-۳-ارتباط نرم افزار SCADA با RTU ها ۶۵
۴-۴-۴-پروتکل های ارتباطی ۶۶
۴-۴-۵-نصب تجهیزات جهت فرایند آزمایشی ۷۱
۴-۴-۶-نصب RTU ها در نرم افزار SCADA 76
۴-۴-۷-بررس عملکرد سیستم کنترل توان ۷۸
۴-۵-آزمایش اول:بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل ON/OFF 79
۴-۵-۱-طراحی نرم افزار جهت آزمایش اول ۷۹
۴-۵-۲-بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی در آزمایش اول ۸۲
۴-۶-آزمایش دوم :بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل ON/OFF
با اعمال محدودیت در اوج بار مصرفی ۸۵
۴-۶-۱-اصلاح برنامه نرم افزاری جهت آزمایش دوم ۸۶
۴-۶-۲-بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش دوم ۸۷
۴-۷-آزمایش سوم :بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل PID 89
۴-۷-۱-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش سوم-روش کنترلی PID 89
۴-۷-۲- بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش سوم ۹۲
۴-۸-آزمایش چهارم : بررسی روند مصرف انرژی در روش کنترل PID
همراه با اعمال محدودیت توان ۹۴
۴-۸-۱-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش چهارم ۹۵
۴-۸-۲- بررسی وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش سوم ۹۵
۴-۹-آزمایش پنجم :بررسی روند مصرف انرژی در روش PID همراه با
اعمال محدودیت توان در پیش بینی کوتاه مدت ۹۷
۴-۹-۱-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش پنجم ۹۷
۴-۹-۲-بررسی و تحلیل نمودارهای آزمایش پنجم ۹۹
۴-۱۰-نتیجه گیری فصل ۱۰۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها ……………………………………………………۱۰۴
۵-۱-مقدمه ۱۰۴
۵-۲-نتایج بدست آمده از فرایندهای آزمایشی ۱۰۴
۵-۲-۱-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش اول ۱۰۵
۵-۲-۲-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش دوم ۱۰۶
۵-۲-۳-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش سوم ۱۰۶
۵-۲-۴-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش چهارم ۱۰۷
۵-۲-۵-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش پنجم ۱۰۷
۵-۳-مزایای استفاده از طرح ارائه شده در تحقیق ۱۰۷
۵-۳-۱-کاهش هزینه های مستقیم ۱۰۸
۵-۳-۲-کاهش هزینه های غیر مستقیم ۱۰۸
۵-۳-۳-بهبود فرآین تولید و تاثیر آن بر افزایش کیفیت ۱۰۸
۵-۴-پیشنهادات جهت ادامه کار در آینده ۱۰۹
۵-۴-۱-استفاده از روش های کنترل نوین ۱۰۹
۵-۴-۲-محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ۱۰۹
۵-۴-۳-استفاده از سیستم های مدیریت انرژی اقتصادی ۱۰۹
عکس مرتبط با اقتصاد
۵-۵-۴-ارتباط با سایر نرم افزار های سازمانی ۱۱۰
۵-۴-۵-افزایش راندمان تجهیزات با بهره گرفتن از ظرفیت بهینه ۱۱۰
مراجع ۱۱۱
چکیده به زبان انگلیسی ۱۱۵

فهرست جدول ها
صفحه
جدول ۴-۱-RTU های استفاده شده در فرایند آزمایشی ۶۵
جدول ۴-۲-قالب بسته های اطلاعاتی در پروتکل Modbus RTU 69
جدول ۴-۳-ارسال یک در خواست از Master 70
جدول ۴-۴-ارسال یک پاسخ از Slave 70
جدول ۴-۵-لیست تجهیزات استفاده شده در فرایند آزمایشی مدیریت مصرف انرژی ۷۳
جدول ۴-۶-تعیین مقدار اوج بار در هر مرحله ۸۶
جدول ۵-۱-مشخصات ۵ فرایند آزمایشی ۱۰۵
جدول ۵-۲-نتایج حاصل از ۵ فرایند آزمایشی ۱۰۵
فهرست شکل ها
صفحه
شکل ۱-۱-ساختار کلی سیستم های SCADA 28
شکل ۳-۱-کاربرد سیستم های SCADA در کنترل اوج بار مصرفی ۳۵
شکل ۳-۲-افزایش راندمان پمپ های آبرسان با بهره گرفتن از سیستم های SCADA 37
شکل ۳-۳-کاهش هزینه انرژی ماهینه در اثر افزایش راندمان پمپ ها ۳۸
شکل ۳-۴-کاربرد سیستم های SCADA در کنترل سیستم های روشنایی ۴۰
شکل ۳-۵-کاربرد سیستم های SCADA در پایش مداوم انرژی ۴۱
شکل ۳-۶-کاربرد منطق فازی در پیش بینی مقدار مصرف انرژی ۴۵
شکل ۳-۷-نمودار مقایسه مصرف انرژی در سیستم کنترل Fuzzy وon/off 47

دیدگاهتان را بنویسید