تحقیق دانشگاهی – 
بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- قسمت ۲

تحقیق دانشگاهی – بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت- قسمت ۲

۲-۵ معرفی ژرار ژنت ………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۶ نظریه‌ی ژنت ……………………………………………………………………………………………………. ۲۶
نمودار ۱: ترامتنیت ژنت در یک نگاه …………………………………………………………………………… ۳۱
فصل سوم: معرفی مولوی
۳-۱ مولوی …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۳-۱-۱ زندگی مولوی ……………………………………………………………………………………………… ۳۵
۳-۱-۲ آثار مولوی …………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۲ مثنوی معنوی مولوی ………………………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۳ قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۳-۴ قرآن و مثنوی ……………………………………………………………………………………………………. ۴۴
فصل چهارم: تحلیل بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی
۴- تحلیل بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت…………………….. ۴۹
۴-۱ بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و مثنوی معنوی……………………………………………….۵۱
۴-۱-۱ بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی……………………………… ۵۱
۴-۱-۲ بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی……………………………….۸۳
۴-۱-۳ بینامتنیت صریح و لفظی قرآن کریم و دفتر سوم مثنوی معنوی……………………………..۱۱۶
۴-۲ بینامتنیت غیرصریح قرآن کریم و مثنوی معنوی……………………………………………………..۱۴۲
 
 
بینامتنیت غیر صریح قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی……………………………………۱۴۲
بینامتنیت غیر صریح قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی…………………………………….۱۶۸
۴-۳ بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و مثنوی معنوی………………………………………………………….۲۱۳
۴-۳-۱ بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر اول مثنوی معنوی………………………………………..۲۱۴
۴-۳-۲ بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر دوم مثنوی معنوی…………………………………………۲۷۴
۴-۳-۳ بینامتنیت ضمنی قرآن کریم و دفتر سوم مثنوی معنوی……………………………………….۳۱۳
فصل پنجم: نتایج تحقیق و ارائه‌ی پیشنهاد
۵-۱ نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………….. ۳۶۳
۵-۲ ارائه پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………… ۳۶۵
منابع
الف)منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………۳۶۵
ب)منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..۳۶۹
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………. ۳۷۰
چکیده
یکی از روش‌های بررسی متون، مطالعه‌ی بینامتنی آن است. بینامتنی یعنی خوانش متن با توجه به متون دیگر و مبتنی براین اندیشه است که متن، نظامی بسته و مستقل نیست و خواسته یا ناخواسته با متون دیگر ارتباط دارد. نظریه‌ی‌ بینامتنی در اواخر دهه‌ی شصت میلادی توسط ژولیا کریستوا در خلال بررسی‌هایی که بر آراء و افکار میخائیل باختین داشت، ارائه شد و توسط نظریه‌پردازانی چون ژرار ژنت پرورش یافت. مثنوی معنوی مولانا از جمله آثار ارزشمند و مهم زبان فارسی به شمار می‌رود. مولوی، به واسطه‌ی آشنایی با قرآن کریم  بی‌شک در سخنان خویش از نصّ آن تأثیر پذیرفته است. بینامتنی در آثار او، در اشکال مختلفی دیده شده است. در این نوشتار برآنیم با بررسی اشعار سه دفتر اول مثنوی؛ مفردات و عبارات قرآن کریم و نیز داستان‌ها و شخصیت‌های قرآنی و به طور کلی تمامی جلوه‌های بینامتنی قرآن ومثنوی را براساس نظریه ژنت مورد بررسی قرار دهیم. براساس نتایج این بررسی‌ها، مولانا از تمام وجوه بینامتنیت ژنت استفاده کرده است ولی بینامتنیت ضمنی از انواع دیگر بینامتنیت بارزتر است.
کلمات کلیدی: بینامتنیت، ژرار ژنت، قرآن کریم، مثنوی معنوی(دفتراول، دوم و سوم)، مولوی.
فصل اوّل
کلیّات تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.