تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران  …

تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران …

جامعه:
بالارفتن
ارزش نیروی
انسانی و تولید ناخالص
ملی و رضایت از زندگی
گروه : تیمها وحلقه های کیفیت خود مدیریتی ومشارکت
شخص
طراحی شغل
بهبود کا ر راهه
آموزش
ساختار:
ساختارهای منعطف
کاهش بوروکراسی
اهداف گسترده
فرآیند:
تقسیم سود
برنامه ارتقاء
نمودار(۲-۱):اجزاء کیفیت زندگی کاری (منبع :زیلاگی و والاس ۱۹۸۷، ۹۳)
۲-۱-۳ شاخص های کیفیت زندگی کاری :
براساس تحقیقی که در انجمن مدیریت آمریکا به عمل آمده ، کارکنان معتفدند که یازده مورد زیر شاخص های عمده کیفیت زندگی ماری می باشند :
حقوق و دستمزد، مزایا ( به ویژه مزایای درمانی )،امنیت شغلی،نداشتن تنش های کاری ،دموکراسی در محل کار ،وجود نظام بیمه و بازنشستگی ،سهیم بودن در سود،چهار روز کار در هفته ،وجود امکانات و خدمات رفاهی ،دارا بودن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان،شرکت در تصمیماتی که به سرنوشت افراد مربوط است .
همانگونه که در تحقیق فوق ملاحظه می شود ، در کیفیت زندگی کاری علاوه بر حقوق و مزایا و خدمات رفاهی و ایمنی ، به مواردی اشاره شده است که بیشتر جنبه روانشناسی دارد . ( کاسیو ، ۱۹۹۲ ، ۲۱۵ )
فرهنگ هر جامعه بر پایه زندگی آن جامعه شکل می دهد ، بنابراین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری برای هر جامعه تعریفی خاص دارد . رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری نیز با توجه به فلسفه زندگی هر جامعه متفاوت می باشدکه این امر در رابطه با سازمان ها نیز مصداق دارد و به عنوان مثال ممکن است که سازمانی حقوق و مزایای بالایی را در اختیار کارکنان بگذارد اما هیچ گاه از نظرات آنها در تصمیم گیری استفاده نکند و سازمان دیگری عکس این را عمل نماید و هردو دارای بهره وری بالایی باشند . ( ممی زاده ، ۱۳۷۵ ، ۲۴۵)با وجود وجه تمایزات برداشت ها از کیفیت زندگی کاری ، تحقیقات انجام شده نشان می دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک می باشند . از جمله این شاخص های مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره می شود می توان از حقوق و مزایا ، خدمات رفاهی و بیمه و بازنشستگی و مواردی از این قبیل را نام برد ( کاسیو ، ۱۹۹۲ ، ۲۵ )تاتل کیفیت زندگی کاری را در چهار زمینه زیر خلاصه می کند :
امنیت و ایمنی ، شامل امنیت شغلی ، ایمنی جسمی و روانی
مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا
زمینه پرورش و وجود فرصت پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر
دموکراسی و مشارکت داشتن در تصمیم گیری ( تاتل ، ۱۹۸۳ ، ۷۹)
شاخص های دیگری که کیفیت بالای کار تلقی شده است عبارتند از محیطی که :
کارکنان درتصمیم گیری دخالت داشته باشند.
کارکنان در حل مشکلات سازمان سهیم باشند .
کارکنان در اطلاعات سازمان سهیم باشند .
کارکنان مورد ارزیابی سازنده قرار گیرند و نتیجه به صورت آموزشی به آنها منعکس گردد .
کارکنان دارای روحیه کار دسته جمعی و همکاری باشند .
کارها معنی دار و با چالش همراه باشد .
کارکنان از امنیت کافی برخوردار باشند . ( بلچر ، ۱۹۸۴ ، ۴۶)
والتون اجزای اصلی کیفیت زندگی کاری را در ۸ مورد زیر مطرح می نماید :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.