تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۲

تبیین مفهوم و مبانی و مصادیق سببیت طولی و عرضی در قتل- قسمت ۲

مبحث اول: انواع تسبیب ۵۶
گفتار اول: سبب واحد ۵۶
بند اول) تسبیب محض ۵۶
الف) تبیین تسبیب محض ۵۶
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۵۹
۱٫ ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۵۹
۲٫ ترساندن مجنیٌ علیه ۶۰
۳٫ پرتکردن خود بر روی دیگری ۶۱
۴٫ پرتکردن دیگری بر روی ثالث ۶۲
۵٫ حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد ۶۳
۶٫ فراخواندن شخص از محل اقامتش ۶۷
۷٫ قراردادن مانع در جای نامناسب ۶۹
۸٫ قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد ۷۰
۹٫ در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط شدن دیوار یا بنا ۷۰
۱۰٫ متمایل به سقوط نمودن دیوار دیگری ۷۲
۱۱٫ روشن کردن آتش و سرایت آن ۷۳
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر ۷۴
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر ۷۴
۱٫ استناد جنایت به مباشر ۷۶
۲٫ استناد جنایت به سبب ۷۷
۳٫ استناد جنایت به سبب و مباشر ۷۸
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۸۵
۱٫ دستور پزشک به انجام معالجه ۸۶
۲٫ ترساندن مجنیٌ علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری ۸۷
۳٫ پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث ۸۸
۴٫ توقف در محلهای غیرمجاز ۸۹
۵٫ صدمه رساندن حیوان به دیگری ۹۰
۶٫ صدمه دیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری ۹۲
۷٫ متوقف نمودن حیوان در محلهای غیرمجاز ۹۷
۸٫ خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان ۹۸
بند اول) سبب متعدد طولی ۱۰۰
الف) تبیین سبب متعدد طولی ۱۰۰
۱٫ نظریه های حقوقدانان ۱۰۱
الف) نظریه ی شرط ضروری ۱۰۲
ب) نظریه ی برابری اسباب و شرایط ۱۰۲
ج) نظریه ی مستقیم و بیواسطه ۱۰۳
د) نظریه ی شرط پویای نتیجه ۱۰۴
هـ) نظریه ی شرط مناسب نتیجه ۱۰۵
۲٫ نظریه های فقیهان ۱۰۶
الف) اشتراک در مسئولیت ۱۰۶
ب) مسئولیت سبب اقوی ۱۰۷
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود ۱۰۸
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود ۱۰۸
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر ۱۰۹
۳٫ نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی ۱۱۱
ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۱۱۵
۱٫ بررسی مادهی ۵۳۵ ۱۱۵
۲٫ بررسی مادهی ۵۳۶ ۱۱۶
بند دوم) سبب متعدد عرضی ۱۱۹
الف) تبیین سبب متعدد عرضی ۱۲۰

دیدگاهتان را بنویسید