پژوهش دانشگاهی – 
تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه  …
artificial intelligence

پژوهش دانشگاهی – تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه …

جدول۴-۲- تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت وموقعیت(شهری – روستایی)…………..۵۲
جدول۴ -۳- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت……………………۵۳
جدول۴-۴- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه ۲رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی…………….۵۴
جدول۴-۵- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک مقطع و جنسیت وموقعیت مکانی ودولتی وغیردولتی..۵۵
جدول۴-۶-تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت وموقعیت……..۵۶
جدول ۴-۷- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت………………………………………………………..۵۷
جدول ۴- ۸- توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تاهل……………………………………………………………۵۸
جدول ۴-۹-توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات………………………………………………………۵۹
جدول ۴-۱۰-توزیع گروه نمونه تحقیق بر سن……………………………………………………………………….۶۰
جدول ۴-۱۱- تاثیر نیروهای متخصص در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان………………………۶۱
جدول ۴-۱۲- تاثیر مدیران و کارکنان مدارس در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان…………….۶۱
جدول ۴-۱۳- تاثیر مسئولین و نهادهای سیاسی– امنیتی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان.۶۲
جدول ۴-۱۴-تاثیر سپاه و بسیج در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان………………………………..۶۲
جدول ۴-۱۵- تاثیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………….۶۳
جدول ۴-۱۶ -تاثیر اولیاء و مربیان در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………۶۳
جدول ۴-۱۷- تاثیر امامان جماعت در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………۶۴
جدول ۴-۱۸- تاثیر نیروی انتظامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………………………۶۵
جدول ۴-۱۹ : تاثیر سازمان تبلیغات اسلامی در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان……………….۶۵
جدول ۴-۲۰ : تاثیرحوزه های علمیه در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان………………………….۶۶
جدول ۴-۲۱ : تاثیرستاد اقامه نماز در توسعه ژئو کالچر اسلامی دانش آموزان…………………………….۶۶
جدول۴-۲۲- شاخص های توصیفی تاثیر نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچراسلامی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………….۶۷
جدول ۴-۲۳- نتایج آزمون t با میانگین فرضی برای بررسی تاثیر نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان……………………………………………………………….۶۸
جدول ۴-۲۴- شاخص های توصیفی تاثیر همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان………………………………………………..۶۸
جدول ۴-۲۵- نتایج آزمون t با میانگین فرضی برای بررسی تاثیر همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان………….۶۹
جدول۴ -۲۶ : رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان………………………….۶۹
جدول ۴-۲۷- نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر بر در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………………………………۷۰
جدول۴-۲۸- شاخص های توصیفی تاثیر نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش در توسعه ژئوکالچراسلامی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………….۷۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ تعداد وتوزیع معلمان ابتدایی به تفکیک جنسیت……………………………………………………۵۳
نمودار ۴-۲ تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی اول به تفکیک جنسیت وموقعیت……………………..۵۴
نمودار ۴-۳- آمار دانش آموزان مدارس ناحیه ۲رشت به تفکیک مدارس دولتی وغیردولتی…………..۵۵
نمودار ۴-۴- تعداد و توزیع مدارس به تفکیک موقعیت مکانی…………………………………………………۵۶
نمودار۴-۵- تعداد وتوزیع دبیران متوسطه دوره ی دوم نظری وفنی به تفکیک جنسیت…………………۵۷
نمودار ۴-۶: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت…………………………………………………………۵۸
نمودار ۴-۷ : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تاهل…………………………………………………………….۵۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است