جایگاه، فلسفه و ضرورت اثربخشی آموزشی در سازمان‌ها

  • چقدر کیفیت بهبود بخشیده شد؟
  • چقدر فرهنگ یادگیری توسعه یافت؟
  • چقدر تکنولوژی و اطلاعات روز و نو بدست آمد؟
  • چقدر ضایعات و هزینه ها کاهش داشته است؟
  • چقدر در اصلاح فرآیند کار و افزایش بهره وری مؤثر بوده است؟
  • چقدر روابط انسانی و ارتباطات بین سازمانی بهبود یافته است؟
  •  ]]>

    Related articles