سایت مقالات فارسی – 
جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۳

سایت مقالات فارسی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۳

بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی ۸۰
بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی ۸۲
بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی ۸۴
گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی ۸۷
بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی ۸۷
بند دوم: رسالت قوه مجریه در اجرای سیاست جنایی ۹۰
مبحث چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی ۹۲
گفتار اول: رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی ۹۳
بند اول: رهبری واشراف بر دستگاه قضا ۹۳
بند دوم: رابطه رهبری و سیاست جنایی قضایی ۹۵
بند سوم: نقش قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست های ابلاغی ۹۷
گفتار دوم: مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی ۹۸
بند اول: فرازهای سیاست کلی قضایی در سیاست جنایی مشارکتی ۹۹
بند دوم: سیاست جنایی مشارکتی منطبق بر ابلاغیات رهبری ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۱
فصل سوم: جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی ۱۰۲
مبحث اول: سیاست امنیت قضایی و سیاست مبارزه با مواد مخدر ۱۰۴
گفتار اول: مطالبات و دست آوردهای سیاست امنیت قضایی ۱۰۴
بند اول : سیاست کلی امنیت قضایی ۱۰۵
بند دوم: مطالبه رهبری در تامین امنیت قضایی ۱۰۷
بند سوم: دست آوردهای سیاست های کلی قضایی ۱۱۰
گفتار دوم: سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ۱۱۵
بند اول: دستور رهبری در تدوین سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر ۱۱۵
بند دوم: ارزیابی اثر بخشی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر ۱۱۹
بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۲۰
۳-۱نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها ۱۲۱
۳-۲ روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری ۱۲۲
مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۲۲
گفتار اول: رهبری ومجمع تشخیص مصلحت، سیاست گذاران جرایم اقتصادی ۱۲۴
بند اول: نگاه رهبری به جرایم اقتصادی ۱۲۴
بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبری و جرایم اقتصادی ۱۲۶
گفتار دوم: سیاست امنیت اقتصادی و فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۲۸
بند اول: فراز ۴و۵ سیاست امنیت اقتصادی ۱۲۸
بند دوم: فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا ۱۲۹
بند سوم: از فرمان رهبری تا چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۳۲
مبحث سوم: اختیار عفو خصوصی و برابری دیه مسلمانان واقلیت های مذهبی ۱۳۵
گفتار اول: رویکرد قانونی و ماهوی عفو خصوصی ۱۳۵
بند اول: اختیار قانونی رهبری در عفو محکومین ۱۳۶
بند دوم: ماهیت عفو خصوصی از جانب رهبری و آثار آن ۱۳۷
گفتار دوم: دیه اقلیت های دینی، مصداق ابتنای سیاست جنایی بر حکم حکومتی ۱۴۰
بند اول: دیدگاههای شرعی در مورد دیه اقلیت های دینی ۱۴۰