دزد اطلاعات خود نباشید! [رپورتاژ آگهی]
GUI (Graphical User Interface) concept.

دزد اطلاعات خود نباشید! [رپورتاژ آگهی]

وقتی که تو یه خیابون شلوغ در حال راه رفتن هستین و کیفی از مدارک، پول و … در دست دارین، واسه نبود دزدیده شدن کیف دستی خود، حاضر به انجام چه کارایی هستین؟ به کار گیری رمز؟ یا روش بهتری رو سراغ دارین؟  دنیای آنلاین این روزا از همون خیابون شلوغ وضعیت نا بسامان تری رو داره و همه اطلاعات شما، ایمیلا، رمزا، حسابای بانکی و… در برابر دزدیده شدن به وسیله هکران و سودجویان هستن طوریکه اگه شما از راه های حفاظت اطلاعات خود آگاهی کامل رو نداشته باشین، مناسب ترین فرد جهت دزدی اطلاعات می باشین و ممکنه با دست خود باعث دچار مشکل شدن امنیت شید. اما راه حل چیه؟ فرار از دنیای مجازی یا ؟

ویروسا همون  بد افزارها و نرم افزارهای خطرناکی هستن که به وسیله هکرها ایجاد و در فضای اینترنت منتشر می شن. جالبه بدونین که ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺨﺮب ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ قصد اونا ، ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت سیستم فرد قربونی اﺳﺖ. اﻧﮕﻴﺰه اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن می تونه: رﻗﺎﺑﺖ ، ﺳﻴﺎسی ، ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی شخصی و ﮔﺮوهی ، ﺷﻬﺮت طلبی و …باشه. آنتی ویروسای زیادی واسه مقابله با این مشکلات ارائه شدن که از جمله اونا میشه از ، ، بیت دیفندر ۲۰۱۷ ، اویرا ۲۰۱۷ و … نام برد.

بد افزارها اکثرا شاه کلیدی واسه انتشارخود دارن و معمولا واسه انتشار به شکلی تنظیم شدن، که با کلیک روی فایل مورد نظر یا باز کردن اون شروع به فعالیت می کنن. به طور مثال شما با کلیک روی فایلی که از اینترنت گرفتین، به اون فرصت انتشار می دید. چون سازنده، تنظیمات رو به شکلی انجام داده که بعد از کلیک دکمهOpen  این بدافزار منتشر یابد. البته بیشتر اوقات هکرها، به جای این کارکرد، برنامه ای می نویسند که با اتصال usb بدون این دست اون دست کردن بد افزار وارد سیستم شما می شه. در این موقعیت تنها راه واسه جلوگیری از ورود ویروسا، روی سیستمه.

مهمترین برنامه های داغون کننده از دید نوع آسیب رسانی :

نرم افزاری:

>اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، داده ها رو ﺧﺮاب ﻳﺎ دو برابر می ﻛﻨﻨﺪ؛ و می تونن بخشی یا همه اونو از ﺑﻴﻦ ببرن. کارکرد اونا به گونه ایه که ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در سیستم ﺣﻤﻠﻪ کرده و اونا رو ﻣﺨﺘﻞ میﻛﻨﻨﺪ.

سخت افزاری:

آﺳﻴﺐ رﺳﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری جزء بی رحمانه ترین برنامه های داغون کننده هستن، چون که ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری مثل دیسک ﺳﺨﺖ ، هارد دیسک، مادرﺑﺮد و … ﺻﺪﻣﻪ می زﻧﻨﺪ.

نفوذ کننده:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی نفوذ کننده، به صورت پنهونی در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی و شخصی ﻧﻔﻮذ کرده و می ﺗﻮاﻧﻨﺪ با اهداف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ پیش برن. مثلا می تونن ازاﻃﻼﻋﺎت و داده ها کپی ﺑﺮداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ دراﻳﻮﻫﺎ رو ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ و یا اونا رو از بین ببرن.

مهمترین برنامه های داغون کننده در سیستم از دید کارکرد :

ویروس:

برنامه هایی که پس از وارد شدن به سیستم ، اقدامات غیرمنتظره ای رو انجام داده و خود رو نشر میدن.  اما خطر زیادی ندارن، ولی بازم باید احتیاط کرد چون اکثرا با هدف تخریب اطلاعات، فایلا، برنامه های کاربردی و … نوشته شدن. اونا طبیعتا ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ نیاز دارن و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪﻣﺮﺣﻠﻪی رﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ پیدا میکنن. سیستمی که آنتی ویروس اورجینال، روی اون نصب نباشه، محیط مناسبی رو واسه رشد ویروس هاس.

اسبای تروجان یا  Trojans:

اﺳﺐﻫﺎی تروجان  مظلوم نما هستن، ظاهری ﺑﺪون ﺧﻄﺮ، ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ دارﻧﺪ ؛ و می تونه با یه اپلیکیشن بازی ، فایل ، یه مقاله علمی و… که از اینترنت یا شبکه های اجتماعی دانلود شده  و در سیستم اجرا می شه ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ رو آﻏﺎز کرده و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ . ﺗﻔﺎوت اصلی ﺗﺮوﺟﺎنﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ در اینه ﻛﻪ، ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ اونا هستن، اﻣﺎ وﻳﺮوسﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ می ﺷﻮﻧﺪ.

کرما یا  worms :

کرما  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮبی مثل وﻳﺮوسﻫﺎ هستن از جمله توانایی اونا : ورود پنهونی، آﻟﻮده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻜﺜﻴﺮ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻜﺜﻴﺮ، جداگونه هستن.  ﺷﻬﺮتﻛﺮمﻫﺎ در اشغال فضای Ram و ﻛﻨﺪ کردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ در Ram قرار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ می ﺷﻮﻧﺪ.

مطمئنا واسه جلوگیری از ورود هر کدوم از موارد گفته شده به سیستم ، باید از آنتی ویروس اورجینال استفاده کنین.حال سوالی که پیش میاد " میشه از آنتی ویروسای کرک شده به جای خرید آنتی ویروس اورجینال استفاده کرد؟ " جواب روشن خیره ، چون با در نظر گرفتن سیاست سازنده آنتی ویروسا ، امکان داره سیستم شما رو موش آزمایشگاهی فرض کنن  و تستا و آزمون و خطاهای خود رو، روی سیستم شما بکنن.

در آخر خاطر نشون می کنیم که با خرید آنتی ویروس ، مانند کسپرسکی ۲۰۱۷ ، نود ۳۲ ورژن ۱۰ ، بیت دیفندر ۲۰۱۷ ، اویرا ۲۰۱۷ و …از اطلاعات شخصی مانند اکانتای شبکه های اجتماعی ، رمز کارتای اعتباری ، عکسای خانوادگی  و … مراقبت کنین. و این رو در نظر داشته باشین که "همیشه پیشگیری ، بهتر از درمانه"

اهمیتی نداره آنتی ویروس خود رو از کجا جفت و جور کردین!  فروشگاه آنتی ویروس مرکزش با  ۳۰% تخفیف آنتی ویروس شما رو تمدید می کنه. هدف ما از رضایت و امنیت شما در دنیای سایبریه.

دیدگاهتان را بنویسید